Myfyriwr PCDDS yn dathlu derbyn gradd dosbarth cyntaf ac ennill gwobr


22.07.2020

Mae’r myfyriwr Celf Gain ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS) Jess Parry yn dathlu cyflawniad dwbl y mis hwn: graddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf a hi hefyd yw enillydd Gwobr Peintio a Lluniadu Haydn John James.

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Fine Art student Jess Parry is celebrating a double achievement this month: she has graduated with first-class honours and has also won the Haydn John James Layton Painting and Drawing Prize.

Darlithydd Jess, yr Athro Sue Williams ai’i henwebodd am y wobr, sy’n gwobrwyo rhagoriaeth mewn peintio a lluniadu gan fyfyriwr sydd wedi gweithio’n galed i gyflawni cynnydd gwych mewn amgylchiadau anodd.

Dyfarnwyd y wobr gan banel dethol o arbenigwyr yn y diwydiant, yn cynnwys yr artist uchel ei barch o Abertawe yr Athro Marc Rees. 

“Fe’m trawyd ar unwaith gan bŵer a natur angerddol gwaith Jess ac roedd hyn o weld y delweddau digidol yn unig; yn y cnawd byddai’n fwy pwerus fyth,” dywed. “Mae’n llwyddo’n fedrus i gyfuno’r sinistr a’r deniadol gan gynnwys cyfeiriadau at driptychau gwaedlyd Francis Bacon ond gyda thro ei chyllell cigydd ei hun - tanseilio technegau crefft traddodiadol a chreu rhywbeth mwy aflonyddgar ac ysgytwol, sydd ar yr un pryd yn brydferth.

“Mae ei chorff o waith yn cyfuno’r perfformiadol, y personol iawn a’r gwleidyddol mewn golygfeydd teimladwy ac astudiaethau â chywirdeb fforensig. Mae Jess yn llawn deilyngu Gwobr Peintio a Lluniadu Haydn John James eleni ac edrychaf ymlaen at weld sut y bydd ei hymarfer yn datblygu yn y dyfodol.”

Dywed Jess fod ei pheintiadau, cerfluniau a lluniadau’n adlewyrchu ei diddordeb yn y cyntefig a’r grotesg.

“Rwy’n ceisio darlunio y tu mewn i’r corff – rwy’n meddwl amdano fel estyniad o fy nghorff i,” dywed.

Cafodd syndod ei bod wedi ennill, gan nad oedd yn gwybod bod ei gwaith wedi’i gyflwyno ar gyfer y wobr.

“Rwyf i ar ben fy nigon – mae’n golygu llawer,” dywed. “Roedd diwrnod rhwng derbyn fy marc gradd terfynol a chlywed fy mod wedi ennill y wobr – doeddwn i ddim yn credu’r peth.”

Wynebodd heriau sylweddol wrth geisio cwblhau’r gwaith ar ôl i’w chyfnod yn y stiwdio gael ei gwtogi oherwydd COVID-19.

“Roeddwn i’n gweithio mor galed yn fy ymarfer stiwdio – fy ngofod ar gyfer fy sioe gradd oedd fy ngofod stiwdio felly roedd colli’r ffordd honno o weithio fwy neu lai dros nos yn her newydd i mi orfod meddwl yn arloesol a dod o hyd i ffordd newydd o weithio,” dywed.

“Doedd gen i ddim dewis ond addasu i le newydd ar unwaith er mwyn parhau i gynhyrchu fy ngwaith â’r un dwyster a lefel ag yn fy stiwdio cyn Covid. Fy ystafell wely yn nhŷ fy rhieni oedd yr ateb, a dyna lle’r wy’n parhau i weithio nawr.”

Roedd hyn ynddo’i hun yn heriol gan ei bod yn aml yn gweithio ar raddfa fawr iawn, felly roedd rhaid addasu i’r gofod. Ond mae’n credu bod byw yn yr un lle â’r gwaith am gyfnod hir wedi ei helpu i graffu ar ei gwaith a’i fireinio.

“Rwy’n ymwneud fwy nag erioed gyda’r gwaith gan fy mod yn llythrennol yn cysgu ac yn gweithio yn yr un lle,” dywed. “Heb Covid, fyddai fy ymarfer ddim wedi symud cymaint - mae fy mhersbectif wedi newid o ganlyniad i’r dwyster newydd rwyf i ynddo.”

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Fine Art student Jess Parry is celebrating a double achievement this month: she has graduated with first-class honours and has also won the Haydn John James Layton Painting and Drawing Prize.

Ei nod nesaf yw cael blwyddyn allan ac yna ymgeisio am radd meistr mewn Peintio neu Gelf Gain gan ddechrau yn hydref 2021.

“Mae Coleg Celf Abertawe wedi bod yn anhygoel - mae’r darlithwyr mor gefnogol,” dywed. “Maen nhw wir yn annog ac yn eich herio yn eich gwaith. Fyddwn i ddim lle ydw yn fy ngwaith heb iddyn nhw fy ngwthio i wybod beth wyf i’n ei ddymuno yn fy ngwaith - fe gerais bob munud a byddaf yn gweld ei eisiau.”

Dywed Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd, Celf a’r Cyfryngau, ei bod wrth ei bodd gyda llwyddiant Jess.“Mae Jess yn enillydd Gwobr Peintio a Lluniadu Haydn John James haeddiannol iawn. Mae wedi gweithio’n eithriadol o galed mewn amgylchiadau personol heriol. Mae ei lefel o sgil o ran peintio a lluniadu o’r safon uchaf.”

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Fine Art student Jess Parry is celebrating a double achievement this month: she has graduated with first-class honours and has also won the Haydn John James Layton Painting and Drawing Prize.