Myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant yn rhedeg 10 marathon mewn 10 diwrnod


15.05.2020

Mae Gary Howells, myfyriwr blwyddyn gyntaf BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn agos at gwblhau her elusennol epig wrth iddo redeg 10 marathon mewn 10 diwrnod.

Gary Howells

Gary Howells, myfyriwr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Yn athletwr hynod brofiadol ac yn hyfforddwr rhedeg poblogaidd, mae Gary Howells o Lanelli yn ymgymryd â'r her trwy redeg ar beiriant rhedeg yn ei dŷ ac mae'n benderfynol o godi cymaint o arian â phosib ar gyfer Ymddiriedolaeth Brathay, y GIG yn ogystal â nifer o elusennau lleol eraill.  Mae eisoes wedi llwyddo i godi dros £6000 diolch i haelioni rhoddwyr lleol yn ogystal â rhoddion niferus trwy ei dudalen Just Giving.

Cwblhaodd Gary ei farathon cyntaf ar Fai 8fed a bydd yn gorffen ddydd Sul yma, Mai 17eg. Fodd bynnag, mae wedi nodi, pe bai'r arian yn parhau i ddod i mewn, y byddai'n ystyried parhau am gyfnod hirach!

Yn 2008, cymerodd Gary ran yn y Marathon des Sables, ac ar ôl cwblhau'r ultra-farathon llafurus hwnnw, roedd am wthio ei hun ymhellach fyth a chwblhau 10 marathon mewn 10 diwrnod. Roedd ymrwymiadau gwaith a theulu yn golygu na allai ddod o hyd i'r amser i ymgymryd â'r her. Ond bellach, gydag amser i sbario, penderfynodd Gary mai hwn oedd ei gyfle i wthio’i hun yn gorfforol tra hefyd codi arian ar gyfer achosion da.

“Roeddwn i wastad wedi eisiau gwneud yr her hon ond erioed wedi cael yr amser, ond ar ddechrau’r cyfnod hwn o gyfyngiadau, dechreuais gwblhau rhediadau rhithwir. Mae'r Brathay 10in10 wastad wedi apelio ataf ond nid wyf erioed wedi gallu cael yr amser i ffwrdd i fedru’i wneud e’. Felly, gan fod gen i beiriant rhedeg yn y garej, dechreuais i feddwl beth fedrwn i wneud - a pha ffordd well na chodi arian ar gyfer rhai elusennau anhygoel wrth herio fy hun i’r 10 mewn10? ”

Mae'r Brathay 10in10 gwreiddiol yn her sy’n gofyn i athletwyr redeg cylched 26.2 milltir o Lyn Windermere 10 gwaith dros 10 diwrnod ond mae Gary wedi addasu hyn ac yn rhedeg 10 marathon mewn 10 diwrnod ar ei beiriant rhedeg yn ei gartref yn Llanelli.

“Mae llawer o ffrindiau a theulu hefyd yn ymuno yn yr hwyl ac yn gwneud 10 her mewn 10 arall. Mae rhai yn gwneud 10 hanner marathon, mae eraill yn gwneud rhediadau 10 x 10k ac mae fy mhlant hyd yn oed yn ymuno ac yn gwneud 1 filltir bob dydd am 10 diwrnod.

“Mae gen i dudalen Just Giving ac mae pobl yn bod yn hael iawn. Rydym hefyd wedi cael llawer o gefnogaeth o ran nawdd gan gwmnïau lleol. Rwy'n darlledu rhan o fy rhediadau dyddiol ar Facebook Live ac mae’r gefnogaeth wedi fy syfrdanu. Mae pobl ledled y DU yn fy negesu i ddweud sut rydw i'n eu cymell - sy'n wych. Rwy'n ceisio cymell cymaint o bobl â phosib ac mae'n wych gallu annog pobl i wneud rhywbeth positif."

Sefydlodd Gary, sy’n gyn filwr ei fusnes hyfforddi ei hun, sef Gary Howells Run Coaching ar ôl gadael y fyddin yn 2007 ac mae wedi bod yn gweithio gyda chleientiaid, yn eu paratoi ar gyfer treiathlons a heriau rhedeg eraill byth ers hynny.

Yn ddiweddar, penderfynodd Gary, sy’n arbenigwr ar symudedd rhedeg, ei fod eisiau ehangu ei wybodaeth am y corff felly penderfynodd ddychwelyd i addysg a chofrestru i astudio rhaglen BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

“Penderfynais fynd yn ôl i’r Brifysgol i gasglu mwy o wybodaeth a chael gwell dealltwriaeth o’r wyddoniaeth sydd y tu ôl i’r cyfan,” meddai Gary. “Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, rwyf wedi sylweddoli bod rhai hyfforddwyr wrthi’n cynnig cyngor ond nid oes ganddynt unrhyw dystiolaeth na gwyddoniaeth i'w cefnogi. Os ydw i'n dweud wrth rywun am wneud rhywbeth, rydw i eisiau deall pam rydw i'n gofyn iddyn nhw wneud yr ymarfer penodol hwnnw.

“Mewn gwirionedd, mae'r cwrs wedi newid fy marn ar hyfforddi pobl - dwi ddim yn unig yn dweud wrthyn nhw am wneud rhywbeth, dwi'n egluro pam eu bod nhw'n ei wneud gan fy mod wedi archwilio'r wyddoniaeth y tu ôl iddo. Mae wir wedi newid fy marn ynglŷn ag hyfforddiant ac wedi rhoi dull seiliedig ar wybodaeth i mi. Wedi’r cyfan, nid yw’r un peth yn mynd i weddu pawb.

“Rydw i wedi mwynhau’r flwyddyn gyntaf yn fawr,” meddai’r gŵr 38 oed sy’n dad i ddau o blant bach. “Rwy wastad yn edrych ‘mlaen at fynd i mewn i’r Brifysgol. Mae mynd yn ôl i’r Brifysgol fel myfyriwr aeddfed yn golygu fy mod yn ei wneud oherwydd fy mod i wir eisiau ei wneud. Ni allaf aros i fynd yn ôl i’r ail flwyddyn. ”

Mae Geraint Forster, cyfarwyddwr rhaglen BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn Y Drindod Dewi Sant yn credu bod profiad Gary, ynghyd â’i wybodaeth academaidd, yn wir yn ei helpu gyda’i her bresennol.

“Mae Gary yn enghraifft wych o’r math o fyfyriwr aeddfed y mae ein graddau yn berffaith ar ei gyfer,” meddai Geraint. “Roedd Gary eisoes yn rhedwr medrus gyda’i fusnes hyfforddi ei hun, ond roedd eisiau gallu symud ei hyfforddiant ymlaen i’r lefel nesaf trwy ddatblygu ei wybodaeth academaidd ymhellach.

“Mae’r wybodaeth mae wedi’i datblygu eisoes ar y cwrs yn ei helpu gyda’i her bresennol. Fe wnes i brawf VO2max ar Gary yn gynharach yn y flwyddyn yn ein Labordy Ffisioleg, ac mae ein dadansoddiad o'r canlyniadau hyn wedi helpu Gary i allu cyflymu ei hun i sicrhau ei fod yn gallu cyflawni'r her anhygoel hon o gwblhau 10 marathon mewn 10 diwrnod. Mae hefyd yn defnyddio'r her hon fel arbrawf personol trwy ddadansoddi ei gyfradd chwys a'i gyfansoddiad fel y gall hydradu ei hun yn fwy cywir mewn digwyddiadau yn y dyfodol - fel yr ultra-farathon aml-ddiwrnod yn y Grand Canyon y mae'n cymryd rhan ynddo yn nes ‘mlaen yn y flwyddyn.

“Mae brwdfrydedd ac ymrwymiad Gary hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar y myfyrwyr eraill. Mae cael grwpiau cymharol fach sy’n gyfuniad braf o fyfyrwyr aeddfed a rhai sydd newydd adael yr ysgol, yn creu carfan o fyfyrwyr agos ac unedig iawn, ”ychwanega Geraint.

Gallwch gefnogi Gary yn ei her 10 mewn 10 gyfredol, drwy fynd i'w dudalen Just Giving 

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk