Myfyrwyr yn clywed canfyddiadau un o gymysgyddion gorau’r byd trwy fenter ar-lein yn Y Drindod Dewi Sant


30.11.2020

Prif gymysgydd Bar Gorau’r Byd 2020 yw un o arbenigwyr pennaf y diwydiant gwestai sydd wedi bod yn rhannu eu gwybodaeth â myfyrwyr Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar-lein.

 

Giorgio Bargiani, The head mixologist from the 2020 Best Bar in the World is among top hotel industry experts who have been sharing their knowledge with University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) International Hotel Management students online.

Dechreuodd y fenter yn ystod y cyfnod clo a chymaint fu’r llwyddiant, mae’r brifysgol gwneud y sesiynau ar-lein yn rhan allweddol o'i haddysgu erbyn hyn. O ganlyniad mae wedi gallu cynnig ei TystAU Rheolaeth Gwestai a rhaglenni gradd i fyfyrwyr sy'n byw ledled y DU.

Mae'r cwrs yn derbyn myfyrwyr ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill, ac felly mae’n bosibl iddynt ddechrau ar eu hastudiaethau cyn gynted ag y byddant yn barod.

"Dechreuodd y rhaglen redeg am y tro cyntaf ym mis Medi 2016, ac mae wedi mynd o nerth i nerth," meddai'r darlithydd Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol Dr Jayne Griffith-Parry. "Ym mis Medi eleni dechreuodd y nifer uchaf erioed ar y cwrs, wrth i’r myfyrwyr gael eu hannog i gofleidio'r dull 'dysgu cyfunol'."

Ychwanegodd ei bod hi wrth ei bodd ag ymatebion myfyrwyr i'r sesiynau ar-lein, gyda llawer ohonynt yn awyddus i ofyn cwestiynau, mynegi eu diolch i'r siaradwyr a dysgu rhagor.

"Daeth y cyfnod clo ledled y DU ar yr un pryd â dechrau tymor yr haf a dyma Arweinydd y Modwl Ryan Peters a minnau’n wynebu’r her o sut i addasu modwl ymarferol i ddarpariaeth ar-lein fyddai’n cael effaith ar y myfyrwyr," meddai.

"Penderfynais i gysylltu â rhai o'm ffrindiau a'm cydweithwyr yn y diwydiant a ches i fy syfrdanu gan yr ymateb gan bobl ddylanwadol yn y diwydiant ac ansawdd y cynnwys fideo y gwnaethon nhw ei ddarparu, gan rannu'r angerdd dros eu proffesiwn a'n Diwydiant, o gynhyrchwyr rým, Siampên a chwisgi i sommeliers ac un sydd â’i fryd ar fod yn gymysgydd, daeth pob un â chyfoeth eu profiad yn arbennig i'n myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant."

Roedd y siaradwyr yn cynnwys Scott James, sylfaenydd Coaltown Coffee, Gilles Dumangin, cynhyrchydd Siampên enwog sydd â chysylltiadau â brand chwisgi Cymreig Penderyn, Ambre Vilnet, sommelier Siampên yn Champagnotheque ym Mrwsel, a Giorgio Bargiani, prif gymysgydd Bar y Connaught yng Ngwesty’r Connaught, Llundain, sydd ers hynny wedi'i  goroni'n Far Gorau’r Byd yng Ngwobrau Barau Gorau 2020 a noddir gan Perrier.

"Siaradodd Giorgio ag angerdd am ei daith broffesiynol a'i swydd ac roedd ein myfyrwyr ni’n gegrwth wrth weld beth y gallai ei wneud, a beth oedd wedi ei gyflawni hyd yma," meddai Jayne. "Roedd e'n ysbrydoliaeth anhygoel. Wrth i Giorgio siarad â'n myfyrwyr o'i gartref, doedd neb yn sylweddoli fod y diwydiant hefyd yn cydnabod cyflawniadau Giorgio a'r tîm ym Mar y Connaught.

"Ar ran tîm y staff a’r myfyrwyr hoffem ddiolch i Giorgio am gynnig cymorth parhaus i'n myfyrwyr a'i longyfarch ef a'r tîm ym Mar y Connaught am eu buddugoliaeth. Rydym yn falch iawn bod ein rhaglen yn darparu cynnwys a chyswllt â phobl ddylanwadol yn y diwydiant megis Giorgio – aelod o un o dimau bar mwyaf profiadol y byd. Mae'n neges bwysig i'n myfyrwyr, yn enwedig  ar hyn o bryd gan ei fod yn dangos bod modd parhau yn y diwydiant am gyfnod hir ac yn rhoi ysbrydoliaeth i'n myfyrwyr Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn Y Drindod Dewi Sant."

Dywed Giorgio ei fod yn falch dros ben o allu trosglwyddo rhywfaint o'i wybodaeth a'i brofiad i'r myfyrwyr.

"Rwy'n credu mai rhannu profiadau personol yw un o gonglfeini’r diwydiant lletygarwch, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwneud hynny i ysbrydoli cenedlaethau iau sydd ar fin dechrau eu taith newydd eu hunain," meddai. "Wrth gyflwyno’r rhaglen Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol i fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant roeddwn i’n teimlo bod llawer o bethau’n argoeli’n dda i'r diwydiant hwn yn y dyfodol ac roeddwn i’n falch o rannu'r angerdd anghyffredin hwn dros ofalu am eraill."

Yn ogystal â pharhau â'i sesiynau ar-lein, mae'r Drindod Dewi Sant yn ymgorffori elfen ymarferol gref yn ei rhaglenni Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol, gan gydweithio â Chwmni’r Marriott i roi lleoliadau i fyfyrwyr yn ei gwestai.

"Mae ein perthynas â chwmni’r Marriott yn elfen allweddol o lwyddiant rhaglenni Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol Y Drindod Dewi Sant," meddai Cyfarwyddwr Aml-gampws John Howells. "Cafodd y radd ei chynllunio mewn cydweithrediad â Mr Michael Downie, Rheolwr  Cyffredinol Gwestai Marriott Abertawe a Chaerdydd a'i uwch dîm rheoli, gan ein bod am sicrhau bod ein rhaglenni gradd Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn canolbwyntio ar y diwydiant ac yn paratoi ein graddedigion ar gyfer gyrfa mewn rheoli gwestai yn y diwydiant lletygarwch.

"Mae canmol mawr yn y diwydiant lletygarwch ers tro i gwmni’r Marriott am ansawdd ei raglen hyfforddi staff. Mae ein myfyrwyr gradd yn treulio tua thraean o'u gradd yn ennill profiad ymarferol yng ngwestai’r Marriott ledled y DU ar raglen hyfforddi sy’n seiliedig ar yr hyfforddiant rhagorol y mae’r Marriott yn ei ddefnyddio i baratoi ei aelodau cysylltiol ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch."

Bydd datblygiadau pellach ar gyfer y rhaglen y flwyddyn nesaf yn cynnwys cyflwyno MBA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol newydd o fis Medi 2021 ymlaen.

"Bydd hyn yn rhoi cyfle i'n graddedigion astudio ar lefel ôl-raddedig ac yn hyrwyddo ein rhaglen MBA yn y gymuned ryngwladol ar yr un pryd," meddai Jayne.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk