Myfyrwyr rhaglen Therapi Chwaraeon yn rhedeg clinigau anafiadau yng Nghaerfyrddin


17.02.2020

Mae myfyrwyr sy’n astudio am radd BSc Therapi Chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn rhedeg Clinig Anafiadau Therapi Chwaraeon ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin dwywaith yr wythnos tan ddiwedd mis Mawrth. 

Therapi Chwaraeon / Sports Therapy

Yn agored i’r cyhoedd ac yn cael eu rhedeg dan oruchwyliaeth darlithwyr a chlinigwyr profiadol iawn y Brifysgol, bydd y clinigau dan arweiniad y myfyrwyr eu cynnal bob prynhawn dydd Mawrth a dydd Iau rhwng 3 pm a 5pm.  Mae’r clinigau am ddim ac ar agor i unrhyw aelod o’r cyhoedd sy’n dioddef o anafiadau chwaraeon ac anafiadau cyhyrysgerbydol cysylltiedig.

Rhaglen radd BSc Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant yw’r unig raglen radd Therapi Chwaraeon yng Nghymru sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon, a chynlluniwyd y rhaglen hon i addysgu ymarferwyr cymwys ymhob agwedd o Therapi Chwaraeon. Fel rhan o’u gradd, bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag arfer clinigol a oruchwylir yng nghlinig y Brifysgol, gan gynnig apwyntiadau i staff, myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd. 

Ar ôl iddynt raddio, bydd gan fyfyrwyr Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant y sgiliau a’r yswiriant angenrheidiol drwy Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon i redeg eu clinigau preifat eu hunain - ac i rai, mae hyn wedi golygu defnyddio’r cyfleusterau sydd ar y safle - yn ogystal â gweithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau chwaraeon a gofal iechyd eraill.

“Mae ein myfyrwyr yn cael cyfle i atgyfnerthu’r cysyniadau a addysgir yn eu modylau mewn amgylchedd ymarferol dan oruchwyliaeth clinigwyr profiadol,” meddai Daniel Martin, darlithydd Therapi Chwaraeon.  “Yna, mae’r profiad hwn yn dod yn rhan o’u datblygiad proffesiynol ac yn parhau’u taith tuag i fod yn Therapydd Chwaraeon Graddedig hollol annibynnol.”

Daniel Martin

Daniel Martin, Darlithydd Therapi Chwaraeon.

Un o’r myfyrwyr hynny sydd eisoes wedi bod yn trin cleifion yng nghlinig y Brifysgol yw Graham Vaughan.

“Teimlaf fod y clinig wedi fy helpu i ddysgu sut i ddod o hyd i gleientiaid, wedi fy nysgu am ohebiaeth ac am sut i gymryd apwyntiadau.  Yn ogystal, mae’n rhoi amser i mi ymarfer fy sgiliau cyfarch ac ymgynghori, wrth feithrin perthynas gyda’r cleifion,” meddai Graham.  “Drwy’r modylau, rwyf wedi fy ymgyfarwyddo â’r technegau ac rwy’n gallu eu cymhwyso, gyda’r nôd o ddod yn Therapydd Chwaraeon graddedig.  Teimlaf yn hyderus wrth ddysgu sgiliau ymresymu clinigol mewn amgylchedd a oruchwylir gan arbenigwyr yn y maes ac wrth gynnig triniaethau diogel ac effeithiol.”

Mae Therapyddion Chwaraeon graddedig yn ymarferwyr cymwys sy’n gallu ymdrin ag anafiadau llym wrth ochr y cae; perfformio asesiad clinigol i ddatblygu diagnosis, a defnyddio amrywiaeth o ddulliau triniaeth ochr yn ochr â thechnegau adsefydlu penodol chwaraeon i helpu'r athletwr yn ôl i gymryd rhan yn llawn mewn chwaraeon.  Caiff myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant ddysgu mewn ystafelloedd therapi pwrpasol ac ar ôl graddio bydd ganddynt y wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i weithio naill ai fel rhan o dîm neu’n annibynnol fel Therapydd Chwaraeon. 

I archebu sesiwn gydag un o’r myfyrwyr BSc Therapi Chwaraeon, cysylltwch â Charley Keen, goruchwyliwr y clinig, drwy anfon e-bost at c.keen@uwtsd.ac.uk gan roi’r diwrnod a’r amser sydd orau gennych, yn ogystal â’ch manylion cyswllt a ble ar eich corff y mae’r anaf.

Neu, os hoffech gael tyliniad, gallwch hefyd ddefnyddio’r clinig tylino am ddim a arweinir gan fyfyrwyr ac a gynhelir ar ddydd Gwener drwy glicio ar y ddolen ganlynol i ddewis apwyntiad sy’n addas. https://calendly.com/massageclinicuwtsd/clinic

Ac i ddysgu rhagor am raglen radd BSc Therapi Chwaraeon yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i:  https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bsc-therapi-chwaraeon/

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk