Prentisiaid y Drindod Dewi Sant yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi awdurdod iechyd yn ystod argyfwng Covid-19


02.07.2020

Mae prentisiaid gradd ddigidol o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi'r GIG yn ystod pandemig Covid-19.

Digital degree apprentices at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have played a crucial role in supporting the NHS during the Covid-19 pandemic.

Mae pum prentis ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sy'n astudio rhaglen a gymeradwywyd gan ddiwydiant yn y Brifysgol sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gofynion sgiliau eu cyflogwr, wedi gallu rhoi eu dysgu ar waith i helpu yn y frwydr yn erbyn Coronafirws.

Dywedodd Bridget Moseley, Pennaeth Uned Prentisiaethau'r brifysgol: “Rydyn ni mor falch o’u hymdrechion a’r oriau gwaith maen nhw a’n holl brentisiaid gradd wedi’u rhoi i mewn dros y pedwar mis diwethaf. Mae'n gyffrous iawn i wylio eu cynnydd. "

Mae'r Brentisiaeth Radd yn fath newydd o ddyfarniad sy'n cyfuno dysgu prentisiaeth draddodiadol yn y gweithle â chymhwyster addysg uwch fel BSc | BEng | BA | MA.

Mae prentisiaethau yn y Drindod Dewi Sant yn darparu cyfleoedd gwych i unigolion ennill sgiliau a gwybodaeth lefel uchel yn y llwybr gyrfa o'u dewis.

Richard Jones

Mae Richard yn brentis Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch yn y Drindod Dewi Sant, ac ef yw’r Dirprwy Reolwr Gweithrediadau Bwrdd Gwaith TGCh gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Yn ystod pandemig COVID, mae Richard wedi bod yn ganolog o ran cefnogi’r Bwrdd Iechyd o bell ac mae wedi chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith llwyddiannus o leoli dyfeisiau symudol gydag Intune a symud hyn yn ei flaen ar gyfer y sefydliad.

Bu Richard yn arwain ar y gwaith o gaffael, gosod a dosbarthu iPads i bob ward ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Bu hyn yn fodd i alluogi cleifion i gynnal cysylltiad â’u ffrindiau a’u teuluoedd. Yn ystod cyfnod mor ansicr, mae’r cleifion a'r staff wedi gwerthfawrogi’n fawr y gallu i gynnal cysylltiad, gan arwain at nifer o roddion gan fusnesau lleol a rhoddion preifat o lechi cyfrifiadurol er mwyn gallu rhoi’r cyfarpar ar waith yn ehangach. Mae hyn wedi cynnwys defnyddio iPads ar gyfer y gwasanaeth gwirfoddoli er mwyn galluogi darparu cyfieithu a gwasanaethau cymorth ar gyfer cleifion.

Yn ogystal â darparu dyfeisiau symudol i gleifion eu defnyddio, mae Richard hefyd wedi cymryd rhan yn y gwaith o roi’r gweithlu ar symud ar raddfa lawer ehangach. Yn sgil COVID gwelwyd newid angenrheidiol yn y ffordd y byddai staff yn gweithio a’r modd mae clinigwyr yn darparu gofal. Mae hyn wedi golygu angen am fwy o symudedd er mwyn caniatáu i staff weithio o bell ac wrth fynd. Mae cyfarpar newydd wedi ei roi ar waith ar raddfa fawr o fewn Hywel Dda i gefnogi’r ffordd newydd hon o weithio o bell er mwyn parhau i gefnogi darparu gofal ar gyfer cleifion ar draws Hywel Dda.

Isobel Sutcliffe

Mae Isobel, sy’n brentis ar y Radd-brentisiaeth Ddigidol Peirianneg Meddalwedd yn y Drindod Dewi Sant, yn Uwch Ddadansoddwr Iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

“Ar ddechrau mis Mawrth 2020, roedd hi’n dod yn amlwg iawn bod y GIG fel sefydliad yn mynd i orfod dechrau edrych ar bethau mewn ffordd wahanol iawn.

Fel dadansoddwr, roeddwn yn edrych ar yr holl offer ystadegol a oedd yn cael eu datblygu a’u dosbarthu, gan wylio nifer yr achosion a oedd yn cael eu cadarnhau mewn gwledydd ar draws y byd.

“Erbyn canol Mawrth roeddem ni’n dechrau gweld ceisiadau i bobl weithio o gartref, pan oedd yn bosibl, yn enwedig os oedd ganddynt gyflyrau sylfaenol. Roedd y rhan fwyaf o’m cyfarfodydd yn cael eu canslo wrth i anghenion mwy pwysig ddechrau dod i’r amlwg. Gan wybod am y straen a oedd i’w gweld mewn meysydd eraill, es ati i ofyn a oedd unrhyw beth y gallwn ei wneud i helpu mewn adrannau eraill o’r gyfarwyddiaeth Gwybodeg.

Gofynnwyd i mi a allwn i helpu ar y Ddesg Wasanaeth Gwybodeg. Nid oedd hwn yn faes roeddwn wedi gweithio ynddo o’r blaen, er fy mod wedi gweithio am fwy nag 20 mlynedd yn flaenorol yn yr adran Cofnodion Meddygol, ac felly nid oeddwn yn anghyfarwydd ag ateb ffonau, felly roeddwn yn barod iawn i gytuno.

Ar ôl cael hyfforddiant, eisteddais wrth y desgiau am 7 wythnos, yn ateb galwadau, yn gwneud tasgau sylfaenol er mwyn caniatáu i’r tîm fynd ymlaen â thasgau eraill, megis rhoi defnyddwyr newydd ar waith, cael tocynnau’r Rhwydwaith Preifat Rhithiol er mwyn galluogi i weithwyr weithio o gartref, prosesu ffonau newydd a rhoi gweithrediadau newydd ar waith at ddibenion gweithio gartref (h.y. Teams, Office 365). Roedd yn ddiddorol gweld beth roedd y timau Gwybodeg eraill yn ei wneud a deall sut roeddynt yn gweithio gyda’i gilydd.

Rhaid i mi gyfaddef nad oedd ateb y ffôn bob amser yn ymddangos fel llawer o waith a byddwn wedi bod yn hapus i wneud rhagor, ond roeddwn yn gwybod fy mod yn helpu’r tîm i fynd i’r man lle roedd eu hangen. At hynny, yn achlysurol roedd gwybod fy mod i’n wir wedi helpu rhywun ar y pen arall a oedd yn cael trafferth i gael rhywbeth i weithio’n brofiad mor wych, a bob amser yn gwneud i mi wenu. Byddwn yn hapus i’w wneud eto. Roedd yn brofiad amhrisiadwy rwy’n ddiolchgar fy mod wedi’i gael.”

Digital degree apprentices at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have played a crucial role in supporting the NHS during the Covid-19 pandemic.

Adam Moore

Ac yntau’n brentis yn ei ail flwyddyn ar y Radd-brentisiaeth Ddigidol yn astudio Gwyddor Data Gymhwysol, mae Adam yn gweithio fel Uwch Ddadansoddwr o fewn y tîm Dadansoddeg Iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Meddai Adam: “Y peth cyntaf yr hoffwn ei ddweud yw diolch yn fawr i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a’r Drindod Dewi Sant. Yn fy mhrofiad personol i mae’r ddau wedi bod yn gefnogol dros ben, gan leddfu pryderon yn gynnar a rheoli risg yn briodol, yn effeithiol ac yn gyflym. Roedd y camau penderfynol a chalonogol a gymerwyd rhag blaen wedi gwrthbwyso’r pryder a’r straen cynyddol ac wedi fy ngalluogi i fod yn fwy effeithiol yn fy rôl nag y byddwn wedi bod fel arall. Rwy’n ddiolchgar dros ben i’r ddau sefydliad.

“A minnau wedi cefnogi’r Ddesg Wasanaeth TG am ychydig o ddyddiau’n unig ar ddiwedd mis Mawrth, cefais fy mhennu i gefnogi datblygu adroddiadau allweddol ar gyfer Gwybodaeth Gweithlu ynghylch Covid-19. Yn fwyaf nodedig drwy ddyfeisio dull o gyfuno data a gâi eu dal a’u storio ar wahân o fewn dwy system wahanol mewn modd manwl gywir er mwyn galluogi adroddiadau dyddiol ynghylch absenoldeb oherwydd salwch. Bu hyn yn fodd o wella ymhellach ein gallu i gymryd camau priodol yn seiliedig ar wybodaeth gywir a dibynadwy, gan fanteisio i’r eithaf ar awtomeiddio er mwyn caniatáu i’r gwaith gael ei gyflawni’n ddyddiol o fewn cyfnod amser byr iawn. Roedd cyfyngiadau o ran y data wedi gorfodi defnyddio rhesymeg greadigol er mwyn cyflawni’r hyn a oedd yn dasg lawer mwy cymhleth nag roeddwn wedi rhagweld yn y lle cyntaf, ac wedi dilysu sylweddol mae’r darn o waith terfynol wedi’i drosglwyddo i’r tîm Gwybodaeth Gweithlu.

“Tra oeddwn yn buddsoddi amser mewn llunio prosesau gwybodaeth newydd, treuliai rhai o’m cydweithwyr Dadansoddeg Iechyd eu diwrnodau’n adeiladu amgylcheddau efelychu a modelau epidemiolegol gan ddefnyddio dulliau dysgu peirianyddol er mwyn creu amgylchedd rhithiol y gallai rhanddeiliaid ei ddefnyddio er mwyn modelu/rhagfynegi deilliannau/canlyniadau nifer o senarios damcaniaethol yn gysylltiedig â COVID-19. Ers gweithio yn y rôl hon eto, rwyf wedi bod yn cefnogi darparu a chyflwyno’r cynnyrch a grëir gan yr amgylchedd efelychu integredig, gan weithio gyda Power BI fel offeryn delweddu i’w ddefnyddio gan randdeiliaid mewnol, ac Excel er mwyn darparu dewis amgen tebyg ar gyfer rhanddeiliaid allanol priodol pan fo cydweddu yn debygol o fod yn broblem. Hefyd rwyf wedi bod yn cefnogi datblygu proffiliau tebygolrwydd newydd wrth i ddata newydd ddod ar gael er mwyn mireinio a gwella ein cynnyrch efelychu ymhellach.

Mae’r gwaith byddaf yn ymgymryd ag ef dros yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod yn debygol o ganolbwyntio ar ystadegau a modelu epidemiolegol, gan wneud defnydd o sgiliau Rhaglennu-R y byddaf yn eu datblygu yn ogystal ag ymgyfarwyddo â systemau gwybodaeth ddaearyddol er mwyn defnyddio delweddu daearyddol gwell ac â mwy o wybodaeth ar gyfer rhanddeiliaid. Byddaf hefyd yn parhau i ddatblygu Power BI gan mai hwn yw ein prif offeryn gwybodaeth fusnes a delweddu ar gyfer defnyddio gwybodaeth yn fewnol.

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf hefyd wedi bod yn rhan o’r gwaith o godi arian ar gyfer apêl COVID-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, elusen fewnol a grëwyd i gefnogi lles a llesiant staff a gwirfoddolwyr Hywel Dda ar yr adeg anodd hon. Rwy’n arbennig o ddiolchgar am gael y cyfle i godi arian yn ddiogel ar gyfer elusennau iechyd Hywel Dda oherwydd bu rhaid gohirio f’ymgais i redeg tri hanner marathon yn ystod 2020 er budd unedau Mamolaeth a Phlant Glangwili oherwydd y pandemig. Mae fy nghlwb pêl-droed, Pendine AFC, yn ymgymryd â thaith sy’n cyfateb i daith ar draws Ewrop (10,000 o filltiroedd) yn ystod y cyfnod o fis pryd y dylai twrnamaint Euro 2020 fod wedi cael ei gynnal.

Geraint Jones

Mae Geraint yn brentis ar Radd Ddigidol yn astudio Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch yn y Drindod Dewi Sant, ac ef yw’r Rheolwr Gweithrediadau Bwrdd Gwaith gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Yn rhan o’i rôl, mae Geraint wedi bod yn ganolog yn y gwaith o gaffael a dosbarthu cyfarpar yn gyflym ar draws y Bwrdd Iechyd i gefnogi staff a’u galluogi i weithio’n ddigidol ac o bell lle bo angen. Mae hyn yn cynnwys: 53 cert symudol, 220 Llechen, 400 o glustffonau, 300 o we-gamerâu, 50 Argraffydd Porth Clinigol Cymru ac yn fwy na 400 o liniaduron.

Roedd Geraint hefyd yn gwneud rhan fawr o’r gwaith o gychwyn yr 8 ysbyty maes ar draws Hywel Dda, gan roi cyfarpar ar waith, cefnogi symud wardiau mewn ymateb i ddatblygiadau COVID ac ail-gyflunio’r defnydd o ysbytai.

Hefyd sicrhaodd Geraint a’i dîm osod cyfarpar a rhaglenni canolfan gyswllt yn llwyddiannus yn y pencadlys COVID-19.

Er mwyn galluogi Ymgynghori Rhithiol rhwng clinigwyr a chleifion mae Chromium Edge gan Microsoft wedi’i osod gan Geraint a’i dîm ar bob peiriant Windows 10 i gefnogi Attend Anywhere. Er mwyn cefnogi hyn dosbarthwyd cyfrifiaduron, sgriniau, camerâu a chlustffonau i’r holl ystafelloedd ymgynghori â chleifion allanol er mwyn cefnogi ymgynghoriadau rhithiol â chleifion.

Peter Evans

Mae Peter Evans yn astudio Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch yn y Drindod Dewi Sant, ac mae’n Dechnegydd Seilwaith sydd wedi’i leoli yn Ysbyty Bronglais o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Yn rhan o’r ymateb i covid-19, cafodd Dîm TGCh Hywel Dda y dasg o baratoi nifer o ganolfannau profi ac ysbytai maes ar draws y 3 sir (Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro).

Yng Ngheredigion roedd 2 Ganolfan Brofi a 3 Ysbyty Maes wedi’u dewis. Y flaenoriaeth gyntaf oedd gosod cyfarpar TGCh yn y canolfannau profi yn Aberteifi ac Aberystwyth er mwyn galluogi staff i gael mynediad at wybodaeth yn yr un modd â safle acíwt.

Yn Aberteifi addaswyd hen adeilad Iechyd at y dibenion newydd ac yn anffodus nid oedd unrhyw rwydwaith na chyfarpar yno cyn hynny. Yn y lle cyntaf gwnaethpwyd cais i BT osod cysylltiad newydd â’r rhyngrwyd yn yr adeilad, fodd bynnag dan amgylchiadau arferol gall y broses gyflawn gymryd oddeutu 3 mis.

Yn y cyfnod interim, lluniodd Peter a’r tîm TGCh gynllun i rhoi donglau 4G ar waith a brynwyd gan EE, gliniadur, VPN (Rhwydwaith Preifat Rhithiol), argraffydd a ffôn symudol. Byddai hyn yn caniatáu i staff yn y ganolfan brofi gael mynediad diogel at wybodaeth cleifion a gwneud cais am y profion COVID19. Roedd y safle yn weithredol mewn llai nag wythnos. 3 wythnos yn ddiweddarach gosodwyd cysylltiad PSBA gan BT a olygai nad oedd angen y dongl 4G.

feddygon teulu. Cydweithiodd timau TGCh Hywel Dda a Gofal Sylfaenol i osod cyfarpar gan ganiatáu i feddygon teulu ddefnyddio’r safle hefyd a chael mynediad at gofnodion meddygon teulu.

Yn olaf daeth yr Ysbytai Maes. Troswyd ysgol uwchradd a 2 ganolfan hamdden yn ysbytai maes. Cynlluniwyd, troswyd ac adeiladwyd yr hyn a oedd yn angenrheidiol gan dîm o nifer o sefydliadau’n cynnwys y Cyngor Sir, Iechyd, sector preifat a’r lluoedd arfog.

Cynhaliodd TGCh arolygon safle ar bob safle gyda’r nyrsys arweiniol clinigol i gasglu gwybodaeth ynghylch beth roedd ei angen.

Oddeutu 4 wythnos wedyn roedd yr ysbytai maes yn barod i ddechrau derbyn cleifion. Ymdrech anferthol i addasu gwahanol fathau o adeiladau at fod yn ysbytai maes. Roedd gan bob safle ei broblemau ei hun a fynnai feddwl mewn ffordd hollol wahanol i gefnogi Ysbyty Cyffredinol. Cwblhawyd yr hyn a fyddai fel arfer yn cymryd misoedd o gynllunio a misoedd o waith gosod ar y safle mewn cyfran fach o’r amser hwnnw a heb gyfaddawdu. Byddai staff yn cael yr un lefel o gymorth a mynediad at yr un cyfarpar a gwybodaeth ag y byddent yn arfer ei gael ar unrhyw safle arall gan y Bwrdd Iechyd.

Digital degree apprentices at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have played a crucial role in supporting the NHS during the Covid-19 pandemic.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk