Myfyrwyr Chwaraeon Moduro YDDS yn ennill gwobr ym Mhencampwriaeth Chwaraeon 2000 Creative Funding Solutions


29.01.2020

Llongyfarchiadau i fyfyrwyr tîm MSportEng y Drindod Dewi Sant a enillodd wobr Peiriannydd y Flwyddyn yng Nghinio a Dawns  Pencampwriaeth Chwaraeon 2000 Creative Funding Solutions.

UWTSD Motorsport students win award at Creative Funding Solutions Sports 2000 Championship

Yn rhan o’r cyrsiau Peirianneg Chwaraeon Moduro a Pheirianneg Fodurol a addysgir yn y Drindod Dewi Sant, mae’r Brifysgol yn cynnig profiad ymarferol trwy dimau rasio dan arweiniad y myfyrwyr. Un o’r rhain yw’r tîm MSportEng, sy’n rhedeg Duratec MCR 1.6 ym Mhencampwriaeth Chwaraeon 2000 Creative Funding Solutions. Bu’r tîm hwn yn cymryd rhan yn y Bencampwriaeth hon er dros 5 mlynedd. Mae’r bencampwriaeth yn cynnwys rasys sbrint 25 munud a rasys dycnwch 50 munud. Ymwelir ag amrywiaeth o gylchffyrdd gan gynnwys Silverstone, Brands Hatch, Oulton Park a Donnington Park.

Ddydd Sadwrn, 18 Ionawr, cynhaliodd Pencampwriaeth Chwaraeon 2000 Creative Funding Solutions ei Chinio a Dawns flynyddol. Yn ystod y noson, cyflwynwyd gwobrau i enillwyr y bencampwriaeth, ymhlith eraill. Un o’r gwobrau a gyflwynwyd oedd ‘Peiriannydd y Flwyddyn’, a dyfarnodd pwyllgor y bencampwriaeth y wobr hon i’r myfyrwyr o’r Drindod Dewi Sant. Fe’i dyfarnwyd nid yn unig am y gwaith a wnânt ar eu cerbyd eu hunain ond hefyd yr ysbryd cymunedol a amlygwyd ganddynt yn ystod y tymor i gystadleuwyr eraill. Roedd hyn yn cynnwys gweithio yn hwyr y nos i helpu cyd-raswyr i drwsio ac ailadeiladu eu cerbyd i’w galluogi i gymryd rhan yn y ras y diwrnod wedyn.  Soniodd y pwyllgor am y modd y cafodd yr agwedd hon a’r parodrwydd i helpu ei werthfawrogi’n fawr ar draws y padog a bod hyn wedi helpu i integreiddio’r tîm o fewn y bencampwriaeth.

Meddai George Jones, oedd yn arweinydd tîm ar gyfer tymor 2019 ac sydd ar ei flwyddyn olaf yn astudio’r radd BEng Peirianneg Chwaraeon Moduro: “Rydw i wrth fy modd bod y Brifysgol wedi derbyn y wobr hon, yn enwedig ar ôl tymor mor heriol i ni. Gwnaed ymdrech aruthrol i baratoi ein car ar gyfer pob ras ac mae’r tîm bob amser wedi gwneud llawer mwy na’r hyn sy’n ddisgwyliedig i gefnogi cyd gystadleuwyr ar draws y padog. Roedd yn bleser mawr bod yn rhan o grŵp o bobl mor ysbrydoledig ac rwy’n edrych ymlaen at y tymor nesaf o rasio yn y Drindod Dewi Sant.”

Roedd y tymor hwn yn arbennig o heriol i’r tîm gan y bu’n rhaid iddynt ddelio â nifer o broblemau mecanyddol. Fodd bynnag, gwnaethon nhw weithio’n galed i ddatrys y problemau hyn ar y trac rasio, os oedd modd, neu yn ôl yn y Gweithdy Modurol ar Gampws SA1 y Brifysgol.

UWTSD Motorsport students win award at Creative Funding Solutions Sports 2000 Championship

Dechreuwyd y tîm MSportEng bron i 10 mlynedd yn ôl gan Tim Tudor, Uwch Ddarlithydd a Rheolwr Rhaglen ar gyfer y cyrsiau BEng Peirianneg Chwaraeon Moduro, ac mae wedi gweld y tîm yn cymryd camau breision i gyrraedd ei lefel bresennol. Meddai Tim: “Roedd yn wych gweld gwaith caled a brwdfrydedd y myfyrwyr yn cael ei gydnabod gan y Clwb Rasio Ceir Chwaraeon ac rwy’n eithriadol o falch o’r ysbryd o chwarae teg a ddangoswyd gan y myfyrwyr a’u parodrwydd i helpu cystadleuwyr eraill yn y gyfres. Mae’r myfyrwyr wedi ymddwyn yn broffesiynol trwy gydol y flwyddyn ac rwy’n hyderus y bydd pob aelod yn mynd yn ei flaen i lwyddiant pellach o fewn y diwydiant. Datblygwyd y prosiect i ddarparu profiad ymarferol i ategu’r wybodaeth ddamcaniaethol a gyflwynir gan ein cyrsiau ac mae’r cyfle i fyfyrwyr weithio a chael profiad yn y padog ar amrywiaeth o gerbydau yn werthfawr tu hwnt.”

Tynnwyd a darparwyd yr holl luniau gan Kevin Gibson o KJG Photography https://kjgphotography.co.uk/

Gwefannau:

https://www.uwtsd.ac.uk/raceteams/

https://www.uwtsd.ac.uk/motorsport/

https://www.sports2000.co.uk/

UWTSD Motorsport students win award at Creative Funding Solutions Sports 2000 Championship

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk