Paratoi ar gyfer y Chwyldro Adeiladu Oddi ar y Safle


06.03.2020

Croesawodd prosiect Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), sef Paratoi ar gyfer y Chwyldro Adeiladu Oddi ar y Safle, gynrychiolwyr o Wernick Group i Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) y Brifysgol, a hynny er mwyn traddodi darlith wadd i staff a myfyrwyr, a hynny'n rhan o brosiect Offsite Ready CITB a rhaglen hyfforddi fawr i helpu i feithrin arfer gorau a sgiliau mewn perthynas ag adeiladu oddi ar y safle. 

UWTSD's Lindsay Richards speaking at CWIC's Off Site Ready event

Bydd y prosiect Offsite Ready, a ariennir gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), yn cael ei lansio'n swyddogol fis nesaf (mis Ebrill). Bydd yn cynnig amrywiaeth o adnoddau dysgu ar-lein yn rhad ac am ddim a digwyddiadau hyfforddi wyneb yn wyneb, a hynny er mwyn meithrin gallu yn system addysg a sgiliau'r Deyrnas Unedig, ynghyd â sicrhau bod prifysgolion, colegau partner a darparwyr hyfforddiant yn gallu ymateb i'r twf mewn adeiladu oddi ar y safle yn y Deyrnas Unedig. 

Bydd Offsite Ready yn ymgysylltu'n uniongyrchol â chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, contractwyr, cyrff addysgol a sefydliadau arloesi blaenllaw ledled y diwydiant adeiladu. 

Testun y cyflwyniad gan Andy King a Kevin Lewis o Wernick Group oedd 'Paratoi ar gyfer y Chwyldro Adeiladu Oddi ar y Safle', ac roedd yn dilyn cyflwyniad gan Lindsay Richards, Uwch-ddarlithydd PCYDDS, yn ymwneud â Dulliau Adeiladu Modern. 

Dywedodd Lindsay Richards, Cyfarwyddwr Prosiect Paratoi Oddi ar y Safle (Offsite Ready) Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru: “Mae wedi bod yn wych i roi cyfle i staff a myfyrwyr brofi manteision gweithgynhyrchu oddi ar y safle a chroesawu dulliau adeiladu modern yn rhan o'n diwrnod strwythuredig gyda Wernick. Rydym yn ddiolchgar iawn i Andy King a Kevin Lewis o Wernick Group am rannu eu gwybodaeth a'u profiadau â ni. Rydym yn ymwybodol bod angen meithrin rhagor o bartneriaethau cydweithredol rhwng yr holl weithwyr adeiladu proffesiynol er mwyn sicrhau bod strategaeth gweithgynhyrchu oddi ar y safle effeithiol yn cael ei rhoi ar waith yn y Deyrnas Unedig, a pha le gwell i ddechrau ar hynny na gyda gweithwyr adeiladu proffesiynol y dyfodol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant!”

Dywedodd Kevin Lewis, Rheolwr Gwerthiant Rhanbarthol Wernick Group: “Mae'r prosiect Offsite Ready yn cyd-fynd â'n strategaeth fusnes i addysgu pobl am adeiladu oddi ar y safle a meithrin cysylltiadau agos â darparwyr addysg lleol. Roedd y myfyrwyr wedi ymgysylltu'n llawn trwy gydol y diwrnod ac roedd yn bleser eu tywys ar daith o gwmpas y ffatri iddynt weld drostynt eu hunain sut y mae ein hadeiladau'n cael eu cynhyrchu.” 

Mae CWIC wedi creu partneriaeth â Chanolfan Arloesi Adeiladwaith yr Alban (CSIC) er mwyn sicrhau cyllid gan CITB i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu oddi ar y safle. Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â nhw yn y rhaglen y mae swyddogaethau dylunio, swyddogaethau caffael, rheoli costau, rheoli prosiectau a safleoedd, logisteg a chydosod ar y safle, a masnachu dilynol ac i fyny'r gadwyn. 

Bydd hyd at 600 o hyfforddwyr yn cael eu huwchsgilio yn y deunyddiau ledled tair gwlad, a hynny ochr yn ochr â rhaglen allgymorth mewn ysgolion uwchradd a chydag athrawon. 

Mae CWIC wedi bod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu'r prosiect, a bydd yn cyflwyno'r rhaglen gyffrous ac addysgiadol hon ledled Cymru dros yr wyth mis nesaf, a hynny ar y cyd â'i bartneriaid o bob cwr o Gymru (Spokes). 

Mae grŵp cwmnïau Wernick Group yn un o wneuthurwr a llogwyr annibynnol mwyaf gwledydd Prydain mewn perthynas â llety cludadwy a modiwlar. Mae ystod cynnyrch y cwmni'n cynnwys bron pob math o adeiladau modiwlar a llety cludadwy, gyda chleientiaid yn perthyn i'r sectorau adeiladu, addysg, gofal iechyd, masnachol, digwyddiadau a'r Weinyddiaeth Amddiffyn. 

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â lindsay.richards@uwtsd.ac.uk, neu cliciwch YMA i ddarllen y daflen wybodaeth ddigidol ddiweddaraf ynghylch Paratoi Oddi ar y Safle (Offsite Ready). 

Students visiting Wenick as part of the Offsite Ready Project at CWIC

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk