Myfyrwyr PCYDDS yn ennill y gwobrau gorau mewn cystadleuaeth ddylunio ryngwladol o fri


21.07.2020

Mae tair myfyrwraig Dylunio Patrwm Arwyneb o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi ennill gwobrwyon arbennig yn y gwobrwyon i-dott clodfawr.

Three Surface Pattern Design students from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have scooped top prizes in the prestigious i-dott awards.

Enillodd y fyfyrwraig drydedd flwyddyn Emma Vaughan y wobr gyntaf a’r ail wobr yn y categori Ailddefnyddio, Lleihau ac Ailgylchu a noddir gan Hewlett-Packard, gan adael gyda chyfanswm o £800 mewn arian gwobrwyo. Enillodd ei chyd-fyfyrwraig drydedd flwyddyn Naila Amjad y drydedd wobr yn yr un categori (£200), ac enillodd y fyfyrwraig flwyddyn gyntaf Oliwia Mielczarek y wobr gyntaf am £500 yng nghategori Ysbryd Newydd yr Oes, a noddir gan gwmni Anstey Wallpaper.

Mae Nailia ac Oliwia hefyd wedi ennill wythnos o hyfforddiant meddalwedd arbenigol ym maes dylunio a gynorthwyir gan gyfrifiadur (CAD).

“Meddalwedd safonol y diwydiant yw hyn – mae wedi ei hymgorffori i’n cwrs ond mae’n anhygoel y byddant yn cael wythnos o hyfforddiant arbenigol un-i-un,” medd y darlithydd Claire Savage-Onstwedder.

Ychwanega fod y dalent a’r ysgogiad a ddangoswyd gan y myfyrwyr i gyd wedi creu argraff arni.

“Mae’r ffaith eu bod yn ennill gwobrau mor ifanc ond yn dangos y cymhelliant a’r ysgogiad sy gan ein myfyrwyr,” meddai.

Nod y gwobrau i-dott yw annog, datblygu a gwobrwyo myfyrwyr dylunio, gan eu helpu i ddod yn arweinwyr sy’n ysbrydoli ym myd dylunio patrwm arwyneb. Mae cyflawniadau myfyrwyr PCYDDS – sy’n cystadlu yn erbyn y prifysgolion gorau o’r DU ac o gwmpas y byd – yn adlewyrchu llwyddiant y brifysgol i’w paratoi ar gyfer byd gwaith.

“Rydym yn ymgorffori’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf o fewn y cwrs, ond heb anghofio’r sgiliau pwysig hynny mewn gwneud a dylunio y mae ein diwydiant yn galw amdanynt,” medd Claire. “Mae’r cyfuniad hwn o nodweddion, a addysgir o’r cychwyn, yn chwarae rhan bwysig yn sgiliau’r dyfodol y bydd arnynt eu hangen ar gyfer eu gyrfaoedd proffesiynol. Pleidleisiwyd PCYDDS yn rhif un yn y DU ar gyfer ffasiwn a thecstilau 2020 gan Guardian League Tables 2020, ac mae hyn yn cydnabod safon ein myfyrwyr.” 

Mae hefyd wrth ei bodd i weld Oliwia, a oedd wedi cwblhau ei chwrs sylfaen gyda’r brifysgol o’r blaen, yn ennill y wobr gyntaf, gan guro myfyrwyr trydedd flwyddyn a graddau meistr.

“Mae’n gyflawniad anhygoel, ac mae’n adlewyrchu ansawdd y gwaith y mae wedi’i wneud, nid yn unig ym mlwyddyn gyntaf y cwrs gradd, ond hefyd cyn hynny ar y cwrs sylfaen,” meddai.

Three Surface Pattern Design students from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have scooped top prizes in the prestigious i-dott awards.

Mae Kate Coode, sy’n diwtor blwyddyn gyntaf ar y rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb, yn cytuno ei fod yn ganlyniad trawiadol iawn.

“Mae bod â myfyrwraig flwyddyn gyntaf yn y safle uchaf yn anhygoel, ac mae gwneud hyn yn ystod y cyfnod clo yn destament i’r gwaith caled a’r brwdfrydedd y mae Oliwia Mielczarek yn ei ddangos tuag at ei hastudiaethau,” meddai. “Wrth ochr Oliwia, rhoddwyd nifer o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ar y rhestr fer yn y categori ‘Ysbryd Newydd yr Oes’, gyda llawer o ganlyniadau ffafriol.  Rydym yn dathlu eu creadigrwydd a’u menter ac yn cydnabod y cryfder a’r gwydnwch y maent wedi’i ddangos mewn cyfnod anodd.”

Ar wahân i roi cyfle i fyfyrwyr ennill gwobr, roedd cystadlu yn y gystadleuaeth yn broses addysgol ynddo’i hun, meddai Naila Amjad.

“Dysgais gymaint yn ystod y gystadleuaeth,” meddai. “Dechreuais gyda lluniau o eitemau a ddiosgwyd ac a gafodd eu sganio a’u gwella’n ddigidol wedyn. Ces i fy syfrdanu pan edrychais ar fy nyluniadau – patrymau gwirioneddol hawdd a ddaeth o wastraff!”

Mae Emma Vaughan yn cytuno bod cystadlu yn y categori Ailddefnyddio, Lleihau ac Ailgylchu yn brofiad sy’n cyfoethogi.

“Un peth rwy’ wedi’i ddysgu o’r cwrs yw bod dim byd yn amhosib ac y dylech bob amser roi cynnig arni,” meddai. “Mae ehangu fy nghreadigrwydd wedi gadael i mi greu portffolio sy’n dangos amlochredd mawr. Ar gyfer fy nghais, dechreuais drwy chwarae’n rhydd gyda deunydd gwastraff, gan greu amrywiaeth o samplau 3d. O’r fan honno, roeddwn yn gallu mynd â’r samplau hyn a’u rhoi nhw i mewn i batrwm ailadrodd. Roedd y dull hwn o weithio yn gadael i mi greu amrywiaeth o ddyluniadau papur wal arloesol.

“Mae’r fraint o ddod yn 1af ac yn 2il mewn cystadleuaeth genedlaethol mor aruthrol ac yn rhywbeth fydda’ i byth yn ei anghofio – a fyddai hi ddim wedi bod yn bosib heb ffydd y darlithwyr.”

 

 

 

 

 

 

 

Three Surface Pattern Design students from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have scooped top prizes in the prestigious i-dott awards.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk