Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn creu adnoddau ar-lein


03.04.2020

Mae darpar athrawon sy’n astudio ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant yn helpu teuluoedd ledled Cymru sydd ar hyn o bryd yn addysgu eu plant adref trwy greu ystod o adnoddau ar-lein.

Nia Pringle

Nia Pringle, Myfyrwraig BA Addysg Gynradd yn darllen stori.

Mae myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau TAR (Tystysgrif Addysg Ôl-raddedig) a chyrsiau BA Addysg Gynradd gyda SAC (Statws Athro Cymwysedig) wedi bod yn defnyddio’u profiad o addysgu gan addasu’u hadnoddau a’u trawsnewid i gynnig cyfleoedd ar-lein creadigol ac arloesol a fydd yn ennyn diddordeb plant a phobl ifanc.

Mae’r adnoddau’n cael eu casglu a’u huwchlwytho i fwrdd Pinterest Yr Athrofa gan eu gwneud yn hygyrch i bawb: https://www.pinterest.co.uk/YrAthrofaUWTSD

“Mae ein darpar athrawon wedi goresgyn y siom o beidio â bod yn yr ysgol trwy droi eu hymdrechion i greu adnoddau ar-lein o ansawdd uchel gan ddangos gwir wytnwch ar waith,” meddai Elaine Sharpling, Cyfarwyddwr Academaidd Addysg Athrawon yn Yr Athrofa o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Ry’n ni fel teulu’r Athrofa mor falch o'n myfyrwyr sydd wedi derbyn eu cenhadaeth ddinesig trwy greu adnoddau gwych i gefnogi'r rheiny sy’n addysgu o’u cartrefi. Mae ein myfyrwyr wedi dangos eu bod yn greadigol, yn arloesol ac yn ysbrydoledig, yn dod ynghyd i gefnogi addysg gartref trwy ddylunio adnoddau ar-lein,” ychwanega Elaine.

Mae Nia Pringle yn fyfyriwr trydedd flwyddyn sy’n astudio’r cwrs BA Addysg Gynradd gyda SAC (Statws Athro Cymwysedig) ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, ac roedd hi’n benderfynol o ddefnyddio ei sgiliau i helpu’r gymuned.

“Ar adeg fel hon, mae’n bwysig bod pawb yn tynnu at ei gilydd trwy ymestyn llaw i rieni, athrawon a phlant,” meddai Nia Pringle, sy’n astudio trwy gyfrwng Cymraeg.

“Gan fy mod yn fyfyrwraig yn fy mlwyddyn olaf yn astudo gradd BA Addysg Gynradd gyda SAC sy’n gorffen fy ngwrs ar lein, deallaf yr her mae athrawon a rhieni’n wynebu o addysgu o adre. Roeddwn yn awyddus i gynnig unrhyw gymorth posib, felly penderfynais ddarllen stori ‘Cwtsh’ yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn cefnogi athrawon a rhieni sydd wrthi’n gweithio’n galed yn ystod yr amser anodd yma. Credaf fod rhoi pwyslais ar glywed yr iaith a darllen yn holl bwysig ar hyn o bryd er mwyn parhau i ysgogi’r plant a datblygu’u sgiliau ieithyddol. Gobeitho o ddarllen y stori yn y ddwy iaith y bydd yn cynorthwyo rhieni di Gymraeg i ddeall cynnwys y stori ac o bosib gallant ofyn cwestiynau i brofi dealltwriaeth eu plant. Gallai’r plant yna tynnu llun o’r prif gymeriad neu greu bwrdd stori o’r digwyddiadau,” ychwanega Nia.

Mae’r Athrofa o fewn Y Drindod Dewi Sant sefydliad addysg ysgogol ac ymchwilgar sydd â’i gwerthoedd wedi'u gwreiddio mewn cyfiawnder, tegwch, democratiaeth, hawliau dynol, dinasyddiaeth ac sy’n annog dyheadau uchel i bawb. Ei nod yw galluogi darpar athrawon i ddatblygu’n raddedigion medrus a chyflogadwy a fydd yn cyfrannu at gymdeithas a bod yn ddinasyddion cyfrifol y byd - nod sy'n sicr yn cael ei wireddu gyda myfyrwyr bellach yn dod at ei gilydd i gefnogi teuluoedd mewn ffordd mor frwdfrydig a chreadigol.

Casglwyd yr adnoddau a grëwyd gan ddarpar athrawon Y Drindod Dewi Sant ac maent i'w gweld ar Pinterest trwy ddilyn y ddolen isod:

https://www.pinterest.co.uk/YrAthrofaUWTSD

Mae’r adnoddau hefyd yn cael eu rhannu ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol, gan gynnwys @APLPTeach

I ddarganfod mwy am y cyrsiau BA Addysg Gynradd a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-addysg-gynradd-gyda-sac/

I ddarganfod mwy am y cyrsiau Addysg Gynradd ôl-raddedig a gynigir yn Y Drindod DewI Sant, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/tar-cynradd/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk