Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r Eisteddfod Genedlaethol yn dyfarnu ysgoloriaeth PhD i Nici Beech


08.06.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad â’r Eisteddfod Genedlaethol yn hynod falch o gyhoeddi eu bod wedi dyfarnu ysgoloriaeth PhD i Nici Beech o Gaernarfon.

Nici Beech, Betsan Moses & Elin Haf Gruffydd Jones

Nici Beech, Betsan Moses a'r Athro Elin Haf Gruffydd Jones.

Dros gyfnod o dair blynedd, bydd Nici yn mynd ati i archwilio’r cyfleoedd digidol wrth i’r Ŵyl ddatblygu a gweithredu strategaeth ryngwladol newydd. Bydd y prosiect yn archwilio elfennau o dair agwedd ar gyfraniad technoleg ddigidol, sef datblygiad proffesiynol yr Eisteddfod, y rhaglen artistig ac ymgysylltu gymunedol.

Yn gyn Cyfarwyddwr Artistig Galeri Caernarfon, mae Nici hefyd yn gynhyrchydd teledu ac yn drefnydd digwyddiadau profiadol sy’n edrych ymlaen yn fawr at ymgymryd â’i gwaith ymchwil.

“Rwy’n hynod o falch o dderbyn y cynnig i fod yn rhan o’r prosiect ymchwil, ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at fedru cyfrannu at ddatblygiad yr Eisteddfod Genedlaethol,” meddai Nici.

“Mae diwylliant Cymru a thechnoleg ddigidol wedi cael lle canolog gen i ar hyd fy mywyd a gwelaf yn ddyddiol sut mae’r byd digidol yn cynyddu yn ein bywydau bob dydd. Mae’n cynnig cyfleon i ni ymestyn ein profiadau ac yn cynnig atebion i heriau newydd o hyd. Bydd hwn yn brosiect gwerthfawr a hynod ddifyr i’w ddilyn dros y tair blynedd nesaf,” atega.

Nici Beech

Nici Beech.

Mae’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at weithio gyda Nici ar y prosiect amserol hwn.

“Mae Nici’n dod a phrofiad a gwybodaeth sylweddol o’r sector creadigol gyda hi wrth ymgymryd â’r ddoethuriaeth ac rwy’n falch iawn o fod yn gweithio gyda’r Eisteddfod Genedlaethol ar gyfnod cyffrous yn ei hanes, ble mae technoleg ddigidol yn gwbl greiddiol a phwyslais o’r newydd ar y rhyngwladol hefyd.”

“Rydym hefyd yn ffodus fod ein tîm goruchwylio yn cynnwys Alexandra Büchler, Cyfarwyddwr Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, sydd yn dod ag arbenigedd rhyngwladol nodedig, o sawl degawd o gydweithio â gwyliau ar draws y byd.” ychwanegodd.

Mae Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, hefyd yn falch iawn o bartneru gyda’r Drindod Dewi Sant ar y prosiect hwn ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Nici wrth iddi fynd ati i ymchwilio cyfleoedd digidol ar gyfer y Brifwyl.

“Mae technoleg ddigidol yn gwbl allweddol wrth i’r Eisteddfod ddatblygu a gwireddu ei hamcanion strategol heddiw a thua’r dyfodol. Er mai cyn y coronafirws y crëwyd y prosiect, mae nawr yn digwydd mewn cyfnod ble mae heriau a chyfleoedd digidol yng nghanol ein bywydau ac ynghanol gweithgaredd yr Eisteddfod.

"Bydd diddordeb yn y prosiect hwn ymhell tu hwnt i ffiniau Cymru hefyd, yn enwedig mewn gwledydd sydd yn rhoi’r un pwyslais ar gynyddu nifer siaradwyr, dyfnhau ac ymestyn profiadau i’w holl siaradwyr,” ychwanegodd.

Mae’r ysgoloriaeth hon yn un o ddwy a ddyfarnwyd yn ddiweddar ym maes y diwydiannau creadigol gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghanolfan Mercator. Mae’r ysgoloriaeth yn cynnwys ffioedd ynghyd â grant blynyddol cychwynnol o £14,628.  Mae Nici Beech bellach wedi dechrau ar ei chynllun PhD a gyllidir gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) Dwyrain.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r gwaith ymchwil hwn, e-bostiwch Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk