Pob un o fyfyrwyr blwyddyn olaf Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant yn graddio ag anrhydedd dosbarth cyntaf


28.08.2020

Mae pob un o fyfyrwyr blwyddyn olaf BSc Therapi Chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu eu llwyddiant ar ôl graddio’n ddiweddar â graddau anrhydedd dosbarth cyntaf.

Sports Therapy students / Myfyrwyr Therapi Chwaraeon

Graddedigion cwrs gradd Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant.

Ar ddechrau’r cyfnod clo, roedd myfyrwyr blwyddyn olaf y rhaglen Therapi Chwaraeon newydd ddechrau ar eu modwl ymarferol terfynol mewn Rheoli Trawma Chwaraeon.

Roedd nifer o’r myfyrwyr yn edrych ymlaen at ddechrau swyddi newydd ym meysydd therapi chwaraeon ac ymarfer corff, gydag eraill yn aros am eu graddau fel y gallent gadarnhau eu lle ar gwrs ôl-raddedig. Ond â’r wlad mewn cyfnod clo, bu’r staff a’r myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau eu bod yn cwblhau eu rhaglen radd mewn amgylchedd diogel.

“Roedd yn gyfnod hynod o bryderus i fyfyrwyr; wydden ni ddim am ba hyd y byddai’r cyfnod clo yn para a beth fyddai’n digwydd gyda’r modwl oedd yn weddill. Gwyddem fod y modwl hwn yn atal myfyrwyr rhag cwblhau eu gradd a dechrau eu pennod nesaf,” meddai Dr Kate Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant.

“O ganlyniad, penderfynodd y staff i symud yr holl gynnwys theori ar-lein gyda darlithoedd gyda’r nos trwy Microsoft Teams. Cyflwynwyd asesiad risg i’r brifysgol yn gofyn am ganiatâd i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth i gyflwyno’r elfennau ymarferol, a gyda chefnogaeth anhygoel y tîm ystadau a phorthorion y campws, cafodd hyn ei gymeradwyo. O ganlyniad, llwyddais i, ynghyd â Dan Martin, Arweinydd y Modwl a’r darlithydd Charley Keen i orffen addysgu’r modwl.

Roedd diogelwch yn hollbwysig a sicrhaodd y Brifysgol fod archwiliadau llym ar waith i sicrhau lles staff a myfyrwyr. Roedd diwrnod cyntaf yr addysgu hefyd yn cyd-daro â llacio’r cyfyngiadau teithio yng Nghymru gan ganiatáu i staff a myfyrwyr deithio i’r campws.

“Cyn gadael eu cartrefi, byddai’r myfyrwyr yn cyflwyno holiadur ar-lein ynglŷn â symptomau ac yn cyrraedd y campws ar adegau gwahanol.  Yna byddai eu tymheredd a’u symptomau’n cael eu gwirio cyn iddynt gael mynd mewn i’r adeilad. Rhoddwyd hyfforddiant i’r staff a’r myfyrwyr ar sut i wisgo a diosg cyfarpar diogelu personol (PPE) ac roedd yn ofynnol iddynt wisgo masg, feisor, ffedog lawn a menig ar gyfer pob sesiwn,” atega Kate.

Wrth i’r staff fynd ati i addysgu a’r myfyrwyr fynd ati i ddysgu mewn cyfarpar diogelu personol llawn, roedd pawb yn hollol gytûn bod yr ymdrech yn werth chweil.

“Roedd addysgu mewn PPE llawn yn her – mae’n anodd clywed yn glir beth mae pobl yn ei ddweud ac roedd braidd yn boeth ac anghysurus ond roedd yn bendant yn werth chweil!” meddai Charley Keen, darlithydd Therapi Chwaraeon yn y Drindod Dewi Sant.

“Llwyddon ni i gyflwyno’r sesiynau ymarferol a hefyd gwblhau’r asesiad ar gyfer y modwl. Rydyn ni’n hapus i nodi hefyd fod yr holl fyfyrwyr wedi pasio’r modwl, camp anhygoel o ystyried yr amgylchiadau.

Mae’r myfyrwyr yn hynod falch eu bod wedi cael y cyfle i orffen eu gradd ac maent wrth eu bod eu bod yn graddio ag anrhydedd dosbarth cyntaf.

“Rwy’n credu ei bod yn ddiogel dweud na feddyliais i erioed y byddwn yn gallu cwblhau gradd Prifysgol heb sôn am yn ystod pandemig byd-eang,” meddai Rebecca Parry, un o’r rhai a raddiodd mewn Therapi Chwaraeon.

“Rwy wedi clywed eich bod yn gallu creu atgofion gwych yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol a gallaf ddweud heb os iddo fod yn brofiad. Yn sicr wna i fyth anghofio gorfod dysgu a chwblhau rhan olaf y radd yn y brifysgol mewn PPE llawn. Roedd yn boeth, yn chwyslyd ac yn her ond 100% yn werth hynny i gyd am y canlyniad. Alla i ddim diolch digon i’r staff yn y Drindod Dewi Sant am y cymorth a’r anogaeth drwy gydol y cyfnod. Rwy wir yn teimlo eu bod wedi helpu fy nghadw i’n hunanfeddiannol a hyderus yn ystod cyfnod yr arholiad.

Mae Sara Gray, un arall a raddiodd mewn Therapi Chwaraeon o’r Drindod Dewi Sant yn ddiolchgar i’r staff am eu galluogi i gwblhau eu hastudiaethau ymarferol ar y campws.

“Roedd clywed bod y brifysgol yn cau gydag un modwl yn weddill o radd tair blynedd yn dorcalonnus.  Pan ddaeth y cyfle i barhau â’n hastudiaethau wyneb yn wyneb yng nghanol pandemig, roedd yn rhyddhad ac roeddwn yn hynod ddiolchgar am yr ymdrech a wnaed gan ein darlithwyr i ganiatáu i ni ddychwelyd i’r campws. Fe gymerodd ychydig amser i gyfarwyddo â’r PPE, ond o gofio’r hinsawdd bresennol mae dysgu gweithio gyda’r cyfarpar hwn a chael gwell dealltwriaeth o’r rhagofalon y mae angen eu cymryd yn sgil COVID-19 wedi rhoi sgiliau a gwybodaeth ychwanegol i ni y gallwn eu cymryd i’r byd gwaith.”

Mae Dr Kate Williams mor falch o gyflawniadau’r myfyrwyr a’r ffordd maent wedi ymateb i’r newidiadau i ddull cyflwyno’u cwrs.

“Mae ymateb y myfyrwyr wrth ddelio â’r argyfwng hwn wedi bod yn ardderchog,” ychwanega Kate.  “Dyma modwl olaf eu gradd, sydd yn ddigon o bwysau ar unrhyw fyfyriwr, ond fe wnaeth ychwanegu pandemig COVID-19 ar ben hynny greu sefyllfa eithriadol. Mae’r ffaith fod y myfyrwyr, er gwaethaf hyn, wedi llwyddo i greu grwpiau astudio ar-lein a gweithio tra’n cadw pellter cymdeithasol, gan ganiatáu iddynt ymarfer ac astudio gyda’i gilydd, yn dyst i’w hagwedd a’u gwydnwch. Rydym ni i gyd mor falch ohonynt a dymunwn yn dda iddynt i’r dyfodol”.

Yr unig radd Therapi Chwaraeon yng Nghymru a achredir gan y Gymdeithas Therapyddion Chwaraeon, fe ddyluniwyd y cwrs i addysgu ymarferwyr cymwys ym mhob agwedd ar Therapi Chwaraeon.

Mae cynlluniau ar y gweill bellach ar gyfer darparu cyrsiau yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae’n debygol y bydd y gofynion o ran PPE yn parhau ar gyfer y sesiynau sy’n dechrau ar y campws ym mis Medi.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs BSc (Anrh) Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn y Drindod Dewi Sant ewch i  https://www.uwtsd.ac.uk/bsc-sport-therapy/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk