Myfyriwr sy’n frodor o Borth Tywyn yn lansio busnes newydd wedi’i ysbrydoli gan ei hardal leol


10.01.2021

Mae un o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio jin nodedig sy’n newid lliw o’r enw Harbour Lights wedi’i ysbrydoli gan dref ei geni, Porth Tywyn

A student at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has launched a distinctive colour-changing gin, Harbour Lights, inspired by her native Burry Port

Mae Jessie Wakely yn fyfyriwr rhan amser sy’n astudio BA Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau Rhyngwladol yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe. Mae hi wedi gweithio yn y sector lletygarwch ac adloniant ers oedd hi’n 18 oed, gan ymgymryd ag amrywiaeth eang o gyfrifoldebau, o rolau goruchwylio i rolau hyrwyddo fel cyfryngau cymdeithasol a chydlynydd digwyddiadau. Cynt, fe sefydlodd ei busnes ei hun fel diddanwr plant, sy’n golygu mai ei hail fusnes yw Harbour Lights. 

Dywedodd Jessie: “Teimlais fy mod yn gwybod yr offer oedd eu hangen i ddechrau arni, ond er mwyn ei gymryd i’r lefel nesaf roedd arna’i angen yr addysg a’r cysylltiadau a ddaw drwy brofiad prifysgol. I mi, Y Drindod oedd yn ffitio orau; roeddwn yn dwlu ar y modylau, roedd yr adolygiadau a’r cyn-fyfyrwyr yn wych, ac yn bwysicaf oll mae gan y staff wybodaeth wych o’r diwydiant. Maent yn ymroi i’r cwrs a’u disgyblion, ac mae’r gefnogaeth a gynigir ganddynt yn ardderchog.”

Sefydlodd Jessie Harbour Lights gyda’i gŵr Darren, sydd wedi bod yn gweithio fel distyllwr ers dros dair blynedd, yn gwneud ystod o wirodydd i wahanol gwmnïau, cyn creu ei rysáit ei hun yn y pen draw.

“Ar ôl cael braw ynghylch ein hiechyd llynedd, bu inni sylweddoli pa mor fyr yw bywyd ac ar ôl trafodaeth, bu inni benderfynu mynd amdani ac adeiladu busnes gyda’n gilydd,” meddai Jessie. “Dyna pryd y ganed Harbour Lights Spirits.

Darren yw cyfarwyddwr a phrif ddistyllwr Harbour Lights,  Jessie yw’r ail gyfarwyddwr a phennaeth cyfryngau cymdeithasol, marchnata a gwerthiannau. Mae Jin Machlud Haul Harbour Lights yn anarferol am e fod yr unig jin a wneir yng Nghymru sy’ newid lliw.

“Mae’n mynd o fod yn las tywyll i binc llachar wrth ychwanegu tonig neu lemonêd, a oedd yn ein hatgoffa o fachlud haul bendigedig,” meddai Jessie. “Dyna pam y gwnaethom roi’r enw ‘Sunset Gin’ iddo – jin cyntaf y byd â’r enw hwnnw. Cawsom hefyd ein hysbrydoli gan lan-y-môr Cymru, yn arbennig Harbwr Porth Tywyn Sir Gâr.”

Mae labeli a logos y brand yn cynnwys goleudy sy’n dwyn ysbrydoliaeth gan oleudy enwog Porth Tywyn, y glaniodd Amelia Earhart yn agos iddo wedi iddi ddod yn ddynes gyntaf y byd i hedfan ar draws yr Iwerydd yn 1928.  Gan gyfeirio at hyn, mae monoplan ar gefn y label – yr un fath o awyren a hedfanodd Earhart.

Mae’r busnes yn llwyddiant mawr yn barod: nid yn unig y gwnaeth y swp cyntaf i gyd werth mewn llai na dwy wythnos; ond mae’n edrych yn debyg y bydd yr ail swp i gyd yn gwerthu hefyd.

Yn y cyfamser, mae Jessie’n llwyddo i jyglo gofynion ei hastudiaethau prifysgol gyda rhedeg ei busnes ei hun.

“Mae darlithwyr fy nghwrs yn anhygoel o gefnogol ac yn fy helpu i gydbwyso gwaith ac astudio,” meddai. “Maent yn caniatáu i mi ddefnyddio fy musnes ar gyfer traethodau rhai modylau, fel defnyddio’r ymgyrch hysbysebu a marchnata ar gyfer Harbour Lights Spirits ar gyfer fy modwl cyfryngau cymdeithasol a marchnata.”

Ychwanega bod ei hastudiaethau wedi bod yn help mawr iddi fel sylfaenydd busnes, diolch i’r gymysgedd o sesiynau a addysgir a siaradwyr gwadd ysbrydoledig a ddaw i rannu eu cyngor a’u profiad gyda’r myfyrwyr.

“Mae’r cwrs wedi dangos i mi ffyrdd i ddatblygu fy musnes o safbwynt marchnata ond hefyd fel brand,” meddai. “Rwy’n mwynhau pob agwedd ar y cwrs. Mae’r diwydiant digwyddiadau wedi cael ei daro’n galed ers dechrau’r pandemig coronafeirws, ond eto mae staff Y Drindod wedi cymryd pob cam i ddod â’r cwrs yn fyw yn ddiogel a chadw’r diwydiant yn fyw. Maent yn eich annog i archwilio i bob maes o’r diwydiant ac i gymryd rhan pan allwch chi, maent yn eich helpu i esblygu ar waith unigol ond hefyd i ddatblygu sgiliau gwaith tîm a gwneud cysylltiadau. Y cwrs hwn yw’r profiad astudio mwyaf diddorol a mwyaf o hwyl rwyf wedi’i gael yn fy mywyd addysgol.”

Nawr, mae ei huchelgeisiau’n cynnwys cwblhau’r cwrs a datblygu Harbour Lights yn frand poblogaidd ac enwog.

“Ein cynllun ar gyfer dyfodol ein busnes yw tyfu a bod yn jin tŷ, enwog ac i ddatblygu ein jin a chreu mwy o wirodydd a fydd yn dod â blas Cymru i chi y bydd pawb yn dwlu arno,” meddai.

A student at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has launched a distinctive colour-changing gin, Harbour Lights, inspired by her native Burry Port.

Dywed Jacqui Jones, Rheolwr y Rhaglen – Twristiaeth a Digwyddiadau yn Y Drindod Dewi Sant, ei bod wrth ei bodd gyda llwyddiant Jessie.

“Bu’n bleser ei helpu a’i chefnogi gyda lansiad anhygoel o lwyddiannus Jin Harbour Lights,” meddai. “Yn rhan o’i chwrs mae Jessie wedi bod yn astudio marchnata arbenigol a chyfryngau cymdeithasol sy’n fodwl seiliedig ar sgiliau ymarferol sydd wedi ei galluogi i ddefnyddio’r holl gyfleoedd gwaith prosiect i helpu datblygu ei digwyddiadau proffesiynol, sgiliau marchnata a hysbysebu i hyrwyddo lansiad ei phrosiect ei hun.”

“Hefyd, bu inni drefnu i Dîm Mentergarwch Y Drindod i roi cymorth ac arweiniad arbenigol i Jessie ac rydym mor falch o’i chyraeddiadau. Mae Jessie wedi cymhwyso ei hastudiaethau academaidd i’w galluogi i ddefnyddio grym y cyfryngau cymdeithasol a’i helpu i ddatblygu cynnyrch a brand unigryw. Mae gweld llwyddiant anhygoel ei hymgyrch hyrwyddo yn wych wrth i werthiannau Harbour Lights ffynnu. Dymunwn bob llwyddiant i Jessie a Harbour Lights.”

Meddai Dylan Williams-Evans, Swyddog Datblygu Busnes a Mentergarwch Y Drindod Dewi Sant: “Mae Jessie’n dangos, os oes eisiau rhywbeth arnoch ac mae gennych yr awydd i wneud iddo ddigwydd yna fe allwch, mae hi’n haeddu clod enfawr am yr hyn mae hi wedi’i gyflawni hyd yma mewn cyfnod mor fyr gan gofio ei bod yn jyglo bod yn fyfyriwr, rhedeg busnes a dod yn fam am y tro cyntaf yn ddiweddar. Bu’n bleser gweithio gyda Jessie ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i’w chefnogi ar ei thaith entrepreneuraidd.”

Gwefan: www.harbourlightsspirits.co.uk.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk