Myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant yn creu cyfarwyddiadur ar-lein i gefnogi busnesau lleol yn ystod y cyfyngiadau symud


18.01.2021

Mae myfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi helpu i greu gwefan siopa leol newydd ar gyfer Caerfyrddin er mwyn galluogi pobl i gefnogi eu busnesau lleol yn ystod y cyfyngiadau symud.

Sam Rossiter, a student from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has helped to create a new local shopping website for Carmarthen to enable people to support their local businesses during lockdown.

Mae gwefan Caerfyrddin Ar-lein yn rhestru dwsinau o fusnesau lleol ynghyd â’u gwefannau a’u manylion cyswllt, gan alluogi darpar gwsmeriaid i ddod o hyd i’r nwyddau a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw’n gyflym.  Cychwynnwyd y prosiect gan Gyngor Tref Caerfyrddin ac, yn rhan o interniaeth, rhoddwyd y dasg o greu’r wefan i Samuel Rossiter, myfyriwr yn ei ail flwyddyn ar y cwrs gradd BA Busnes a Rheolaeth yn y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

“Mae’r wefan yn gyfarwyddiadur ar-lein sy’n dod â mwy neu lai’r holl fusnesau lleol yng Nghaerfyrddin i un man ar-lein,” meddai. “Mae’n debyg i ganolfan siopa ar-lein, yn dod â busnesau a defnyddwyr at ei gilydd.”

Digwyddodd y prosiect ar ôl i Sam benderfynu chwilio am interniaeth i wella ei ragolygon am swyddi ar ôl graddio ac i helpu ei astudiaethau.  Rhoddodd ei ddarlithydd, Jessica Shore, ef mewn cysylltiad â Chyngor Tref Caerfyrddin, am fod arnyn nhw angen rhywun i greu’r wefan.  Mae wedi bod yn ymwneud â’r lleoliad gwaith er hydref 2020, gan weithio gartref oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Yn rhan o’r prosiect dyluniodd Sam logo, dyluniodd y wefan a chasglodd yr holl wybodaeth sydd arni.  Hefyd creodd gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y wefan gan ddefnyddio’r rhain i rannu gwybodaeth ddefnyddiol i roi ysbrydoliaeth ynghylch y gymuned leol a’i busnesau.

“Rwyf wedi bod yn dysgu llawer o sgiliau newydd mewn marchnata a dylunio i’r we,” meddai. “Hefyd rwyf wedi cael profiad o ymgynghori â phobl er mwyn casglu adborth ar eu barn am fy logo a’u syniadau ar gyfer y wefan.  Mae’r gwaith wedi fy helpu i gymhwyso llawer o beth rwy’n ei ddysgu yn fy ngradd a datblygu llawer o sgiliau mewn busnes rwy’n gallu eu cysylltu’n ôl gyda f’aseiniadau.

“Mae’r gwaith wedi cynyddu fy hyder yn y sgiliau rwy’n eu dysgu ar gyfer fy ngradd, ac mae wedi bod yn wych gweithio gyda Chyngor y Dref, sy’n ymroddedig iawn, er na allwn ni gwrdd yn bersonol ar hyn o bryd.”

Dywedodd Clerc Cyngor Tref Caerfyrddin Alun Harries ei fod yn hapus iawn â’r hyn mae Sam wedi’i gyflawni. 

“Rwy’n hapus iawn â’r gwaith mae Sam wedi bod yn ei wneud ochr yn ochr â Chyngor Tref Caerfyrddin,” meddai. “Mae wedi cymryd at y prosiect hwn yn dda iawn ac mae wedi cyfrannu’n fawr at wella ansawdd ein gwybodaeth ar-lein am fusnesau lleol, a’r modd o’i rhannu’n fwy effeithiol â’r gymuned leol.  Mae hyn wedi bod yn arbennig o berthnasol yn ystod y cyfnodau o gyfyngiadau symud rydym ni wedi’u profi.

“Dyma’r ail flwyddyn yn unig y mae israddedigion o’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn ymgymryd â’r interniaethau hyn gyda Chyngor Tref Caerfyrddin, ac mae ansawdd y gwaith a gyflawnwyd gan Sam – ac eraill – yn dangos mor bwysig mae hi i’n sectorau ni weithio gyda’i gilydd er budd pobl Caerfyrddin.”

Hefyd rhoddodd Jessica Shore, darlithydd Sam, ganmoliaeth i’w waith.

“Rwyf wrth fy modd bod Sam wedi achub ar y cyfle i weithio gyda Chyngor Tref Caerfyrddin,” meddai. “Mae Sam yn fyfyriwr rhagorol gyda llawer o sgiliau y mae wedi gallu eu defnyddio yn ei leoliad.  Mae’r trefniant gyda Chyngor Tref Caerfyrddin wedi galluogi ein myfyrwyr i ychwanegu profiad o brosiect byw at eu taith academaidd ac rydym ni’n ddiolchgar dros ben iddyn nhw.”

Gellir mynd at y wefan drwy wefan Cyngor Tref Caerfyrddin, http:cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk neu’n uniongyrchol yn y cyfeiriad hwn ar y we:

http://www.cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk/Caerfyrddin_Ar-Lein_34462.aspx

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk