Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig Diwrnodau Agored ar-lein


22.04.2020

Mae darpar fyfyrwyr sydd â diddordeb astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Sant yn cael cyfle i fynychu Diwrnodau Agored - o gysur eu cartrefi.

Virtual Open Day / Diwrnod Agored Rithwir

Oherwydd y sefyllfa bresennol, mae’r Brifysgol wedi gohirio’i Diwrnodau Agored arferol. Er mwyn rhoi'r cyfle i ddarpar fyfyrwyr fynychu Diwrnod Agored, mae Athrofa Addysg a Dyniaethau'r Brifysgol wedi mynd ati i drefnu cyfres o ddigwyddiadau a fydd yn caniatáu iddynt ddysgu mwy am y Brifysgol a'r cyrsiau sy’n cael eu cynnig.  Mae’r sesiwn gyntaf ar gyfer darpar fyfyrwyr sydd am fod yn athrawon yn cael ei chynnal nos Iau yma, Ebrill 23ain.

Mae'r holl ddigwyddiadau yn sesiynau ‘galw heibio’ sy’n cael eu cynnal ar-lein ar Microsoft Teams. Bydd pob gwestai cofrestredig yn derbyn gwahoddiad e-bost i ymuno â'r digwyddiad.

Yn ystod y sesiynau, bydd cyfranogwyr yn gallu trafod ystod o bynciau gan gynnwys y cyrsiau a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, strwythur y rhaglenni ynghyd â'u gofynion mynediad. Bydd y sesiynau hyn hefyd yn rhoi cyfle i bobl gwrdd â darlithwyr a mynychwyr eraill mewn ffordd anffurfiol a hamddenol.

Mae Elaine Sharpling, Cyfarwyddwr Academaidd Addysg Athrawon Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yn sesiwn yr wythnos hon ac yn edrych ymlaen at gwrdd â phawb sy’n mynychu.

“Yn yr amser hwn o ansicrwydd, rydym yn cynnig ein Nosweithiau Agored ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon mewn ffordd rithwir,” meddai Elaine. “Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl sydd â diddordeb mewn addysgu i ddod i wybod mwy am ein rhaglenni, dod i adnabod rhai o’r staff ac i ofyn unrhyw gwestiynau. Mae'r Nosweithiau Agored yn cynnwys croeso cynnes iawn, cyflwyniad byr ac yna sesiwn Holi ac Ateb lle gall tiwtoriaid ateb ymholiadau mwy penodol.

“Yn bwysicach fyth, mae’n amser i bobl ddod i’n hadnabod ni mewn lleoliad cymharol anffurfiol - mae’n awyrgylch hamddenol, cyfeillgar a chroesawgar a’r cyfan sydd angen i bawb ei wneud yw clicio ar ddolen,” ychwanega Elaine.

Mae'r sesiwn gyntaf ar gyfer y rhai sydd â diddordeb yn rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (BA Addysg Gynradd gyda SAC a chyrsiau TAR Cynradd ac Uwchradd) ac fe'i chynhelir nos Iau, Ebrill 23ain am 7pm.

Dilynir y sesiwn gyntaf hon gan gyfres o ddigwyddiadau, gan gynnwys:

  • Polisi Cymdeithasol ac Ieuenctid a'r Gymuned (israddedig) ar Fai 6ed am 10am gyda sesiwn ar gyfer darpar fyfyrwyr ôl-raddedig am 6pm
  • Blynyddoedd Cynnar ar Fai 7fed am 10am a 6pm
  • Dyniaethau (israddedig) am 2.30pm ar Fai 7fed gyda sesiwn ôl-raddedig am 6pm
  • Seicoleg, Mai 12fed am 6pm
  • Astudiaethau Addysg, Mai 14eg am 10am a 6pm

Am fwy o wybodaeth ac i archebu'ch lle ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ymweld/ neu e-bostiwch gwybodaeth@pcydds.ac.uk

Ac i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau a gynigir gan Athrofa Addysg a Dyniaethau'r Brifysgol, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/aad/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk