Penodi cyn-fyfyriwr Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg yn ddarlithydd yn y Drindod Dewi Sant


16.03.2021

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi bod y cyn-fyfyriwr Lianne Bowen wedi’i phenodi’n Ddarlithydd mewn Addysg Gynhwysol yn y Brifysgol.  

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is delighted to announce that former student, Lianne Bowen, has been appointed to a Lectureship in Inclusive Education at the University.

Ers ei phenodi mae Lianne wedi bod yn darparu ystod o ddarlithoedd ar-lein wyneb yn wyneb ar gyfer nifer o grwpiau o fyfyrwyr ‘Addysg Gynhwysol’.   Mae Lianne yn addysgu ar amrywiaeth o fodylau sy’n cynnwys pynciau megis Anghenion Dysgu Ychwanegol, Ymddygiad yn yr Ystafell Ddosbarth ac Ymyriadau ac Egwyddorion Dysgu ac Addysgu. Mae hefyd yn astudio am PhD yn y Brifysgol sy’n canolbwyntio ar lesiant plant.  

Am lawer flwyddyn bu Lianne, sy’n byw ym mhentref Pontyberem, yn gweithio ym maes manwerthu a’r sector gofal cymdeithasol.   Fodd bynnag, penderfynodd ddilyn ei breuddwyd a dychwelyd i fyd addysg i fynd â’i gyrfa ymhellach.  Meddai Lianne Bowen:

“Cofrestrais ar y Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Cynhwysol i Gynorthwywyr Addysgu yn y Drindod Dewi Sant yn ystod haf 2013.   Roeddwn yn fyfyriwr prifysgol cenhedlaeth gyntaf ac es i’r brifysgol fel myfyriwr aeddfed ar y penwythnosau ar gyfer fy ngradd israddedig a’m gradd ôl-raddedig.  Parheais i weithio’n Gynorthwyydd Cymorth Dysgu amser llawn gydol f’astudiaethau, yn ogystal ag ennill cymwysterau perthnasol eraill.  

Rwy’n cydnabod ac yn rhoi clod i fy nheulu yn ogystal â staff y Drindod Dewi Sant sydd wedi fy nghefnogi a chynnig mentora i mi ar hyd y daith hon.   Mae fy rôl fel darlithydd yn y Drindod Dewi Sant wedi rhoi cyfle i mi roi rhywbeth yn ôl i’r Brifysgol."  

Meddai Cindy Hunt, Cyfarwyddwr Rhaglen y radd Addysg Gynhwysol:

“Mae Lianne wedi cael dechrau anghonfensiynol oherwydd sefyllfa COVID ond aeth hi ati’n syth a bellach mae’n rhan ganolog o’r tîm.  Mae hi wedi datblygu darlithoedd ar-lein sydd wedi denu diddordeb y myfyrwyr ac mae wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau addysgu ar-lein newydd.

‘Mae’n bleser mawr gennym ni fod Lianne wedi ymuno â’n tîm, yn enwedig am ei bod yn un o gyn-raddedigion Addysg Gynhwysol ei hun.  Mewn gwirionedd, mae hon yn wir yn stori o lwyddiant ac mae stori Lianne yn dangos sut gallwch symud ymlaen o fewn gradd Addysg Gynhwysol.

Roedd Lianne yn fyfyriwr is-raddedig ar y Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Cynhwysol i Gynorthwywyr Addysgu yn 2013 gan ennill ei gradd sylfaen gyda rhagoriaeth ym mis Mehefin 2016.  Wedyn enillodd y radd BA (Anrh) mewn Addysg Gynhwysol gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf ym mis Mehefin 2017 ac ym mis Mehefin 2019 enillodd radd Meistr yn y Celfyddydau mewn Tegwch ac Amrywiaeth yn y Gymdeithas a bellach mae’n astudio ar hyn o bryd am PhD.   

Mae Lianne yn fodel rôl ffantastig i’r myfyrwyr mae’n eu haddysgu a bydd hefyd yn gallu cydymdeimlo â’u taith ddysgu hwythau.  Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr ar y llwybr Addysg Gynhwysol yn Gynorthwywyr Cymorth Dysgu ac yn Gynorthwywyr Addysgu, ac felly mae gan Lianne wybodaeth fanwl o’u rôl waith a’r strategaethau ar gyfer cydbwyso gwaith ac astudio.  Mae’r Ganolfan Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg hefyd yn cael budd mawr o wybodaeth uniongyrchol Lianne am y sector addysg gynradd.”

Er gwaethaf y ffaith iddi ddechrau ar ei rôl ddarlithio yn ystod pandemig Covid-19, mae Leanne a’r tîm wedi mynd i’r afael â’r dechnoleg addysgu ar-lein ddiweddaraf.   Ychwanegodd:

“Rwyf wedi gallu datblygu a chyflwyno darlithoedd a thiwtorialau gydol yr amser gan ddefnyddio technoleg addysgu ar-lein y Drindod Dewi Sant. Rwyf hefyd wedi datblygu llawer o sgiliau newydd a fydd yn cefnogi fy rôl yn y Drindod Dewi Sant. A minnau’n gyn-fyfyriwr mae wedi bod mor gyffrous i ymuno â’r tîm a defnyddio fy mhrofiadau fy hun fel myfyriwr ac yn y sector addysg i gefnogi myfyrwyr cyfredol.   Mae llawer o’r myfyrwyr rwy’n eu haddysgu yn fyfyrwyr aeddfed, sy’n dod â thoreth o brofiad a gwybodaeth.  Rwy’n wir dymuno estyn allan at fyfyrwyr annhraddodiadol eraill sy’n teimlo na allan nhw gyflawni gyrfaoedd llwyddiannus."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076