Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn eu blwyddyn olaf i lwyfannu cynhyrchiad ar-lein arbennig


22.02.2021

Mae myfyrwyr trydedd flwyddyn y rhaglenni gradd BA Actio a BA Dylunio a Chynllunio Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn paratoi i arddangos eu talent yn eu perfformiad olaf yn y brifysgol.

Third year students from the BA Acting and BA Theatre Design & Production degree programmes at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) are preparing to showcase their talent in their upcoming online university performance.

Mae'r math arbrofol hwn o theatr fyw mewn tirweddau digidol wedi'i greu yn ystod y cyfnod clo gyda myfyrwyr yn eu hystafelloedd gwely, eu hystafelloedd byw a'u selerau ledled y DU a'r byd. Mae myfyrwyr y flwyddyn olaf wedi bod yn brysur yn cydweithio â Hannah McPake, perfformiwr, cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd y cwmni Gagglebabble, ar eu cynhyrchiad prif, Lacuna, a’r Rheolwr Technegol a Chynllunydd Digidol, Ceri James, sydd wedi bod yn arbrofi gyda’r byd digidol, creadigrwydd gyda’r sgrin werdd a realiti estynedig.

Gan weithio gyda'r awdur Keiron Self, maen nhw wedi creu darn wedi'i ysbrydoli gan straeon MR James, Edgar Allan Poe a Bessie Kyffin-Taylor. Mae Lacuna yn eich cymryd ar daith ddigidol lawr coridorau tywyll y meddwl wrth i chi ddilyn gwneuthurwr ffilmiau sydd ag obsesiwn mewn marwolaeth ac yn cael ei boeni gan hunllefau y mae ef ei hun wedi’u creu.  

Meddai Stacey-Jo Atkinson, Rheolwr y Rhaglen BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr:

“Mae hon wedi bod yn fenter newydd ar gyfer ein hadran ac yn her newydd ar gyfer ein myfyrwyr. Yn hytrach na rhoi’r gorau’n llwyr i’n modwl prif gynhyrchiad bu i ni benderfynu cofleidio’r sefyllfa bresennol a mynd i’r afael â hi’n uniongyrchol.  Bu’n rhaid i’r myfyrwyr a’r staff ddysgu llawer yn gyflym iawn sy’n dangos y penderfyniad a’r brwdfrydedd i ddal ati i ddatblygu gwaith newydd a pherfformio.

Trwy gydol y prosiect hwn mae’r myfyrwyr BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr a BA Actio wedi gallu gweithio gydag ymarferwyr y diwydiant fel Hannah, Ceri a Kieron, yn ogystal â graddedigion diweddar a ymunodd â’r her yn gynorthwywyr dylunio, er mwyn dod â’r darn hwn yn fyw. Bu’n daith greadigol a chydweithredol i bawb sydd wedi bod yn rhan ohono."

Third year students from the BA Acting and BA Theatre Design & Production degree programmes at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) are preparing to showcase their talent in their upcoming online university performance.

Rheolwr Technegol y cynhyrchiad yw Ceri James sydd wedi gweithio fel dylunydd goleuo, rheolwr cynhyrchiad a chynhyrchydd ers 25 mlynedd i amrywiaeth eang o gwmnïau o Gymru, y DU, Ewrop a’r Unol Daleithiau.  Mae llwyfannu perfformiad o’r fath yn her enfawr ond croesawodd Ceri’r dasg a chanmolodd ymateb y myfyrwyr.  Meddai:  

“Mae gweithio mewn tirlun 3D digidol yn wefr, yn her ac yn frawychus. Rydym wedi dysgu ffordd newydd i fynegi ein creadigrwydd, trwy uno perfformiad byw, celf ddigidol a dylunio theatr ar-lein.” 

“Er gwaethaf popeth sydd wedi digwydd iddynt eleni, mae’r myfyrwyr yn creu gwaith anhygoel yn yr amgylchedd hwn, mae cydweithio gyda nhw wedi fy ysbrydoli.” 

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae Will Kingshot, myfyriwr BA Actio, wrth ei fodd bod cyfle wedi bod o hyd i ymgymryd â’r modwl ‘prif gynhyrchiad llwyfan’.  Meddai:

“Mae’r modwl ‘Prif Gynhyrchiad Llwyfan’ yn gyfle i ni gael profiad llawn o fod mewn cwmni, yn gweithio ar gynhyrchiad mawr am wythnosau cyn gwneud nifer o berfformiadau o flaen cynulleidfaoedd mawr a chyfarwyddwyr castio posibl ac ati. Rydw i wedi bod yn edrych ymlaen at y modwl hwn am ei fod yn rhoi blas i chi ar yr hyn y gallech fod yn ei wneud ar ôl graddio.

Rydym wedi gorfod addasu i gynnal ymarferion dros Zoom a Skype yn ogystal â meddwl am ffyrdd newydd i ddod â’r sgript yn fyw am na allwn ei wneud mewn theatr fel yr arfer, yn archwilio arddulliau a syniadau newydd wrth i ni barhau â’r broses.

Y darn mwyaf heriol yw pethau fel technoleg a lle yn y cartref. Ond gan ein bod dros y byd i gyd, mae’n debyg mai peidio â chael yr un dechnoleg a chyswllt Wi-Fi yw’r pethau mwyaf heriol am eu bod yn gallu effeithio ar eich dialog ac ymarferion os yw dyfais rhywun yn dechrau pylu neu lusgo. Ond at ei gilydd nid yw hyn yn ormod o broblem oherwydd ein bod yn ffodus iawn cael pobl wych yn y cwmni sy’n gallu addasu i anghenion pawb lle bynnag y bo’n bosibl.”

Third year students from the BA Acting and BA Theatre Design & Production degree programmes at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) are preparing to showcase their talent in their upcoming online university performance.

Mae Jeannette Baxter yn fyfyriwr BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr sydd ar flwyddyn astudio ryngwladol o Goleg Douglas, Vancouver.  Meddai:

“Eleni, mae’r prif gynhyrchiad llwyfan wedi bod yn wahanol i unrhyw gynhyrchiad arall rwyf wedi gweithio arno, ac er nad oedd y digwyddiad wyneb i wyneb roeddwn yn gobeithio amdano, fe wnaeth Hannah McPake jobyn ardderchog wrth ein cyflwyno i weithio mewn gofod theatr ar-lein.

Mae cael y cyfle i weithio gyda Ceri James a’r byd rhithwir y mae e wedi’i adeiladu wedi dangos i mi fod cymaint mwy o ffyrdd i greu nag oeddwn i wedi’i ddisgwyl. Wrth gwrs, nid yw gweithio o bell ac ar-lein wedi bod yn ddi-ffwdan, a sicrhau bod technoleg pawb yn gweithio ar lefel debyg yw un o’r heriau mwyaf. Rydym wedi cynnal llawer o sesiynau yn adolygu amrywiaeth o ficroffonau, clustffonau a chamerâu i wneud yn siŵr bod  popeth yn addas, ac wedi cyflenwi clustffonau, camerâu a sgriniau gwyrdd i’r rheiny oedd eu hangen. Trwy weithio gydag amrywiaeth o blatfformau galwadau fideo a ffrydio sain rwyf wedi dysgu popeth am Skype, Zoom, ac amrywiaeth o rai eraill, a fydd yn werthfawr iawn wrth fynd ymlaen mewn byd lle mae llawer o’n rhyngweithio wedi symud ar-lein.  

Mae’r cynhyrchiad hwn wedi fy atgoffa faint o waith tîm mae’n ei gymryd i greu cynhyrchiad ar y raddfa hon, ac o ba mor wydn y gall byd theatr fod hyd yn oed pan fydd pethau’n galed.”  

Ychwanegodd Lynne Seymour, Rheolwr y Rhaglen BA Actio:

“I’r actorion, yn ogystal â’r myfyrwyr dylunio a chynhyrchu, y modwl prif gynhyrchiad llwyfan yw eu cyfle i gael profiad o weithio ar gynhyrchiad cast mawr, ar raddfa fawr. Maent yn gweithio gyda chyfarwyddwyr proffesiynol a chrewyr ac yn ymgymryd â sioeau ‘rhediad hir’, sef 10 perfformiad neu fwy’n aml dros gyfnod o ddwy wythnos.  Mae’n gyfle hefyd i asiantau castio a chyfarwyddwyr ddod i weld gwaith y myfyrwyr a chaiff ysgolion a cholegau lleol yn ogystal â theulu a ffrindiau eu gwahodd i wylio’r perfformiadau. 

Eleni, o ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19 a’r galw i weithio ar-lein, roedd rhaid i ni ailfeddwl yn llwyr sut roeddem yn mynd i ymgymryd â’r modwl hwn.  Roeddem yn awyddus i’r myfyrwyr gael profiad o hyd o weithio ar gynhyrchiad ar raddfa fawr ac i ddefnyddio eu sgiliau i gydweithio gydag ymarferwyr o’r diwydiant. Her, ond ddim yn amhosibl!  

Felly, gwnaethom y penderfyniad i greu darn a fyddai ar-lein yn llwyr ac yn cyfuno perfformiad byw, darnau wedi’u ffilmio a thirlun rhithwir i greu cynhyrchiad a fyddai nid yn unig yn defnyddio’r sgiliau roedd y myfyrwyr wedi’u datblygu hyd yma ond hefyd yn ymestyn eu creadigrwydd a’u dychymyg ymhellach fyth.

Crëwyd byd Lacuna.

Mae’r myfyrwyr, staff ac ymarferwyr proffesiynol sydd wedi gweithio ar y prosiect hwn wedi derbyn yr her a chreu cynhyrchiad eang a phraff sy’n herio syniadau rhagdybiedig o ‘theatr ar-lein’ ac adeiladu byd cyffrous a dychmygus a fydd yn cymryd eu cynulleidfa ar daith i’r anhysbys.

Mae ein modwl prif gynhyrchiad yn dal i fod yn gynhyrchiad cast mawr, ar raddfa fawr sydd nawr hefyd yn gallu cyrraedd cynulleidfa ehangach o lawer.  Mae’r cynhyrchiad wedi datblygu sgiliau creadigol ein myfyrwyr ac maent wedi’u paratoi i fod yn wneuthurwyr theatr mewn tirlun graddedigion gwahanol iawn o’r diwydiannau perfformio nag y maen nhw, a ninnau, yn gyfarwydd ag ef!”

Bydd Lacuna yn cael ei ffrydio’n fyw o’r 25ain – 28ain Chwefror.  E-bostiwch – s.atkinson@uwtsd.ac.uk i archebu eich tocynnau.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076