Myfyriwr Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn elwa o gysylltiadau’r cwrs â'r diwydiant


21.07.2020

Fe wnaeth Ashley Phillips, a raddiodd yn ddiweddar o’r cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, y mwyaf o gysylltiadau’r cwrs â diwydiant wrth iddo ymgymryd â lleoliad gwaith gyda chwmni nodedig Opera Cenedlaethol Cymru.

Ashley Williams

Ashley Phillips.

Yn ôl ym mis Ionawr eleni, bu Ashley yn chwarae rhan blaenllaw yn y gwaith o lwyfannu o sioe flwyddyn olaf y myfyrwyr, sef 'Rage', ac ar ôl mwynhau'r profiad o weithio ar gynhyrchiad raddfa fawr, neidiodd at y cyfle o gael gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd. 

“Pan ddaeth y cyfle ar gyfer profiad gwaith gydag adran bropiau Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) roedd hi’n amhosibl gwrthod,” meddai Ashley Williams, myfyriwr sydd newydd raddio o gwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr Y Drindod Dewi Sant. 

“Y bwriad gwreiddiol oedd iddo fod yn lleoliad wythnos di-dâl, ond yn y diwedd ces i wahoddiad i aros am wythnos arall, a chael fy nhalu am fy ngwaith hefyd! Tra roeddwn i yno, gweithiais ar adeiladu elfennau golygfaol ar gyfer cynyrchiadau sydd i ddod, ac a gynhelir yn ystod yr haf, ond yn anffodus cawsant eu canslo oherwydd pandemig Covid-19,” atega Ashley.  “Er na ches i weld fy ngwaith mewn perfformiad, mae'r sgiliau a'r wybodaeth dwi wedi eu dysgu trwy weithio gydag Andy a gweddill y tîm yn WNO wedi bod yn amhrisiadwy a dwi'n gobeithio gweithio gyda nhw eto unwaith y bydd y diwydiant yn ôl ar ei draed!

Ym mis Chwefror eleni, cychwynnodd y WNO ar brosiect newydd, uchelgeisiol, sef Canu yn Y Tymhorau.  Diben y prosiect hwn oedd cynnwys aelodau’r cwmni proffesiynol, y Corws Cymunedol, a phob rhan o'r Opera Ieuenctid.

“Yn llythrennol, roedd gennym gast o gannoedd,” meddai Andy John, pennaeth adran bropiau’r WNO.

“Roedd y darn newydd ei gomisiynu yn cynnwys llawer o ardaloedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, boed yn fannau cyhoeddus neu’n rhai perfformio.  Am fod llwyth gwaith eisoes yn drwm oherwydd amserlen prif raddfa brysur, cafodd cynnig  lleoliad gwaith i helpu gyda'r prosiect 'Tymhorau' dderbyniad gwresog. Daeth Ashley Phillips atom gydag argymhelliad gan Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin...Roeddem ni, yr adran, yn dawel ein meddyliau ar unwaith pan holodd Ashley gwestiynau deallus a chynnig sylwadau defnyddiol ac adeiladol, gan gyflwyno agweddau amrywiol ar y prosiect.

“Ar ôl arolygu'r amrywiaeth o feysydd perfformio, rhoddwyd cyfrifoldeb i Ashley am agwedd benodol ar y dyluniad. Roedd hyn yn golygu nid yn unig ddehongli'r dyluniad, ond hefyd ymgorffori hyn a'r bensaernïaeth oddi amgylch, gan ei fod yn mynd i fod yn un o nodweddion y man cyhoeddus. Ystyriodd Ashley bob agwedd ar y gwaith dan sylw; y neges gyffredinol oedd cyfleu, ei estheteg, y dulliau adeiladu a'r deunyddiau yr oedd eu hangen i gyflawni'r dasg. Roedd yn gartrefol iawn yn y gwaith o ddefnyddio deunyddiau, offer, peiriannau a gweithrediadau i roi'r holl agweddau at ei gilydd.

 

“Ar ôl gweithio gyda ni am wythnos, bellach roedd yn amlwg nad 'help llaw' yn unig oedd Ashley ond yn rhan go iawn o'r tîm, gan gymryd rheolaeth ar ei gyfrifoldebau oddi mewn iddo. O ganlyniad, roedd hi’n bleser cael cynnig contract cyflogaeth iddo gwblhau'r gwaith. Gwnaeth hyn mewn modd proffesiynol iawn, yn groes i’w statws yn fyfyriwr.  Roedd hi’n bleser cael Ashley yn gweithio gyda ni, ar wahân i'w sgiliau a'i weledigaeth i ysgwyddo’r gwaith uchod, dylid croesawu ei frwdfrydedd a'i bersonoliaeth hwyliog mewn unrhyw dîm creadigol,” atega Andy.

Trwy gydol eu tair blynedd yn y Drindod Dewi Sant, mae myfyrwyr y rhaglen Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn cael ystod o gyfleoedd sy’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol iddynt i lwyddo yn y diwydiant cystadleuol hwn ac sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd iddynt ddatblygu a thyfu yn eu priod feysydd.  Mae Ashley’n sicr yn teimlo ei fod wedi elwa o amrywiaeth o brofiadau sydd wedi caniatáu iddo wneud cynnydd a chael gwaith ar brosiect mor gyffrous.

“Mae'r radd Dylunio a Chynhyrchu Theatr yng Nghaerfyrddin wedi'i chynllunio i wneud y myfyrwyr yn barod ar gyfer diwydiant yn ystod eu hastudiaethau, nid ar ôl graddio,” meddai Dave Atkinson, tiwtor BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn Y Drindod Dewi Sant.

“Pan fydd y diwydiant yn dod atom i ofyn am fyfyrwyr ar gyfer lleoliadau byddaf bob amser yn anfon y myfyriwr a fydd yn sicrhau’r datblygiad mwyaf o'r profiad yn ogystal â rhywun a fydd yn cynrychioli ansawdd yr hyfforddiant y mae wedi'i gael. Cynrychiolodd Ashley Y Drindod Dewi Sant ac ef ei hun yn eithriadol o dda, ac mae’r ffaith fod WNO wedi cynnig gwaith cyflogedig iddo o'i brofiad gwaith yn dweud y cyfan. Mae yna berthynas hir rhwng adran propiau’r WNO a’r radd Cynhyrchu a Dylunio Theatr sy'n dangos enw da'r cwrs ymysg y diwydiant theatr ac adloniant.”

Mae’r radd BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr a gynigir ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn rhaglen ymarferol a luniwyd i adeiladu ar sylfaen eang o sgiliau cynhyrchu, gan gynnwys cynhyrchu perfformiadau a digwyddiadau.

Mae’r cwrs yn galluogi myfyrwyr i archwilio, dylunio a chreu gwaith newydd cyffrous ochr yn ochr ag ymarferwyr proffesiynol y diwydiant a’i brif egwyddor yw datblygu myfyrwyr i fod yn fedrus mewn mwy nag un maes fel eu bod yn barod i ymwneud â’r sector perfformio ehangach.

Trwy gydol y radd, ceir hyblygrwydd i ganiatáu i fyfyrwyr arbenigo ac archwilio eu llwybr eu hunain gan gynnig amrywiaeth o gyfleoedd lleoliad gwaith i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn ennill y profiad sy’n ofynnol a’r gefnogaeth sydd ei hangen i’w helpu wrth iddynt fentro i fyd gwaith.

“Ces i amser hollol anhygoel yn gweithio gyda’r WNO a dwi wedi darganfod cariad newydd at opera, sef adran o fyd y theatr nad oeddwn i wedi'i hystyried erioed o'r blaen, ac na fyddai wedi digwydd oni bai am y cyfleoedd yr wyf wedi'u cael drwy wneud y cwrs dylunio a chynhyrchu theatr,” atega Ashley.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk