Prentisiaethau Gradd: Digwyddiadau Gwybodaeth yn Abertawe, Caerdydd a Chaerfyrddin


09.01.2020

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal digwyddiadau gwybodaeth ar brentisiaethau gradd yn Abertawe, Caerdydd a Chaerfyrddin, ar Chwefror 4, 26 a Mawrth 11.

UWTSD has welcomed its first cohort of Engineering and Advanced Manufacturing Degree Apprentices to the University’s IQ building in SA1.

Mae'r Gradd Brentisiaethau, sy'n cael eu hariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru, fel arfer yn rhedeg dros 4 blynedd gyda hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith yn digwydd ar sail rhyddhau diwrnod ar gampws Abertawe y Brifysgol. Mae’n bosib y gall rhai sydd â dysgu blaenorol a / neu brofiad gwblhau'r rhaglen mewn llai o amser.

Cefnogir prentisiaid trwy gydol eu rhaglen gan Swyddog Cyswllt sy'n ymweld â'u gweithle yn rheolaidd, gan ddarparu'r cysylltiad rhwng yr astudiaethau academaidd a dysgu yn y gweithle.

Cynigia’r Brifysgol rhaglenni Gradd Brentisiaeth yn y meysydd canlynol:

Gweithgynhyrchu Uwch

Peirianneg

Peirianneg Meddalwedd

Gwyddor Data

Seiberddiogelwch a Rhwydweithiau

Ordnans, Arfau a Ffrwydron

Rhaglenni wedi’u hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru ydynt i alluogi cyflogwyr i:

Gynllunio ar gyfer eu dyfodol drwy uwch-sgilio eu gweithlu presennol;

Recriwtio’r bobl gywir;

Gynnig llwybr dilyniant i brentisiaid sydd newydd gymwysoli.

Maent ar gael i unigolion er mwyn:

Ennill tra’n dysgu;

Dysgu a datblygu sgiliau ymarferol ar lefel uchel;

Magu hyder mewn amgylchedd gwaith.

Sicrhaodd Siobhan Stephens ei Phrentisiaeth wrth fynd i Ddigwyddiad Gwybodaeth Prifysgol yn Abertawe ddwy flynedd yn ôl. Mae Siobhan, eisoes yn arwain prosiect allweddol i'w chyflogwr, Mobilize, yn Abertawe, gan gymhwyso technegau y mae wedi'u hastudio fel rhan o'r rhaglen radd ddigidol. Dywedodd ei bod am sicrhau cyflogaeth ar ôl ei Lefel A, ond ei bod hefyd eisiau datblygu ei haddysg trwy astudio ar gyfer gradd.

“Rydw i wedi caru pob munud o'r rhaglen," meddai. "Rwy'n cael cyfuno'r hyn rydw i wedi'i ddysgu yn y Brifysgol â'r hyn rydw i'n ei ddysgu yn y gwaith. Mae gallu gweithio, ennill arian a sicrhau bod eich ffioedd gradd yn dod o dan Lywodraeth Cymru yn gyfle anhygoel ac mae dod allan o'ch gradd gyda phedair blynedd o brofiad gwaith yn amhrisiadwy."

Dywedodd Justin Lewis, prif swyddog gweithredu a sylfaenydd Mobilize: “Mae Mobilize yn arbenigo mewn maes technoleg lle mae’n anodd iawn cael pobl sydd â’r sgiliau cywir. Felly'r ateb delfrydol oedd dod â phrentis i mewn a fyddai'n dysgu'r sgiliau angenrheidiol trwy'r rhaglen radd, ond gallem hefyd eu hyfforddi yn y swydd ym meysydd arbenigol technoleg cwmwl. Mae Siobhan wedi gwneud gwaith gwych, gan ddod i adnabod ein gwaith ni yn gyflym ac mae hi hefyd yn ymdopi'n dda iawn â'r cwrs gradd. Mae wedi bod yn ffordd wych i ni ddod â phobl newydd i'r busnes.

Dywedodd Bridget Moseley, pennaeth uned brentisiaeth y Brifysgol: “Rydyn ni eisiau annog cyflogwyr a myfyrwyr sydd â diddordeb yn ein Radd Brentisiaethau i fynychu'r Digwyddiadau Gwybodaeth. Mae'r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i ddarganfod sut y gall Gradd Brentisiaethau helpu busnesau i gynllunio ar gyfer eu dyfodol a llenwi prinder sgiliau. Mae'r rhaglenni'n darparu hyfforddiant sector-benodol o ansawdd uchel i uwchsgilio eu gweithlu presennol, recriwtio'r bobl iawn ac maen nhw'n cynnig cyfleoedd dilyniant i brentisiaid sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar. I unigolion, maent yn darparu porth amgen i addysg uwch sydd wedi'i ariannu'n llawn ac sy'n eu galluogi i ennill tra eu bod yn dysgu sgiliau ymarferol amhrisiadwy ar lefel uwch. Mae'n rhaglen wych!”.

Dywedodd Barry Liles, Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) y Brifysgol: “Fel darparwr sgiliau lefel uchel, rydym yn cydnabod y buddion aruthrol i’n myfyrwyr a’n cyflogwyr y gellir eu cyflawni trwy Radd Brentisiaethau. Maent yn amhrisiadwy ar gyfer paratoi myfyrwyr â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer eu sector diwydiant penodol - gan ddefnyddio cyfuniad o arbenigedd i uwchsgilio'r biblinell dalent ar gyfer cyflogwyr yng Nghymru a thu hwnt. Rydyn ni eisiau sicrhau bod pob prentis sy'n cerdded trwy ein drysau, yn gadael gyda set o sgiliau am oes. ”

Mae Ben Atkins yn Swyddog Datblygu Meddalwedd yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Meddai: “Mae astudio Gradd Brentisiaeth wedi bod o fudd mawr i mi a’m gyrfa. Hyd yn hyn rwyf wedi dysgu cymaint o sgiliau amhrisiadwy yr wyf wedi gallu eu defnyddio yn fy rôl ac mae’r rhaglen nid yn unig wedi caniatáu imi symud ymlaen o fewn y sefydliad ond hefyd wedi rhoi mwy o hyder i mi o ddydd i ddydd yn fy swydd. Byddwn yn cynghori unrhyw un sydd mewn sefyllfa i gofrestru yn y cynllun Gradd Brentisiaeth i wneud hynny, nid yn unig i ddatblygu’r sgiliau arbenigol sy’n rhan o’r radd ond hefyd i ddysgu am rai o feysydd ehangach technoleg gwybodaeth (TG) a meysydd arbenigol eraill y gellir eu hystyried.  Byddai'r Radd Brentisiaeth Ddigidol yn gyfle gwych i unrhyw un sy'n edrych ar ddatblygu ei yrfa mewn TG neu hyd yn oed ddechrau ei gyrfa.

Mae Emma Williams yn Beiriannydd Cymorth Digidol TGCh yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin. Meddai: “Rwyf wedi gweithio ym maes TG ers 17 mlynedd, yn bennaf ym maes Caffael TG, yna symud yn llwyddiannus i swydd Peiriannydd Cymorth Digidol o fewn y Tîm Cyflenwi Gwasanaethau yn 2017. Mae gen i ddiddordeb mewn Diogelwch TG ers rhai blynyddoedd, felly pryd cefais gyfle i wneud cais am y Radd Brentisiaeth Ddigidol mewn Rheoli Seiberddiogelwch, nes i neidio ar y cyfle.

“Gan nad wyf wedi astudio am fwy o flynyddoedd nag yr wyf am eu cyfaddef, roedd gen i bryderon ar y dechrau, ond rwyf wedi darganfod fy mod yn cynyddu mewn hyder ac yn mwynhau fy mlwyddyn gyntaf yn fawr. Gall fod yn anodd ar brydiau a chymerodd ychydig wythnosau i mi fynd i mewn i drefn dda. Mae dysgu jyglo gwaith, bywyd teuluol a phrifysgol yn bendant wedi defnyddio fy sgiliau trefnu yn dda.

“Mae'r darlithwyr yn wirioneddol gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt ac ar gael, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau. Mae fy nghyd-fyfyrwyr i gyd yn dod ymlaen yn dda a chan ein bod ni i gyd yn yr un sefyllfa, gall fod yn dda gwybod bod yna rai eraill i siarad â nhw sy'n deall.

“Mae rhai agweddau ar y modiwlau rydw i wedi’u hastudio hyd yn hyn wedi cael eu defnyddio yn fy mywyd gwaith. Bydd y sgiliau, y wybodaeth a'r profiadau y byddaf yn eu hennill dros y 3.5 mlynedd nesaf, o fudd i mi a'm cyflogwr nawr, ac yn y dyfodol. Rwy’n ddiolchgar iawn iddynt am fy nghefnogi a’m hannog gyda fy natblygiad proffesiynol parhaus.

Mae Katie Rees yn Ddadansoddwr Cymorth a Busnes yn Gwybodeg GIG Cymru (NWIS). Meddai: “Ers dechrau fy Ngradd Brentisiaeth Ddigidol, gan ganolbwyntio ar Wyddor Data, rwyf wedi cael cyfle i ddatblygu gwefan, gwella fy nealltwriaeth o rwydweithiau, ac wedi cychwyn ar fy nhaith o fewn y byd rhaglennu. Fel Dadansoddwr Busnes, mae'r mewnwelediad i gronfeydd data perthynol, a'r peirianneg a wneir yng nghamau cychwynnol dylunio system wedi bod yn fanteisiol. Er nad yw pob modiwl yn uniongyrchol gysylltiedig â fy rôl bresennol, mae'r brentisiaeth yn rhoi cipolwg i mi ar ble mae fy nghryfderau a'm gwendidau, a all gyfrannu at symud ymlaen mewn llwybr gyrfa addas. Gan imi ddechrau yn NWIS heb gefndir technegol, mae'r Radd Prentisiaeth Ddigidol wedi rhoi hwb enfawr i’m hyder yn fy rôl, ac yn caniatáu imi gael gwell perthynas â datblygwyr ac aelodau eraill o fy nhîm. Mae’r Brifysgol wedi fy nghefnogi’n llawn trwy gydol y brentisiaeth, gyda chyfarfodydd grŵp misol a diwrnodau gweithdy, a ddarperir i ddal i fyny â darlithwyr a chyd-fyfyrwyr. ”

Katie Rees is a Support & Business Analyst at NHS Wales Informatics

Dywedodd Faith Over, Arweinydd Gwelliant Parhaus yn Eaton: “Yn draddodiadol bu fy nghefndir addysgol yn yr hyn y gellir ei ystyried yn sgiliau a phynciau“ meddalach ”- rheoli busnes yn bennaf. Pan ddechreuais fy rôl o fewn cyfleuster gweithgynhyrchu, roedd llawer o gysyniadau peirianneg yn cael eu siarad a'u crybwyll yn ddyddiol fel pe baent yn synnwyr cyffredin syml ac roeddwn yn aml yn ei chael hi'n anodd dilyn sgyrsiau penodol. Effeithiodd hyn yn negyddol ar fy hyder oherwydd hyd yn oed pan geisiodd rhywun esbonio cysyniad i mi, byddai'r esboniad yn rhy fyr imi ei amgyffred yn llawn. Roeddwn i'n teimlo'n annigonol a byddwn yn osgoi ceisio rhoi unrhyw fewnbwn neu awgrymiadau rhag ofn edrych fel ffwl. Ers dechrau'r Rhaglen Radd Brentisiaeth rwyf wedi llwyddo i brofi fy hun yn anghywir; mae cyflawni 87% yn fy arholiad cyntaf wedi fy helpu i sylweddoli fy mod yn fwy galluog nag yr oeddwn yn credu ar un adeg. Edrychaf ymlaen at ddatblygu fy ngwybodaeth a chymryd yr awenau mewn sgyrsiau yr oeddwn ar un adeg yn bryderus ynglŷn â chymryd rhan ynddynt hyd yn oed. "

I ddarganfod mwy, ymunwch â ni yn un o’n digwyddiadau brecwast:

Dydd Mawrth, 4 Chwefror

8am - 9.30am Canolfan Dylan Thomas, Somerset Place, Abertawe, SA1 1RR

Archebwch Eich Lle

Dydd Mercher, 26 Chwefror

8am - 9.30am - Stadiwm Dinas Caerdydd , Ffordd Leckwith, Caerddd, CF11 8AZ

Archebwch Eich Lle

Dydd Mercher, 11 Mawrth

8am - 9.30am - Canolfan Halliwell, Caerfyrddin, SA31 3EP

Archebwch Eich Lle

Ben Atkins is a Software Development Officer at NHS Wales Informatics Service

Nodyn i'r Golygydd

Mae’r Radd-brentisiaeth yn fath newydd o ddyfarniad sy’n cyfuno'r dysgu yn y gweithle a geir ar brentisiaeth draddodiadol â chymhwyster addysg uwch megis B.Sc., B. Eng., neu B.A.

Cyflogir y prentis gan y cwmni a bydd yn treulio 80% o’i amser yn y gwaith. Yn yr 20% sy’n weddill o’r wythnos waith, mae’n cwblhau cymhwyster gradd yn rhan amser.

Cynigia’r Radd-brentisiaeth lwybr at gymhwyster cydnabyddedig a chymhwysedd proffesiynol ar y cyd â phrofiad.

Cynigia’r Drindod Dewi Sant radd-brentisiaethau yng Nghymru a Lloegr a gyllidir gan CCAUC ac ESFA. Bydd y prentis yn cwblhau gradd ac asesiad ychwanegol seiliedig ar waith. Dilysir y cyrsiau er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni gofynion cyflogwyr. 

Mae Prentisiaethau Uwch yn cynnwys rhaglenni astudio ar lefel 4 a/neu 5.

Y cam cyntaf wrth wneud cais am Brentisiaeth yw dod o hyd i gyflogwr sy’n recriwtio Prentisiaid yn yr ardal lle rydych chi eisiau astudio; fodd bynnag does dim rhaid i chi fod yn weithiwr newydd i ddechrau rhaglen Brentisiaeth. Efallai eich bod chi a’ch cyflogwr yn chwilio i ddatblygu eich sgiliau ymhellach. Mae rhaglenni Prentisiaeth ar gyfer pob oed.

I gael mynediad i Brentisiaeth Uwch neu Radd-brentisiaeth mae angen i chi gael cymwysterau ar lefel 3 (Safon Uwch/Lefel A, Diploma BTEC) neu brofiad perthnasol yn y gweithle.  Mae Prentisiaeth Uwch neu Radd-Brentisiaeth yn gyfle dilyniant gwych ar gyfer pobl sydd eisoes wedi cwblhau rhaglen brentisiaeth lefel 3.

Ariennir rhaglenni prentisiaeth yn llawn, felly ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd.

  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk