Myfyrwyr Twristiaeth yn dechrau’r Flwyddyn Newydd â thaith maes gyffrous


03.02.2020

Mae myfyrwyr a thiwtoriaid o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dychwelyd o daith maes 14 diwrnod i Qatar, Malaysia a Singapore.

Students and tutors from University of Wales Trinity Saint David have returned from a 14 day field trip to Qatar, Malaysia and Singapore.

Fe wnaeth y grŵp, a oedd yn cynnwys myfyrwyr Meistr, MBA a myfyrwyr israddedig blwyddyn olaf yn astudio am gymwysterau busnes, a theithio a thwristiaeth ryngwladol, adael maes awyr cenedlaethol Cymru ar awyren Qatar Airways i Doha, i gychwyn ar eu taith gyffrous.

Ar ôl cyrraedd Kuala Lumpur, bu’r myfyrwyr yn ymweld â chwaer brifysgol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – Prifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru a nifer o dirnodau diwylliannol a thwristaidd ar draws Malaysia, cyn gwneud eu ffordd i Singapore.

Meddai Jacqui Jones, Cyfarwyddwr Rhaglen Rheolaeth Teithio, Twristiaeth, a Hamdden Ryngwladol yn y Drindod Dewi Sant: “Yn flynyddol rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod antur fyd-eang, academaidd ‘Twristiaeth ar Daith’ y Drindod Dewi Sant yn gwella bob blwyddyn. Eleni ymunodd myfyrwyr MBA a myfyrwyr y rhaglen Gwneud Ffilmiau Antur â’r myfyrwyr Teithio, Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol ac roedd y daith yn cynnwys Qatar yn ogystal â Malaysia a Singapore.

“Roedd yn daith wych ac wir yn siwrnai o ddarganfod i’r myfyrwyr. Roedd yn gyfle iddynt gymhwyso eu hastudiaethau academaidd wrth weld y tu ôl i'r llenni yn rhai o sefydliadau twristiaeth mwyaf blaenllaw y byd. Roedd yn hyfryd eu gweld yn dod at ei gilydd fel grŵp, gan ddod yn fwyfwy hyderus ac ymwybodol o ddiwylliant.”

Cafodd y myfyrwyr gyflwyniad ardderchog gan Reolwr Gwlad Llywodraeth Cymru yn Doha, Suzanne Golding-Lynch yn ogystal â mwynhau ymweliad a chyflwyniad yng ngwesty moethus y Ritz Carlton, y mae gan y brifysgol berthynas hirsefydlog â hi. Dilynwyd hyn gan daith saffari yn yr anialwch mewn cerbydau 4X4.

Yn Kuala Lumpur, mynychodd y myfyrwyr gyflwyniadau a gweithgareddau diwylliannol ym Mhrifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru dan arweiniad yr Is-Ganghellor a chyngor y myfyrwyr, ac yna ymweliad â Gweinyddiaeth Dwristiaeth Malaysia ar gyfer sioe ddiwylliant draddodiadol. Bu'r grŵp yn mwynhau wythnos brysur o weithgareddau gan ymweld â Melaka, Dinas Treftadaeth y Byd UNESCO, Mosgiau, Ogofâu Gwyliau, temlau a Gwarchodfa Eliffantod sy’n hybu Twristiaeth Gyfrifol. Yn olaf, cafodd y grŵp gyflwyniad i’w hysbrydoli a thaith o amgylch pencadlys corfforaethol Air Asia cyn hedfan gydag Air Asia ymlaen i Penang.

Ychwanegodd Jacqui: “Yn ystod eu harhosiad yn Penang llwyddodd y myfyrwyr i wneud yn fawr o’u hychydig ddiwrnodau i ffwrdd i gael blas ar amrywiaeth o weithgareddau twristiaeth antur. Hefyd tra’r oeddent ar yr ynys cawsant gyflwyniad a thaith ardderchog o amgylch gwesty eiconig yr Eastern & Oriental, a chodi arian i brynu teils er mwyn helpu i atgyweirio to teml hyfryd Kek Lok Si.

“Ar y ffordd adref arhosodd y grŵp yn Singapore lle aethon nhw mewn car cebl i Ynys Sentosa i weld y jyngl a’r datblygiadau twristaidd, profi atyniadau thematig y maes awyr, a sioeau goleuadau Marina Sands Bay a Gardens by the Bay. Yn olaf ymwelodd y grŵp â gwesty dethol Raffles a adnewyddwyd yn ddiweddar, cartref  y coctel Singapore Sling gwreiddiol.

“Trefnwyd y daith gan ymgynghori’n agos â Qatar Airways gan hedfan o faes awyr Caerdydd. Yn ystod y cyfnod yn arwain at y daith bu’r maes awyr yn cefnogi’r myfyrwyr yn eu hastudiaethau gyda theithiau o’r maes awyr a 

chyflwyniadau gweithredol. Roedd y grŵp wrth eu bodd ar y daith yn ôl wrth iddynt fwynhau gwasanaeth gwesteion rhagorol ar achlysur pen-blwydd un o’r myfyrwyr, gyda’r criw caban yn cyflwyno blodau a siocledi iddi hi a siampên i’r grŵp! Diweddglo arbennig i daith wych.”

Meddai Jayne Miller, Gwerthiant Hamdden / Corfforaethol – Cymru a’r De-orllewin gyda Qatar Airways: “Diolch i Jacqui, y myfyrwyr twristiaeth a’r tîm yn y Drindod Dewi Sant, am ddewis defnyddio Qatar Airways o faes awyr Caerdydd ar gyfer eu taith academaidd ‘Twristiaeth ar Daith’ i Doha a Malaysia. Roedd yn wych ffarwelio â’r myfyrwyr yn y maes awyr a gweld eu brwdfrydedd i ddysgu am ein cwmni hedfan arobryn. Mae hyn wedi cryfhau ein perthynas ymhellach a bydd yn arwain at ragor o gyfleoedd i weithio gyda’n gilydd. Dymunaf y gorau i’r myfyrwyr yn eu hastudiaethau ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Jacqui a’r tîm yn y Drindod Dewi Sant.”

Students and tutors from University of Wales Trinity Saint David have returned from a 14 day field trip to Qatar, Malaysia and Singapore.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk