NEWYDD Cydweithio ar hyb crefftau i ymchwilio i dreftadaeth a dathlu arloesi cyfoes


10.06.2020

Mae’n bleser gan PCDDS gyhoeddi bod cyllid wedi’i sicrhau drwy raglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosiect cydweithredol dros dair blynedd yn canolbwyntio ar Grefft.

NEW Craft hub collaboration to explore heritage and celebrate contemporary innovation

Syniad Dr Shelley Doolan, Uwch Gymrawd Ymchwil yn PCDDS yw’r prosiect ac mae wedi’i ddatblygu mewn cydweithrediad â phartneriaid yn Ewrop. Daw’r Hyb Crefftau â naw sefydliad partner ynghyd o wyth gwlad yn Ewrop sy’n rhannu angerdd am Grefft a threftadaeth ddiwylliannol.

Mae’n brosiect cydweithredol uchelgeisiol sy’n cynnwys cyfnodau preswyl cyfnewid i wneuthurwyr; hyfforddiant a gweithdai addysg allgymorth cymunedol; arddangosfeydd teithiol; cynadleddau; gŵyl Grefftau; llyfrgell deunyddiau ac adnodd ystorfa ddigidol amlgyfrwng.

Dywedodd Dr Doolan: “Drwy gydol hanes mae Crefft wedi bod yn rhan o’n gwareiddiad, yn cynhyrchu’r arteffactau sy’n adlewyrchu ein creadigrwydd, diwylliant a chymdeithas; y cyfrwng y mynegir ein hanes drwyddo’n aml ac sy’n datguddio ac yn esbonio ein treftadaeth bell. Rydym ni’n dysgu gan wrthrychau crefft a gaiff eu datgloddio am ddiwylliant ein cyndeidiau, yr offer a’r deunyddiau oedd ar gael iddyn nhw ac yn datguddio agweddau diwylliannol a’r gwerth a roddwyd ar y cyfryw wrthrychau.

“Yn hanesyddol mae llawer o Grefft wedi deillio o ddatrys problemau er enghraifft “Mae angen llestr i roi bwyd ynddo”. Mae’r un problemau’n wynebu pawb ond mae gennym lu o ddatrysiadau. Mae’r ysgogiad i greu Crefft gyfoes yn fwy amrywiol, o’r defnyddiol i hunanfynegiant ond mae edefyn datrys problemau a dulliau a chanlyniadau unigryw’n parhau.

“Mae hwn yn gyfle gwych i gydweithio gydag ymarferwyr creadigol, ymchwilwyr a chymunedau ar draws Ewrop, gan archwilio a dathlu cyfoeth Crefft – ei gwaddol yn ogystal ag arloesi cyfoes.

“Mae’r amrywiaeth o ymarfer, agweddau a chymelliadau ymarferwyr Crefft yn sicrhau bod Crefft yn parhau’n fyw ac yn berthnasol yn y gymdeithas gyfoes. Mae’n cynnig cyfle i hunanfynegi, ac yn ddatganiad o greadigrwydd mewn cymdeithas o fasgynhyrchu. Mae gwrthrychau crefft yn taro tant ac yn adlewyrchu ein graddfa a’n galluoedd dynol, ein gallu i drin a thrawsnewid deunyddiau mewn ffyrdd rydym ni’n eu deall hyd yn oed os nad ydym ni’n eu meistroli ein hunain.”

Dywedodd Dr Amanda Roberts, Uwch Swyddog Cyswllt Addysg yng Ngholeg Celf Abertawe PCDDS fod hwn yn gyfle cyffrous i ehangu portffolio cyfredol y Brifysgol o brosiectau ymgysylltu cymunedol.

“Yn hanesyddol mae arferion crefft wedi bwydo a datblygu cymunedau creadigol bywiog a chydlynol ac mae hon yn draddodiad sy’n parhau yn PCDDS,” dywedodd.

“Caiff gweithdai, gweithgareddau a mentrau eu datblygu i ysgolion lleol, myfyrwyr coleg a grwpiau cymunedol, unigolion sydd am ddysgu sgiliau newydd, rhai sy’n dymuno gwella eu llesiant drwy greu ymarferol, a’r rheini sydd am symud eu hymarfer crefft i’r lefel nesaf.”

Dywedodd Catherine Brown, Cyfarwyddwr y Rhaglen Crefftau Dylunio yn PCDDS: “Gyda’r garfan gyntaf yn graddio mewn Crefftau Dylunio’r flwyddyn nesaf, mae gennym fyfyrwyr addawol cyffrous fydd yn croesawu’r cyfle i gymryd rhan. Rydym ni’n dathlu ac yn cynnal traddodiadau ein hadran gwydr lliw ynghyd â chrefftau cyfoes ac arloesol newydd. Rydym ni’n edrych ymlaen at rannu’r sgiliau a’r crefftau hyn.”

Ychwanegodd Dr Pete Spring, y Cyfarwyddwr Portffolio Academaidd, Pensaernïaeth a Dylunio: “Rydym ni’n adnabyddus am addysgu a dysgu ymarferol yn seiliedig ar sgiliau, a dyma sydd wrth galon yr hyn a wnawn. Dyna pam rydym ni’n caru ein gyrfaoedd, dyma ein cryfder a’r hyn sy’n gwneud Coleg Celf Abertawe’n ganolfan addysgol arbenigol yn y DU.

“Mae ein holl raglenni, Crefftau Dylunio, sy’n gwrs newydd cyffrous ar gychwyn ei drydedd flwyddyn, Dylunio Patrwm Arwyneb, Dylunio Cynnyrch a Dodrefn, a’r lleill sy’n rhan o Goleg Celf Abertawe i gyd yn ymrwymo i greadigrwydd, dylunio, gwneud, adeiladu ac archwilio ffyrdd sy’n creu graddedigion gwerthfawr, ystyrlon - proffesiynol a hynod gyflogadwy.

“Y weledigaeth ar gyfer dyfodol y rhaglenni yw twf a chaiff hyn ei hwyluso drwy ddatblygu ac adeiladu ar y ddarpariaeth bresennol bresennol a chynnal hanes cryf a gwaddol Coleg Celf Abertawe PCDDS.”

Nodyn i'r Golygydd

Mae’r Hyb Crefftau’n ymwneud â busnes Crefft, ac ymchwilio llwybrau at Ymarfer cynaliadwy.

Partneriaid

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, y DU l Glasmalerei Peters, yr Almaen l Tsaltampasi Apostolina and CO, Groeg l Cyngor Sir Carlow, Iwerddon l Materahub, yr Eidal l Designskolen Kolding, Denmarc l Coleg Prifysgol y Gwyddorau Cymhwysol Akershus (HiOA), Norwy l Universidade Nova de Lisboa, Portiwgal l Craft Scotland, y DU

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk