PCYDDS yn creu oriel ar-lein o waith myfyrwyr y flwyddyn olaf Mae arddangosfa gradd yn cael ei chanslo gan Coronavirus


01.04.2020

Pan gafodd myfyrwyr celfyddyd gain y flwyddyn olaf yng Ngholeg Celf Prifysgol y Drindod Dewi Sant ei ganslo ar gyfer eu Showcase cyhoeddus  oherwydd  achos coronafirus – penderfynodd eu darlithydd greu oriel ar-lein   drwy Instagram  fel y gallai pobl weld  eu gwaith o hyd.

 

UWTSD, in collaboration with Axisweb, provides an innovative range of virtual and physical platforms for its Fine Art students after degree shows cancelled because of Covid 19

Yr Athro Sue Williams yw rheolwr y cwrs mewn Celfyddyd Gain: safle stiwdio & cyd-destun yng Ngholeg Celfy Drindod DewiSant yn Abertawe . Mae hi  hefyd yn Ymddiriedolwr ar Fwrdd axisweb, llwyfan i  vcymorth  artists. Erbyn hyn mae  'r Athro Williams  a axisweb wedi  cydweithio i greu  dimensiwn newydd, cyffrous a blaengar i'r cwrs, gan gefnogi pob myfyriwr yn eu 3edd flwyddyn a'u blwyddyn olaf yn ystod pandemig covid 19 .

Dywedodd yr Athro Williams :  "gyda llawer o fyfyrwyr yn wynebu canlyniadau  cau arddangosfeydd a chansloachosion o'rfath, mae'n bwysig i mi fod yn arloesol a dyma'r union beth rydym ni yn celfyddyd gain Abertawe yn ei wneud gydag axisweb er mwyn cefnogi'r myfyrwyr trwy amserau mor ddigyffelyb a sicrhau cynaladwyedd eu hymarfer celf.

"Mae celfyddyd weledol yn offeryn ar gyfer ymgymryd â heriau  newid ad gweithredu cymdeithasol a thrwy'r platfformhwn,   Mae prosiect SAFE House  eisoes yn ysgogi newid o fewn y ffordd y mae'r myfyrwyr yn ymateb i covid 19 a'i baramedrau dan orfodaeth. Dyma'r adeg y byddai pob myfyriwr celfyddyd gain fel arfer yn paratoi ar gyfer eu sioeau gradd, presenoldeb pwysig a chorfforol iawn o fewn Cymuned Abertawe.

"Drwy brosiect Safe House Rydym yn galluogi'r myfyrwyr i ddatblygu presenoldeb ar-lein, ni fydd yn cymryd lle'r arddangosfa ond bydd yn cefnogi'r myfyrwyr wrth iddynt grynhoi eu prosesau dros y tair blynedd diwethaf. Nid cynrychioliad confensiynol o'u gwaith ond llinell ymholi barhaus sy'n eu galluogi i gyd-destunio eu gwaith hyd yma, dod o hyd i'r gofod rhithwir cywir a bod yn barod ar gyfer eu harddangosfa ffisegol ar y cyd yn y dyfodol rywbryd yn ddiweddarach. "

Gyda chefnogaeth yr Athro Williams a'r tîm celfyddyd gain,  Mae  pob un o'r drydedd  flwyddyn wedi creu SAFE_HOUSEPROJECT ar Instagram, gyda chefnogaeth axisweb,    lle maent yn arddangos    ac yn datgelu deialogau unigryw ymysg ei gilydd. Mae cynrychiolydd o Axisweb hefyd o bell ac yn cefnogi myfyrwyr celfyddyd gain blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn gyda'u gwaith hwythau hefyd.

Ychwanegodd yr Athro Williams: "ein cwrs celfyddyd gain yw lle mae pob myfyriwr yn dysgu gweithio gydag ystod eang o ddefnyddiau, cyfryngau, cysyniadau ac athroniaethau. Mae'r  stiwdios yn bwerdai unigryw ar gyfer dysgu sbectrwm eang o gyfleoedd rhyngddisgyblaethol. Credaf fod myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs celfyddyd gain yn Abertawe, yn profi ac yn magu hyder mewn llawer o setiau sgiliau a chyda'r gefnogaeth a'r proffilio gwerthfawr a gynigir gan Axisweb, maent yn ennill mwy o ddealltwriaeth ar sut i symud ymlaen i fywyd anacademaidd. Trwy Axisweb Mae'r myfyrwyr yn parhau i ddatblygu eu sgiliau ysgrifenedig, i ddeall y presenoldeb ar-lein o fewn llwyfan diwylliannol integrol. Mae hwn yn gyfle cymorth aml-haenog sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth, y posibiliadau a'r deialogauyn y byd celfyddyd gain."

Yn y drydedd flwyddyn Dywedodd Owain  Sparnon , myfyriwr o Brifysgol y Drindod Dewi Sant : "Mae'r prosiect tŷ diogel wedi golygu fy mod i wedi gorfod creu gwaith mewn lle cyfyngedig gydag adnoddau cyfyngedig ac rydw i wedi ennill cymaint wrth wneud hynny. Rwyf wedi cael fy nharo gan ysbrydoliaeth annisgwyl sydd wedi dod o safleoedd anarferol ac rwyf wedi dysgu peidio â bod yn ddetholus ac addasu i beth bynnag rwyf wedi dod ar ei draws.  Mae wedi bod yn her ardderchog ac rwy'n edrych ymlaen at weld lle bydd fy ngwaith yn mynd nesaf o ganlyniad i hyn. "" "

Dywedodd Mark SMith, Cyfarwyddwr Axisweb: "ein nod yw helpu i baratoi myfyrwyr celf gyda'r pontio o'r byd academaidd i ymarfer proffesiynol. Mae ein rhaglen waith  gyda'r Athro Williams  a Choleg Celf Abertawe yn rhoi mynediad i fyfyrwyr i artistiaid a churaduron sy'n ymarfer, gan roi ymwybyddiaeth iddynt o gyd-destun a dealltwriaeth o'r ffyrdd y gallant ddatblygu arfer cynaliadwy. Mae ein gwaith gyda  Choleg Celf Abertawe yn rhan o raglen ddatblygu hirdymor axisweb ar gyfer creu ffyrdd gwell o gefnogi myfyrwyr a graddedigion diweddar. "

UWTSD, in collaboration with Axisweb, provides an innovative range of virtual and physical platforms for its Fine Art students after degree shows cancelled because of Covid 19

Nodyn i'r Golygydd

Axisweb

Axisweb yn blatfform i artistiaid. Rydym yn creu'r gofod sydd ei angen ar artistiaid i gefnogi, dogfennu a chyflwyno mynegiant artistig i gynulleidfaoedd lleol, Cenedlaethol a rhyngwladol.

Elusen gofrestredig, A sefydlwyd yn 1991 ar gyfer ' hyrwyddo addysg y cyhoedd drwy hybu a datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r celfyddydau gweledol yn y DU '.

Rydym yn annibynnol ac yn ariannu ein hunain drwy ein haelodaeth gynyddol (5,000 + artistiaid), rhoddwyr a gweithrediadau masnachu elusennol.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk