Penodiad newydd i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr graddedig intrapreneuraidd


27.11.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Jessica Leigh-Jones, MBE, cyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr y cwmni Gyrfa a Thechnoleg iungo, yn Athro Gwadd gyda chymorth yr Academi Beirianneg Frenhinol i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o raddedigion intrapreneuraidd i sbarduno arloesedd ym maes gweithgynhyrchu Cymru.  

The University of Wales Trinity Saint David has appointed Jessica Leigh-Jones, MBE, co-founder and Chief Executive of the CareerTech company iungo, as a Visiting Professor supported by the Royal Academy of Engineering to develop the next generation of intrapreneurial graduates to drive innovation in manufacturing in Wales.

Archebwch Lle

Mae intrapreneuriaid yn cyflawni rôl entrepreneur ond oddi mewn i’r sefydliad. Maent yn meddu ar y sgiliau entrepreneuraidd i nodi cyfleoedd newydd, datblygu syniadau newydd, masnacheiddio cynhyrchion newydd, a chwarae rôl strategol o fewn sefydliad. Caiff intrapreneuriaid gymorth gan adnoddau eu sefydliad i gyflawni prosiectau uchelgeisiol sy’n gallu gwella dyfodol y cwmni.

Drwy'r Rhaglen Peirianwyr Mentrus, y bydd Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn y Brifysgol yn ei darparu o fis Ionawr ymlaen, bydd  Jessica yn gweithio gyda'r Ysgol Peirianneg i sicrhau bod gan brentisiaid a myfyrwyr Peirianneg y wybodaeth, y sgiliau entrepreneuraidd a'r arbenigedd y bydd eu hangen yn y byd ar ôl Covid-19.  

Bydd Peirianwyr Mentrus yn cyd-fynd â Dyfodol Gweithgynhyrchu i Gymru : Fframwaith Gweithredu, Llywodraeth Cymru ac yn canolbwyntio ar ddatblygu myfyrwyr a phrentisiaid peirianneg yn intrapreneuriaid yn y diwydiant wrth gryfhau cydweithredu rhwng prifysgolion a diwydiant ar gyfer arloesi. Mae Peirianwyr Mentrus yn rhan o strategaeth hirdymor ar gyfer datblygu mantais gystadleuol gynaliadwy yn niwydiant gweithgynhyrchu Cymru.

Bydd rôl Jessica hefyd yn cynnwys  cydweithio â phartneriaid yn y diwydiant a phrosiect MADE Cymru y Brifysgol, sy'n cefnogi sefydliadau i ymaddasu i heriau Diwydiant 4.0, i fynd i'r afael â heriau'r diwydiant.

Bydd Jessica yn traddodi darlith gyhoeddus ar-lein agoriadol o dan y teitl 'Enterprising Engineers: Developing the next generation of intrapreneurial manufacturers for South Wales' i lansio'r rhaglen  ar 2 Rhagfyr.

Meddai Richard Morgan o'r Drindod Dewi Sant:  "Bydd Rhaglen Peirianwyr Mentrus yn rhoi cyfle unigryw i'n dysgwyr fynd i'r afael â heriau cyffrous, byw, yn y byd go iawn gyda chefnogaeth arbenigwyr yn y diwydiant. Bydd arloesi, creadigrwydd a meddwl systemau yn chwarae rhan allweddol yn y DU gan wireddu'n llawn y potensial a gynigir gan ddatblygiadau diweddar mewn technolegau mecanyddol, trydanol a digidol. Bydd y fenter hon yn hyrwyddo camau cydweithredol, trawsddisgyblaethol i ddatrys problemau, sy'n cyd-fynd ag ethos ehangach Y Drindod Dewi Sant ac sy’n adeiladu ar ein hanes o ddatblygu graddedigion mentrus."

Meddai Jessica: "Rwy’n falch dros ben o gael gweithio gyda'r Drindod Dewi Sant ar y fenter bwerus hon i roi i beirianwyr graddedig y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni swyddi intrapreneuraidd yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Mae creadigrwydd ac arloesedd yn hanfodol i gynaliadwyedd y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru ac edrychaf ymlaen at weithio gyda'r  brifysgol a'n partneriaid yn y diwydiant, gyda chefnogaeth yr Academi Beirianneg Frenhinol, i feithrin ecosystemau cydweithredol a chreu cyflenwad o beirianwyr mentrus."

Meddai Barry Liles, OBE, Dirprwy Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes: "Rydyn ni mor falch o gael cymorth yr Academi Beirianneg Frenhinol i ddatblygu'r fenter hon ac i sicrhau Jessica yn Athro Gwadd. Mae'r fenter hon yn adeiladu ar ein hethos o ddatblygu unigolion medrus a gwydn iawn sy'n barod i ymgymryd â'r heriau o wobrwyo gyrfaoedd yn y sector gweithgynhyrchu, sef sector sy'n allweddol i economi Cymru."

Nodyn i'r Golygydd

Mae Jessica Leigh Jones MBE yn Beiriannydd ac Astroffisegydd sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae hi'n gyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr iungo, Cwmni Gyrfa a Thechnoleg sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb gael gyrfaoedd rhagorol. Aeth Jessica ati i gyd-sylfaenu  iungo solutions i ymateb i ofynion sgiliau diwydiannau sy'n datblygu ac sy’n esblygu yng Nghymru yn y dyfodol. Mae prentisiaethau wedi'u lleoli wrth galon strategaeth iungo i greu gweithlu gwydn, medrus a ffyniannus i ddiogelu economi Cymru yn erbyn y dyfodol.

Yn gyn-enillydd Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn yn y DU, dechreuodd Jessica ei gyrfa beirianneg drwy ddatblygu cyfres o dechnolegau â phatent ar gyfer synwyryddion ffeibr optig newydd er mwyn monitro beichiogrwydd. Hyfforddodd yn Drydanwr Gosod cyn derbyn BSc mewn Astroffiseg o Brifysgol Caerdydd. Ymunodd â'r diwydiant gweithgynhyrchu, gan reoli datblygiadau technoleg sy'n gysylltiedig â'r mudiad Diwydiant 4.0  i ddechrau ac wedyn rheoli timau gweithredol mawr.

Mae Jessica yn Gyfarwyddwr Anweithredol y Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol (IfATE) ac yn Is-gadeirydd bwrdd arholi mwyaf Cymru, CBAC. Enillodd wobr Womenspire 2020 am Aelod Bwrdd y Flwyddyn.

Cafodd Jessica MBE am wasanaethau i fenywod mewn peirianneg yng Nghymru yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2020.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk