PCDDS yn helpu Abertawe i ailagor ei busnesau


03.06.2020

Mae Coleg Celf PCDDS Abertawe wedi cyflenwi 500 feisor i AGB (Ardal Gwella Busnes) Abertawe i’w dosbarthu rhwng siopau a sefydliadau yng nghanol y ddinas.

UWTSD’s Swansea College of Art has supplied 500 visors to Swansea BID for distribution amongst shops and organisations in the city centre.

Dan arweiniad Dr Ross Head, mae tîm PCDDS wedi bod yn defnyddio cyfleusterau Coleg Celf Abertawe i gynhyrchu feisorau ac eisoes wedi cyflenwi llawer o gartrefi gofal ar draws y rhanbarth. Maen nhw wedi bod yn gweithio oriau hir yn torri â laser a chydosod y feisorau wyneb hanfodol i helpu i lenwi unrhyw fylchau o ran cyflenwi’r darn pwysig hwn o PPE.

Mae AGB Abertawe wedi bod yn brysur yn cefnogi busnesau yn ardal yr AGB drwy’r cyfnod heriol hwn, a chaiff y feisorau hyn eu cynnig fel rhan o’u hymdrechion i’w helpu i baratoi i agor unwaith eto. Maen nhw wedi cynhyrchu Pecyn Cyngor Ailagor sy’n cynnwys gwybodaeth i helpu’r busnesau i ailagor eu drysau i staff a chwsmeriaid. Yn y pecyn ceir asesiadau risg, gofynion hylendid, cyngor cyfreithiol a chanllawiau allweddol ar PPE. Caiff y feisorau eu cyflenwi ochr yn ochr â’r wybodaeth hon.

Mae perthynas PCDDS ac AGB Abertawe wedi bod yn agos erioed ac yn 2013 fe gyd-lansion nhw fenter y Swigen Greadigol fel modd i annog myfyrwyr i sefydlu eu busnesau eu hunain yn Abertawe. Mae’r gofod dros dro amlbwrpas yn Stryd Cradock wedi cynnal cannoedd o ddigwyddiadau dan arweiniad myfyrwyr, o siopau dros dro i nosweithiau rhwydweithio ac wedi arwain at nifer o interniaethau a chyflogaeth i fyfyrwyr gyda busnesau lleol. Bydd AGB Abertawe’n defnyddio siop y Swigen Greadigol dros dro i ddosbarthu’r Pecynnau Cyngor Ailagor.

Dywedodd Russell Greenslade, Prif Weithredwr AGB Abertawe: “Mae gennym berthynas ers tro gyda’r Drindod Dewi Sant drwy ein menter Swigen Greadigol, ac rydym ni’n falch Mae menter y bartneriaeth hon yn rhan o'r gwaith rydym wedi bod yn ei wneud gyda busnesau hanfodol sydd wedi aros ar agor yn ystod y broses gloi, fel M&S, Sainsbury a Tesco i barhau i esblygu arfer gorau. iawn i dderbyn y feisorau hyn i helpu ein busnesau yng nghanol y ddinas yn ôl ar eu traed – mae hon yn weithred hyfryd. Bu’r misoedd diwethaf hyn yn anodd i holl fusnesau’r AGB, ond rwy’n hyderus os byddwn ni i gyd yn parhau i gyd-dynnu y gallwn symud at gyfnod gwell. Mae gennym lawer i edrych ymlaen ato.”

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Profost PCDDS Abertawe: “Fel rhan o’n cenhadaeth ddinesig mae PCDDS yn ymrwymo i weithio gydag AGB Abertawe i adeiladu Abertawe gref a bywiog. Yn yr hyn sy’n gyfnod heriol iawn i fasnachwyr sy’n ffurfio asgwrn cefn craidd masnachol y ddinas, mae’n ddyletswydd arnom i’w helpu i ddechrau symud ymlaen.”

Gallwch lawrlwytho Pecyn Cyngor Ailagor AGB Abertawe yma:

https://www.swanseabid.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/Swansea-BID-reopening-pack-final-3.pdf