Myfyrwyr Pensaernïaeth Y Drindod Dewi Sant ar restr fer ‘Her Ddylunio Pobl Ifanc Home of 2030’


01.05.2020

Mae pedwar myfyriwr Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’u cynnwys ar restr fer i gymryd rhan yn rownd nesaf Her Ddylunio Pobl Ifanc 'Home of 2030'.

Students / Myfyrwyr Home of 2030

Mae Home of 2030 yn gystadleuaeth ddylunio genedlaethol lle caiff ymgeiswyr eu herio i greu cartref y dyfodol. Mae’r gystadleuaeth yn fenter drawsadrannol a ariennir gan Lywodraeth y DU gan weithio mewn partneriaeth â BRE, y Cyngor Dylunio, MOBIE a RIBA.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed, a’r her eleni oedd dylunio cartref gwyrdd arloesol ac ysbrydoledig a fyddai’n bodloni anghenion newidiol cenedlaethau’r dyfodol, gan gynnwys hyrwyddo llesiant, ansawdd bywyd a heneiddio’n iach.

Bellach, mae tîm Y Drindod Dewi Sant - Aneurin James, Steffan Phillips, Hollie Parsons a Blaine Smith – wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth gyda chynllun o’r enw “FI-Hex” sy’n adlewyrchu’r ffurfiau hecsagonol addasadwy y bu iddynt eu cyfuno i greu cymunedau o aneddiadau sy’n ymateb i’r hinsawdd. Gwahoddwyd y myfyrwyr i gymryd rhan yn arddangosfa’r rownd derfynol a fydd yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni, lle byddant yn cael y cyfle i gyflwyno eu cynllun i arloeswyr y diwydiant, gan gynnwys George Clarke a Mark Farmer.

“Rydym ni’n credu bod gan benseiri ran bwysig i’w chwarae wrth ymdrin â llawer o broblemau mwyaf heriol ein hoes, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, y diffyg tai fforddiadwy a gwneud ein dinasoedd a’n trefi yn fwy cynhwysol. Mae rhan Technoleg ac Amgylchedd y cwrs yn chwarae rhan allweddol wrth ymchwilio i rôl y pensaer yn y meysydd allweddol hyn,” meddai Ian Standen, Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs BSc Pensaernïaeth yn Y Drindod Dewi Sant.

“Rhoddodd y gystadleuaeth Home of 2030 gyfle gwych i fyfyrwyr roi cynnig ar eu syniadau ac roedd yn cyd-fynd â nodau ein cwrs. Mae’r myfyrwyr wedi dangos diddordeb brwd yn y materion amgylcheddol y mae’r blaned yn eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod ac wedi mynd ati i wneud yr her ddylunio gyda brwdfrydedd ac uchelgais i ddarparu datrysiadau cynaliadwy ar gyfer byw yn y dyfodol.

“Hefyd, mae ein myfyrwyr wedi gweithio’n galed yn eu timau sydd yn ei dro wedi creu awyrgylch gwych yn y stiwdio Pensaernïaeth. Roedd yr herian cyfeillgar a chystadleuaeth rhwng y grwpiau a oedd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Home of 2030 hefyd yn dda wrth annog cynnydd a morâl!” ychwanega Ian.

Gofynnodd yr Her Ddylunio Pobl Ifanc Home of 2030 i’r rheiny a oedd yn cystadlu ystyried ddyluniad, cyfansoddiad, cynllun a nodweddion cartref teulu a fyddai’n gorfod addasu dros gyfnod oes, gan fod yn hyblyg a hygyrch.
Wrth feddwl a dylunio cartref 2030, mae ymgeiswyr wedi gorfod herio eu hunain i ddylunio trwy brism technolegau a ffyrdd o fyw’r oes sydd ohoni ac i ddychmygu beth fyddai technolegau a ffyrdd o fyw y dyfodol a beth y gallai hyn ei olygu ar gyfer ein cartrefi a’n llesiant.

Mae’r gystadleuaeth wedi herio dylunwyr i ddychmygu sut y bydd pobl yn byw yn eu cartrefi ymhen deng mlynedd.
Beth fydd technoleg newydd, poblogaeth sy’n heneiddio ac yn byw’n hirach, effaith amgylcheddol, newid yn yr hinsawdd, fforddiadwyedd ac ati yn ei olygu wrth ddylunio cartrefi’r dyfodol. Sut y bydd hyn yn effeithio ar faint, lle, adnoddau defnydd, cyffyrddusrwydd ac estheteg y cartref a’i allu i addasu i anghenion newidiol?

Mae dau aelod o’r tîm y mae ei ddyluniad wedi cyrraedd rownd nesaf y gystadleuaeth gyffrous hon yn astudio rhan o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal ag astudio ar gyfer y radd, mae Aneurin James a Steffan Phillips hefyd yn aelodau o Grŵp Ffocws Penseiri Cymraeg Prifysgolion – fforwm sy’n dod â myfyrwyr cyfrwng Cymraeg at ei gilydd i drafod pensaernïaeth yng Nghymru. Yn rhan o’u gwaith, cyflwynodd y ddau fyfyriwr ran o’r prosiect hwn yn y Gymraeg.

Yn rhan o Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant, caiff myfyrwyr eu hannog a’u cefnogi i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd cyfrwng Cymraeg a gynigir gan y Brifysgol.

Wrth drafod y profiad o gymryd rhan yn y gystadleuaeth, meddai’r myfyrwiwr, Aneurin James:
“Fel rhan o’r modiwl technoleg a’r amgylchedd roedd rhaid i ni fel grŵp gynllunio cynllun ar gyfer y cystadleuaeth Home of 2030. Mae'r gystadleuaeth yn edrych ar sut fyddai pobl yn byw yn y dyfodol, mewn ffyrdd sy'n ymated i newid hinsawdd. Gan ymateb i'r llifogydd digwyddodd gynharach yn y flwyddyn, pederfynom ni fel grŵp gynllunio prosiect a fyddai’n gallu ymateb i newidiadau mewn lefelau dwr.

“Yr enw wnaethon ni ddewis oedd ‘FL-HEX’ sy’n adlewyrchu siâp yr adeiladau a’r ffordd mae’n bosib addasu’r cynllun er mwyn creu cymunedau, naill ai ar y dwr, neu mewn ardaloedd lle mae peryg o lifogydd. Rydym ni wedi mwynhau astudio'r cwrs pensaernïaeth eleni ac rydym yn falch iawn ein bod ni wedi cael ein dewis i fod ar y rhestr fer ar gyfer y gystadleuaeth. Rydym yn edrych ymlaen at y rownd nesaf lle byddai rhaid i ni gyflwyno'r cynllun o flaen y beirniaid.“

Mae’r rhaglen BSc Pensaernïaeth a gynigir yn Ardal Arloesi SA1 Glannau Abertawe Y Drindod Dewi Sant wedi’i lunio ar gyfer y rheiny sydd ag uchelgais i fod yn bensaer cymwys, ond mae’n ddewis da hefyd ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn pensaernïaeth a dylunio, ac yn ceisio rhaglen radd eang a all arwain at amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol.

Y cwrs yw’r cam cyntaf (Rhan Un) yn y broses tri cham i gymhwyso’n broffesiynol yn bensaer. Caiff y cwrs ei rhagnodi gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) ac mae’r Brifysgol yn y broses o geisio cydnabyddiaeth o’r cwrs gan y Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA).

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs BSc Pensaernïaeth a gynigir yn y Drindod Dewi Sant, ewch i dudalen 'Pensaerniaeth' ar wefan y Brifysgol. 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk