Myfyriwr i berfformio Rage gan Simon Stephens


18.02.2020

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio ar y cyrsiau gradd BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn brysur yn cydweithio gyda Peter Doran, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch ar eu cynhyrchiad prif lwyfan diweddaraf, sef Rage.

Rage

Mae Rage - drama ffrwydrol gan Simon Stephens - yn cynnwys 31 golygfa egniol, pob un yn seiliedig ar gyfres o luniau gan Joel Goodman a ddaliodd gyffro ac anhrefn Nos Galan 2015/16 yng nghanol dinas Manceinion. Wedi'u cyhoeddi yn y Manchester Evening News, cafodd y lluniau eu rhannu’n gyflym ar gyfrynagu cymdeithasol gan gipio trawsdoriad hanfodol o wlad fregus.

Wrth i'r cloc daro deuddeg mae'r dathliadau yn troi'n drais, hiliaeth, cynigion priodas ac agor pyrth. Camwch fewn i'r gwallgofrwydd gan gael eich hudo gan hedoniaeth ieuenctid.

Bydd y cynhyrchiad i’w weld rhwng Chwefror 21ain a Chwefror 29ain yn Theatr yr Halliwell ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Yn gynhyrchiad sy’n cynnwys cwmni mawr o fyfyrwyr trydedd flwyddyn o raglenni gradd BA Actio a BA Cynhyrchu a Dylunio Theatr, fe wnaeth y cyfarwyddwr, Peter Doran weld Rage fel y darn perffaith ar gyfer cast eang o bobl ifanc.

“Mae Rage yn ddarn eithaf newydd. Roeddwn yn ddigon ffodus i’w weld y llynedd yn cael ei berfformio ac mae’n ddarn cyffrous iawn, iawn - ond y peth pwysig i’r myfyrwyr hyn yw bod yr holl gymeriadau yr un oed â nhw,” meddai Peter. “Fel rheol, gydag ysgolion drama, mae'n rhaid i rywun chwarae'r tadcu neu'r ewythr - chwarae allan o'u ystod oedran - ac mae hynny'n rhoi baich diangen arnyn nhw. Ond gyda'r darn hwn, maen nhw i gyd yn 21, 22 – pawb ar noson allan mewn dinas fawr ar Nos Galan - felly mae'r myfyrwyr hyn yn gwybod yn union sut brofiad yw bod yr oedran hwnnw, yn dathlu ... felly gallan nhw fwrw iddi a chanolbwyntio ar eu perfformiad. Mae'n ddarn perffaith ar gyfer myfyrwyr drama.

“Mae'n ddarn ensemble felly mae'n rhaid i’r myfyrwyr ddysgu gweithio gyda'i gilydd a bownsio oddi ar ei gilydd a chreu’r teimlad ensemble go iawn hwnnw ... mae yna olygfeydd mawr gyda llawer o bobl ar y llwyfan trwy'r amser felly mae'n ffordd dda o ddysgu sut i ryngweithio â llawer o wahanol gymeriadau.

“Rwy’n cael gwefr wrth weld y genhedlaeth nesaf o actorion ifanc yn dod drwodd ac yn ceisio’u helpu a’u cefnogi a dyna beth yw pwrpas hyn - eu cael nhw’n barod i fynd i mewn i’r proffesiwn.”

Trwy gydol eu tair blynedd yn Y Drindod Dewi Sant, mae myfyrwyr y rhaglenni Actio a Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn cael amrywiaeth o brofiadau sy’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol iddynt i lwyddo yn y diwydiant cystadleuol hwn.  Mae eu trydedd flwyddyn yn cynnwys gweithio ar gynyrchiadau proffesiynol mewn amrywiol arddulliau, yn bennaf Theatr Deithiol, Theatr Prif Lwyfan a Theatr Stiwdio, gyda gwahanol ofynion a therfynau i bob un sy’n cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd i ddatblygu a thyfu yn eu priod feysydd.

Un o’r rhai sy’n mwynhau’r cyfle i fod yn rhan o’r cynhyrchiad heriol hwn yw Amelia Ryan, myfyrwraig BA Actio ar ei thrydedd flwyddyn.

“Mae Peter wedi bod yn hollol wych… .mae’n actor ei hun felly mae’n braf iawn oherwydd mae’n egluro pethau mewn ffordd rydych chi'n ei ddeall. Mae'r ystafell waith yn broffesiynol iawn ond rydyn ni'n cael llawer o hwyl hefyd.

“Rydw i wedi cael tair blynedd wyllt!” meddai Amelia. “Yn bendant un o'r pethau y byddaf yn cymryd o'r profiad hwn o astudio yw'r cysylltiadau rydyn ni wedi’u creu a'r cyfleoedd rydyn ni'n eu cael. Mae ein darlithwyr - Dave Ainsworth a Lynne Seymour - yn darparu cymaint o wahanol bethau i ni - rydyn ni'n cael cwrdd â chymaint o wahanol bobl. Cefais gyfle hefyd i astudio dramor y tymor diwethaf yng Nghaliffornia ac roedd hynny'n brofiad gwallgof…. Cefais gyfle i fyw yno a dysgu eu technegau a'u harddulliau ac mae wedi bod yn braf dod â rheiny ‘nôl i'r ystafell waith. Mae'r holl brofiad wedi fy siapio i ac rwy nawr yn teimlo'n barod iawn i gymryd y cam nesaf.”

Gyda myfyrwyr o'r cyrsiau BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn gweithio gyda'i gilydd ar y modiwl prif lwyfan hwn, mae pawb sy'n ymwneud â'r cynhyrchiad sylweddol yn ennill sgiliau gwerthfawr a phrofiadau bywyd go iawn a fydd yn helpu i'w paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd ym myd y theatr.

Ar hyn o bryd mae Carys-Haf Williams yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Dylunio a Chynhyrchu Theatr ac wedi mwynhau'r profiad o weithio ar y cynhyrchiad diddorol hwn.

“Mae Rage fel darn yn wirioneddol amwys ynglŷn â’r hyn y mae’r awdur eisiau gweld a’r hyn y mae’n rhaid i’r actorion roi felly fel cast a chriw mae’n rhaid i ni ddilyn ein dychymyg ein hunain. Mae gweithio gyda Peter wedi bod yn bleser hefyd - mae wedi helpu pawb yn fawr iawn. Mae'n gadael i bawb fwrw iddi ond pan fydd angen iddo gamu i'r adwy, fe wnaiff hynny, ond mae'n braf iawn cael y rhyddid y mae'n ei roi i ni i fod yn greadigol.

“Yn ystod fy nghyfnod yn Y Drindod Dewi Sant rwyf wedi cael llawer o gyfleoedd i fynd ar brofiad gwaith… i fynd i Ŵyl y Gelli, cael profiad gwaith gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i roi cynnig ar wahanol feysydd o fewn theatr ac mae hynny wedi bod yn fuddiol iawn. Hefyd, yn eich trydedd flwyddyn mae'n rhaid i chi weithio ar nifer fawr o sioeau ac rwyf bellach yn gyffrous iawn i raddio ac i gamu i'r diwydiant proffesiynol,” ychwanega Carys-Haf.

Mae’r cynhyrchiad Rage yn cael ei lwyfannu yn Theatr yr Halliwell, Caerfyrddin a gallwch weld perfformiadau o ddydd Gwener, Chwefror 21ain tan ddydd Sadwrn, Chwefror 29ain. Mae'r cynhyrchiad yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd 16+ ac mae'n cynnwys iaith gref a golygfeydd o natur sensitif.

Gellir archebu tocynnau trwy gysylltu â Dave Atkinson trwy e-bostio d.atkinson@uwtsd.ac.uk

Mae tocynnau’n costio £5 neu £3 am gonsesiynau a bydd y perfformiadau yn cychwyn am 7.30pm bob nos.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk