Prentis Gradd y Drindod yn darparu cymorth digidol llinell flaen mewn ymddiriedolaeth GIG Cymru


16.12.2020

Gall astudio theori ar gwrs prifysgol fod â gwerth enfawr yn y byd go iawn, fel y dangosodd prentis ar gynllun Prentisiaeth Gradd Ddigidol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ddiweddar yn ei swydd yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

 

Studying theory on a university course can have enormous real-world value, as Sam Jackson, an apprentice on the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Digital Degree Apprenticeship scheme recently demonstrated in his job working for Velindre University NHS Trust.

Mae Samuel Jackson yn swyddog desg gwasanaeth i’r ymddiriedolaeth, sy’n cwblhau’r gwaith cynllunio ar gyfer lansio Desg Gwasanaeth Ddigidol newydd. Samuel yw un o’r pedwar swyddog desg gwasanaeth fydd yn cynnig cefnogaeth llinell flaen ar draws yr ymddiriedolaeth, sy’n gwasanaethu Canolfan Canser Felindre, Gwasanaeth Gwaed Cymru, Swyddogaethau Corfforaethol yr Ymddiriedolaeth a Thechnoleg Iechyd Cymru.

Gyda’r newid arfaethedig yn ei swydd, mae Samuel wedi ymrwymo i ddatblygu ei sgiliau a’i wybodaeth ddigidol, felly roedd yn awyddus i fanteisio ar y cyfle i astudio am Brentisiaeth Gradd mewn Datblygu Meddalwedd Cwmwl yn y Drindod.

“Rwy’n gweld y brentisiaeth fel cyfle perffaith i roi sylfaen i fynd â fy ngyrfa yn ei blaen,” dywed. “Mae’r Gwasanaethau Digidol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ymrwymo i addysg, dysgu a datblygu ac rwy’n hynod o falch o’r cyfle i ddysgu a gwella fy ngwybodaeth.”

Fodd bynnag, roedd elfen theori’r cwrs yn her i Samuel, sy’n ddyslecsig ac oedd wedi cael anhawster yn flaenorol gydag ochr theori dysgu, gan dueddu i’w osgoi.

“Dyna fel oedd hi tan yn ddiweddar iawn pan fethodd un o’n switshis rhwydwaith craidd yn ystod y nos,” dywed.

Mae gan bob un o systemau craidd y gwasanaeth lefel o wydnwch sy’n lliniaru methiannau caledwedd ac yn caniatáu i swyddogaethau dydd i ddydd barhau, ond roedd amseru’r methiant hefyd yn golygu bod effaith finimal ar y gwasanaeth oedd angen sylw ar unwaith.

Trefnwyd i uwchraddio’r rhwydwaith craidd, a chafodd Samuel y cyfle i gymryd rhan. Trefnwyd y byddai’r gwaith yn digwydd y tu allan i oriau gwaith arferol ac roedd yn gyfle i Samuel roi ei ddysgu theori ar waith.

“Cynigiodd un o reolwyr adran TG Felindre’r cyfle i fi gymryd rhan yn yr uwchraddio gan eu bod yn gwybod fy mod wedi cofrestru ar brentisiaeth, ac y byddai hyn yn fanteisiol i fy nysgu hyd yn oed fel sylwedydd,” dywed.

Yn ystod y paratoadau ar gyfer y diweddariad, holwyd Samuel gan ei reolwr am fanylion technegol y gwaith oedd yn cael ei wneud, ac roedd Samuel wrth ei fodd pan sylweddolodd ei fod yn gwybod yr atebion oherwydd elfen theori ei astudiaethau prifysgol.

“Roeddwn i’n gallu ateb y cwestiynau hyn heb oedi oherwydd y theori oeddwn i wedi’i ddysgu yn fy modiwl L4, Seiber ddiogelwch a Rhwydweithio,” dywed. “Roedd hyn yn hwb enfawr i fi o ran pwysigrwydd theori a dysgu a chadarnhaodd os wyf i’n gwneud yr ymdrech, y byddaf i’n gallu cyflawni fy nod o sicrhau gradd.”

Mae Dr Stephen Hole, Swyddog Cyswllt Prentisiaethau'r Drindod, wrth ei fodd fod Samuel eisoes yn gwneud defnydd da o’i astudiaethau yn y gweithle.

"Mae’n wych fod gan Sam, a ddechreuodd ei astudiaethau prentisiaeth ym mis Medi 2020, yr hyder i ddod yn aelod o’r tîm rhwydweithio a newid eitem allweddol o seilwaith y rhwydwaith ar gam mor gynnar yn ei astudiaethau prifysgol,” dywed. “Mae’n arbennig o dda gweld y theori, gwybodaeth a sgiliau sy’n deillio o’i astudiaethau’n cael eu gwireddu yn y gweithle. Mae’n dangos cydweithio rhagorol rhwng y brifysgol a chyflogwyr wrth gynllunio strwythur y Brentisiaeth Gradd Ddigidol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk