Myfyrwyr YDDS yn rhoi paciau o frethyn i blant ysgol i greu hosanau Nadolig


14.12.2020

Mae disgyblion mewn ysgolion yn Abertawe a De Cymru yn dysgu am ddylunio tecstilau drwy wneud hosanau Nadolig gan ddefnyddio paciau o frethyn a baratowyd gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Pupils at schools in Swansea and South Wales are learning about textile design by making Christmas stockings using cloth kits created by students at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Mae’r prosiect yn rhan o waith allgymorth y Drindod Dewi Sant gydag ysgolion, sydd â’r nod o godi proffil Patrymau Arwyneb a Thecstilau, gan roi blas i ddisgyblion o’r profiad o astudio’r pwnc.

Gobeithir hefyd, yn y cyfnod ar ôl Covid-19, y bydd y prosiect hosanau Nadolig yn tyfu, ac y bydd disgyblion yn gallu gwneud a gwerthu hosanau i godi arian ar gyfer eu hysgolion, yn ogystal â chyfrannu hosanau wedi’u llenwi i elusen.

Mae’r paciau brethyn yn ei gwneud yn hawdd i’r disgyblion wneud eu hosanau Nadolig eu hunain: y cyfan maen rhaid iddyn nhw ei wneud yw torri’r siapau sydd wedi’u printio ymlaen llaw a’u gwnïo at ei gilydd. Crëwyd y dyluniadau deniadol ar yr hosanau gan fyfyrwyr y bedwaredd flwyddyn yn y brifysgol a’u printio ar ffabrig a roddwyd gan y cwmni dillad TOAST. Yn ogystal creodd y myfyrwyr lawrlwythiad digidol yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i wneud yr hosanau, a ffilm yn dangos y broses gyfan, gan roi cipolwg i ddisgyblion ar y tu mewn i’w stiwdio a syniad o’r hyn sydd dan sylw ar y cwrs Patrymau Arwyneb a Thecstilau.

“Pwrpas y fideo oedd dangos sut mae’r paciau’n cael eu gwneud a’u printio yn y gweithdai, oherwydd fel arfer dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fyddem yn gwahodd y disgyblion i’r brifysgol ar gyfer diwrnodau blasu,” meddai Georgia McKie, uwch ddarlithydd mewn Patrymau Arwyneb  a Thecstilau, a gydlynodd y prosiect. “Cynllun amgen yw hwn, ac roedd gwneud y ffilm yn gyfle dysgu hyfryd i’n myfyrwyr pedwaredd flwyddyn. Mae eu gwaith ar y prosiect hwn wedi creu argraff fawr arnaf, ac roedd yn rhan o’u modwl Menter ac Arfer Creadigol. Buont yn gweithio fel tîm ac yn chwarae i’w cryfderau: mae rhai yn dda yn ddigidol, eraill yn dda o ran deall torri patrymau, tra bod eraill yn rhagori mewn sgrin-brintio. Nid oedd gan yr un ohonynt brofiad blaenorol o roi fideo at ei gilydd, ond daethant yn fedrus yn y maes hwnnw hefyd.

Hyd yn hyn o fewn y prosiect, mae paciau brethyn wedi’u hanfon i Ysgol Tregŵyr, lle bu myfyriwr o bedwaredd flwyddyn y Drindod Dewi Sant yn cynnal gweithdy cysylltiedig ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 a 10, ac i Ysgol Uwch St Clare’s ym Mhorthcawl. Yno bu’r Pennaeth Celf, Louise Williams (a raddiodd ei hun mewn Patrymau Arwyneb a Thecstilau o’r Drindod Dewi Sant) yn canmol yr adnoddau a wnaed gan y myfyrwyr, a ddefnyddiwyd mewn sesiwn yn dwyn y teitl ‘Bore ym mywyd myfyriwr Dylunio Patrymau Arwyneb’.  

“Mae ein myfyrwyr Celf a Dylunio wedi cael bore bendigedig ac wedi mwynhau’n fawr eu sesiwn flasu ar decstilau heddiw, mewn cydweithrediad  â’r graddau gwych BA ac MDes (Anrh) Dylunio Patrymau Arwyneb yn Abertawe,” meddai.

“Yn ystod y sesiwn ‘Bore ym mywyd myfyriwr Dylunio Patrymau Arwyneb’, cawsant gyfle i wneud yr hosanau sgrin-brintiedig a brintiwyd ymlaen llaw gan ddefnyddio’r paciau a ddarparwyd gan yr adran Dylunio Patrymau Arwyneb. Roedden nhw hefyd wrth eu bodd ag agwedd gynaliadwy yr hosanau a gafodd eu sgrin-brintio ar ffabrig gwastraff a roddwyd gan TOAST. Mae gennym nifer o fyfyrwyr sy’n mynd ymlaen i ddilyn y cwrs gradd hwn, ac un ohonynt yw Zara James, sydd yn gyn-ddisgybl gyda ni ac sydd bellach yn rhan o’r tîm y tu ôl i’r fenter  #haveyougottheedge?”

Yn ogystal ag ysgolion, mae paciau wedi’u hanfon at fyfyrwyr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ac ymhellach i ffwrdd i golegau yng Nghaerfaddon a Southport. Maen nhw hefyd wedi’u hanfon at ymgeiswyr y cwrs a phobl a fyddai fel arfer yn mynychu diwrnodau agored yn y brifysgol. Yn ogystal mae cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud eich pac eich hun ar gael i unrhyw un ei lawrlwytho ar-lein.

Mae Georgia wrth ei bodd ag ymdrechion a dyfeisgarwch y myfyrwyr ac mae wedi mwynhau cydweithio â chyn-fyfyrwyr fel Louise, sydd wedi dod yn athrawon ysgol ac a oedd yn awyddus i gael eu dosbarthiadau i gymryd rhan.  Mae’r cyn-fyfyrwyr hyn yn rhan o rwydwaith cryf o raddedigion Patrymau Arwyneb a Thecstilau yn y Drindod Dewi Sant sy’n cadw mewn cysylltiad â’r brifysgol ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i helpu ysbrydoli israddedigion a darpar fyfyrwyr newydd.

“Rydym yn ystyried ein hunain yn gymuned – yn ystod yr 20 mlynedd o addysgu’r rhaglen rydym wedi casglu pobl ar hyd y ffordd, a bellach mae nifer ohonynt yn dod yn ôl i siarad â’n myfyrwyr am eu gyrfaoedd,” meddai Georgia. “Mae’n rhan o DNA y rhaglen, ac mae mynd i ysgolion a cholegau yn rhan bwysig o rannu’r brwdfrydedd hwnnw.”

@cuttingedge_spd

#haveyougottheedge?

Pupils at schools in Swansea and South Wales are learning about textile design by making Christmas stockings using cloth kits created by students at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk