Myfyriwr yn defnyddio ei llwyddiant yn y brifysgol er lles menter gymdeithasol


28.07.2020

Mae un o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei bod hi wedi cyflawni Tystysgrif Addysg Uwch (Tyst AU) mewn Rheoli Mentrau Cymdeithasol yn Ysgol Busnes Caerfyrddin, ar ôl defnyddio ei hastudiaethau i helpu ei gwaith gyda menter gymdeithasol.

A student from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is celebrating achieving a Certificate of Higher Education (Cert HE) in Social Enterprise Management at Carmarthen Business School, having used her studies to benefit her work with a social enterprise.

Bellach bwriad Kelly Lewis-Bennett yw dychwelyd i'r Brifysgol ym mis Medi i gychwyn ar gwrs arall. Mae hwn yn gam mawr i fyfyriwr nad oedd ganddi lawer o hyder o'r blaen yn ei gallu academaidd.

"Penderfynais astudio Menter Gymdeithasol a Rheoli Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn cael gwybodaeth i'm helpu yn fy rôl gyda'r fenter gymdeithasol dwi’n rhan ohoni," meddai. "Roedd yn risg enfawr i mi gan nad oeddwn i’n mwynhau'r ysgol pan oeddwn i’n iau ac yn gadael heb unrhyw gymwysterau, felly doeddwn i ddim yn siŵr y byddwn i’n gallu rheoli neu ymdopi yn academaidd yn y brifysgol.

"Wedi dweud hynny,  hwn oedd un o'r penderfyniadau gorau dwi wedi'i wneud, a doeddwn i ddim yn sylweddoli tan hynny faint dwi'n caru dysgu. Mae astudio yn Ysgol Busnes Caerfyrddin wedi gweddnewid fy ffordd o feddwl; mae wedi rhoi cymaint o hyder i mi ac mae’r clod am hynny yn mynd i’r gefnogaeth dwi wedi'i chael gan fy narlithwyr a'm cyd-fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn."

Y fenter gymdeithasol mae Kelly yn gweithio â Baton Twirling Association Cymru, BTAC. Ei nod yw datblygu chwaraeon chwyrlio baton ledled Cymru a sicrhau bod gan Gymru gynrychiolaeth mewn digwyddiadau a chystadlaethau rhyngwladol. Mae Kelly yn un o'r cyfarwyddwyr, a’i swydd hi yw codi arian a bod yn gydlynydd busnesau newydd.

"Roedd y Brifysgol yn hynod gefnogol i'm cyfrifoldebau o ran fy rôl yn y gymdeithas, yn enwedig o ran caniatáu rhywfaint o amser i ffwrdd i mi fel fy mod i’n gallu mynd i ddigwyddiad rhyngwladol gyda'r tîm," meddai. "Er y gallai jyglo'r naill a’r llall fod yn heriol ar brydiau, llwyddais i ddod o hyd i gydbwysedd rhwng fy nghyfrifoldebau gwaith a’m hastudiaethau."

Mae hi’n falch dros ben bod ei hastudiaethau wedi creu nifer o gyfleoedd i fod o fudd i'r BTAC, gan gynnwys dysgu ar-lein sy'n galluogi ei aelodau i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi a fideos.

"Mae hyn wedi bod yn arf hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws ar hyn o bryd," meddai. "Cafodd ei gynllunio’n gyntaf i sicrhau y byddai pob plentyn ac oedolyn ifanc, yn enwedig y rheini sy'n byw mewn ardaloedd gwledig, yn gallu manteisio ar sesiynau tiwtorial fideo ac yn gallu manteisio ar ddysgu chwaraeon newydd a chyffrous. Roedd hyd yn oed  pencampwriaeth fyd-eang yn awyddus i gymryd rhan, ac mae hynny yn ei dro wedi dod â’n cymuned chwaraeon yn nes at ei gilydd yn ystod y cyfnod ansicr hwn."

Mae tiwtor Kelly, Jess Shore, yn edmygu llwyddiannau Kelly yn fawr iawn.

"Mae Kelly wedi cael blwyddyn anhygoel, mae wedi trawsnewid ei hyder yn llwyr,"  meddai. "Roedd hi'n nerfus iawn ar y dechrau, ond mae hi'n sicr wedi gwneud yn iawn am hynny erbyn hyn. Mae hi wedi cymhwyso ei dysgu eleni i'w menter ei hun ac o ganlyniad roedden nhw'n gallu ymateb i argyfwng COVID-19.  Bu'n arddangosiad gwych o wydnwch a hefyd o dwf personol.

"Roeddwn i’n gwybod bod Kelly wedi mwynhau'r profiad dysgu; roedd hi'n llafar iawn mewn dadleuon a thrafodaethau dosbarth a byddai hi'n gallu rhoi cyd-destun i'r trafodaethau damcaniaethol. Yn lled aml byddai hi'n anfon e-bost ataf gyda dolenni at erthyglau perthnasol yr oedd wedi bod yn eu darllen y tu allan i'w gwaith aseiniad. Mae'n fyfyriwr rhagorol ac rwy'n falch iawn ei bod hi wedi penderfynu parhau â'i hastudiaethau gyda ni ym mis Medi. "

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk