Microsoft UK yn cydnabod dulliau addysgu arloesol darlithydd o’r Drindod Dewi Sant


12.04.2021

Mae darlithydd o’r Drindod Dewi Sant a ddewiswyd yn Arbenigwr Addysgwr Arloesol Microsoft (MIE) yn defnyddio ei harbenigedd i wella profiad dysgu myfyrwyr yn y Brifysgol.

A UWTSD lecturer selected as a Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert is using her expertise to help improve student learning at the University.

Ar hyn o bryd mae Laura Hutchings, Cyfarwyddwr Rhaglen y rhaglenni Astudiaethau Addysg yn y brifysgol yn rhan o Gymuned Addysgwr Arloesol Microsoft (MIE) sy'n caniatáu iddi ddarparu arbenigedd ar ystod o ddulliau dysgu digidol sy'n cefnogi ei myfyrwyr. Bob blwyddyn, trwy'r rhaglen hon mae Microsoft yn dewis addysgwyr arloesol o bob cwr o'r byd i rannu syniadau, rhoi cynnig ar ddulliau newydd a dysgu oddi wrth ei gilydd fel cymuned fyd-eang sy'n ymroddedig i wella canlyniadau myfyrwyr trwy dechnoleg. Dywedodd Laura Hutchings:

“Mae’r rhaglen arbenigol hon nid yn unig wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau a gwybodaeth ymhellach mewn perthynas â thechnoleg arloesol, ond mae hefyd wedi rhoi cyfle i mi ymgysylltu â chymuned ehangach o unigolion sydd hefyd ag angerdd am ddefnyddio technoleg wrth addysgu a dysgu.”

Y prif ffocws i Laura yw rhannu ei harbenigedd gyda'i myfyrwyr. Eisoes, mae myfyrwyr Astudiaethau Addysg yn gallu cyrchu adnoddau a hyfforddiant yn uniongyrchol o ganlyniad i rô Laura fel un o arbenigwyr Microsoft. Dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn ystod cyfyngiadau Covid-19, bu ffocws mawr ar ddysgu digidol ac mae wedi bod yn hanfodol i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ffyrdd newydd ac arloesol o ddysgu eu hunain yn ogystal ag ennill sgiliau i gefnogi pobl eraill. Ychwanegodd Laura:

“Mae'r rhaglen hon wedi fy helpu i ysbrydoli myfyrwyr trwy feddwl yn greadigol. Mae'r holl fyfyrwyr ar y rhaglenni Astudiaethau Addysg bellach yn cael eu hannog i gwblhau eu bathodynnau Addysgwr Arloesol Microsoft fel bod ganddyn nhw'r sgiliau a'r wybodaeth i ddod yn addysgwyr y dyfodol.

Eleni bu myfyrwyr yn cymryd rhan yn nigwyddiad Cyfnewid Addysg Microsoft. Rydym wedi bod yn ffodus iawn i gael y cyfle hwn oherwydd ei fod yn cysylltu â fframwaith priodoleddau graddedigion y Brifysgol a bydd yn cryfhau ymhellach y sylfeini ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr yn y dyfodol.”

Mae Laura hefyd wedi cefnogi'r tîm darlithio ehangach yn y tîm Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg, gan ddarparu syniadau a chefnogaeth i danategu eu gwaith gyda myfyrwyr ar draws ystod o bynciau. Mae Dr Glenda Tinney, Uwch Ddarlithydd, yn y Brifysgol, yn un o’r aelodau staff academaidd i elwa o arbenigedd Laura. Meddai: ‘

“Mae wedi bod yn wych cael arbenigwr ar y tîm i drafod a rhoi cynnig ar syniadau newydd ac i weld enghreifftiau o’r hyn y gellir ei wneud ar-lein. Mae Laura hefyd wedi creu ffyrdd newydd o gyfathrebu â myfyrwyr ochr yn ochr â dulliau traddodiadol ac mae wedi bod yn wych gweithio gyda hi i dreialu'r dulliau newydd hyn.

Bydd arbenigedd Laura yn hanfodol wrth symud ymlaen i'r flwyddyn academaidd newydd fel y gall myfyrwyr elwa o gyfuniad o ansawdd uchel o brofiadau campws wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein deniadol, rhyngweithiol.”

I ddarganfod mwy am raglenni Astudiaethau Plentyndod ac Addysg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/pwnciau/astudiaethau-plentyndod-ieuenctid-ac-addysg/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076