Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn derbyn yr her i helpu’r GIG a chymunedau lleol i frwydro coronafeirws


05.05.2020

Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn defnyddio eu sgiliau arloesol, eu gwybodaeth a’u hymchwil i helpu’r GIG a chymunedau lleol i frwydro coronafeirws. 

Artists and designers from the University’s Swansea College of Art have turned their creativity to help the national fight against Covid-19. They have teamed up with children’s charity, Cerebra, to produce essential face visors for distribution to the care sector.

Yng Ngholeg Celf Abertawe’r Brifysgol mae artistiaid a dylunwyr wedi cyfeirio eu creadigrwydd at helpu’r frwydr genedlaethol yn erbyn Covid-19. Maen nhw wedi ymuno â’r elusen plant, Cerebra, i gynhyrchu feisorau wyneb hanfodol i’w dosbarthu yn y sector gofal.

Dan arweiniad Dr Ross Head o Ganolfan Arloesi Cerebra, mae’r tîm wedi bod yn defnyddio cyfleusterau Coleg Celf Abertawe i gynhyrchu feisorau i’w dosbarthu i gartrefi gofal ar draws y ddinas. Gan weithio oriau hir, torri gyda laserau a chydosod feisorau wyneb hanfodol, mae’r tîm wedi gallu cwblhau’r swp cyntaf o 400 feisor i’w danfon mewn ychydig ddyddiau yn unig.

Y nod yw cynhyrchu hyd at 5,000 o feisorau i helpu i lenwi unrhyw fylchau wrth gyflenwi’r darn pwysig hwn o PPE. Dywedodd yr Athro Ian Walsh: “Ar gyfer yr her hon rydym ni wedi cynnull tîm o bob rhan o Goleg Celf Abertawe a Chanolfan Arloesi Cerebra i gynhyrchu miloedd o feisorau mewn byr amser. Mae hyn wedi bod yn ymdrech rhagorol a diolch i’r berthynas agos rhwng Coleg Celf Abertawe PCDDS a Cerbera rydym ni’n gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddiogelu’r rheini sydd ar y llinell flaen.”

Mae’r Brifysgol yn parhau i gynnig cefnogaeth i SWARM (Consortiwm Gweithgynhyrchu Adiol a Chyflym De Cymru) yn ei chenhadaeth i gefnogi ymateb GIG Cymru i covid-19.

Mae tîm ymroddgar o Ddylunwyr a Pheirianwyr o ATiC (y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol) a CBM (y Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol) ynghyd â MADE Cymru (Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Dylunio Uwch) yn PCDDS yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos ar nifer o brosiectau hanfodol i gynorthwyo gyda chyflenwi llinell flaen y GIG.

Cyfres o brosiectau a gyllidir gan yr UE yw MADE Cymru a gyflenwir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant drwy ei hyb ymchwil a dylunio arloesol, y Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol (CBM).

Bu Luca Pagano, Uwch Beiriannydd Ymchwil yn MADE Cymru, yn cydweithio gyda’r cydlynydd ymateb lleol Paul Boyce a Dinas a Sir Abertawe i gyflenwi PPE i ysbytai lleol. Yn ddiweddar danfonodd masgiau wyneb diogelwch 3D i Ysbyty Treforys.

Dywedodd Luca: “Mae tîm MADE Cymru yn helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i fabwysiadu technolegau gweithgynhyrchu arloesol i wella cynhyrchedd. Yn y senario gyfredol rydym ni wedi cyfeirio ein galluoedd yn rhannol at helpu’r GIG i frwydro Covid-19. Mae ein harbenigedd a’n technoleg yn gadael i ni ddatblygu cysyniadau hyd at gynhyrchu graddfa lawn yn gyflym, sy’n hanfodol mewn sefyllfa lle mae amser yn brin. Mae’n galonogol gweld cynifer o grwpiau eraill yn y maes yn cydweithio ac yn gweithio ynghyd i gael effaith cadarnhaol.”

Dywedodd yr Athro Robert Brown, Cyfarwyddwr CBM Cymru: “Yr her allweddol sy’n wynebu sector gweithgynhyrchu Cymru yw symud yn gyflym ac yn effeithlon i ymdrin â brys y sefyllfa. Mae hwn yn argyfwng unigryw a rhaid i ni gydweithio i ddarparu’r cyfarpar cywir ar yr adeg gywir ac yn y lle cywir i gefnogi ein harwyr yn y GIG.”

Mae myfyrwyr astudiaethau nyrsio a gofal iechyd proffesiynol o Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol yn darparu gofal llinell flaen i gleifion mewn ysbytai ac yn y sector gofal yn ne orllewin Cymru.

Mae’r Uwch-ddarlithwyr Gaynor Thomas a Beverley Holland o Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru y Brifysgol yn gwneud scrubs i staff gofal iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe fel rhan o brosiect The Love of Scrubs.

Mae’r myfyriwr BEng Peirianneg trydedd flwyddyn, Nick Jones, wedi bod yn defnyddio ei argraffyddion 3D i wneud feisorau i staff llinell flaen y GIG, fel rhan o rwydwaith a grëwyd gan Grŵp Makespace Dyffryn Aman i ateb yr alwad frys am gyfarpar diogelu personol (PPE).

Mae cyfarpar sbâr wedi’i roi i ysbytai lleol ac mae llety’r brifysgol yn cynnig cartrefi dros dro a chyfleusterau gofal plant i weithwyr iechyd allweddol.

Dywedodd yr Athro Hughes: “Mae’r Brifysgol yn falch ein bod yn gallu cynnig gwasanaethau ein timau ymchwil a dylunio arloesol yn ystod y cyfnod digynsail hwn i gefnogi rhaglen GIG Cymru i ymateb i covid-19. Mae’r rhain yn glymbleidiau pwerus sy’n gwneud gwahaniaeth, nod sydd wrth wraidd strategaeth arloesi’r Brifysgol. Ni fu hyn erioed mor bwysig ag y mae yng nghyd-destun grymuso pobl eraill a chynnig cefnogaeth gyda gwydnwch a lles personol yn ganolog yn ein penderfyniadau.”

Luca Pagano, Senior Research Engineer at MADE Cymru, has been collaborating with local response coordinator Paul Boyce and Swansea Council to supply PPE to local hospitals.

Staff a myfyrwyr Y Drindod yn gwneud eu rhan

Mae ymdeimlad cryf o gymuned yn perthyn i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn hoffi chwarae rhan ragweithiol yn y cymunedau rydym yn rhan ohonynt, ac mae’r ymdeimlad hwn o gymuned yn gryfach fyth ers pandemig Covid-19.

Rwyf wedi bod yn dal lan gyda rhai o’n staff a myfyrwyr dros yr wythnos diwethaf ac mae fy nghalon wedi’i gyffwrdd gan faint sy’n rhoi help llaw drwy wirfoddoli neu ymgymryd â rolau pwysig. Nid oedd unrhyw un y siaradais â nhw yn meddwl eu bod yn gwneud unrhyw beth eithriadol, ond eto’n aml, y pethau bychain a wna pobl sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf.

Dyma rai o’u straeon:

“Rwy’n helpu yn ein siop pentref ‘Siop Gymunedol Llanmadog’ am gwpl o oriau bob wythnos. Mae’r siop yn adnodd gwledig a hwb cymunedol gwych. Mae’r siop wedi’i rhedeg gan wirfoddolwyr erioed, ond mae’r rhan fwyaf ohonynt wedi ymddeol ac felly nawr yn hunanynysu. Rydym yn dosbarthu archebion bwyd i’r gymuned leol, gan flaenoriaethu’r rheiny sydd yn y grwpiau a warchodir. Mae fy merch yn rhannu’r shifft gyda fi, rydym yn llenwi’r silffoedd ac yn glanhau’r eiddo’n drwyadl. Hefyd, mae fy mab sydd yn ei arddegau’n gwirfoddoli yno, yn dosbarthu archebion bwyd ar droed i’r gymuned leol”

Amanda Roberts, Uwch Swyddog Addysg

“Rwyf wedi bod yn gweithio ers 7 blynedd. Ar hyn o bryd, mae staff yn absennol o’r gwaith gyda symptomau coronafeirws ac mae yna alw mwy na’r arfer i fod yn y gwaith a helpu’r siop i ymdopi â’r cynnydd yn nifer y cwsmeriaid. Rwyf wedi gorfod ymgymryd â rhagor o gyfrifoldebau am fy mod yn arweinydd shifftiau, sy’n golygu fy mod yn gweithio hyd yn oed mwy o shifftiau a diwrnodau hir. Rwyf wedi bod yn poeni am effaith hyn ar fy Ngradd ond mae Georgia a Cath (fy narlithwyr) yn tawelu fy meddwl ac rwy’n sylweddoli fy mod yn helpu pawb o’m cwmpas ac yn gwneud job anhygoel. Sut ydw i’n teimlo fy mod yn helpu gyda’r argyfwng? Rwy’n meddwl bod gen i rôl bwysig wrth geisio cadw’n bositif ar gyfer cwsmeriaid am ei fod yn amser llawn straen iddyn nhw a gwneud yn siŵr bod cynhyrchion ar gael i bawb”

Grace Exley, myfyriwr MDes Patrwm Arwyneb

“Rwy’n gwirfoddoli gyda SilverCrest Care, yn gweithio ar hyn o bryd yng Nghartref Gofal Tŷ Nant yn y gegin. Yn y sefyllfa bresennol sydd ohoni, mae aelodau bregus y gymuned angen ein help yn fwy nag erioed. Mae’r achosion coronafeirws wedi chwalu ein bywydau yn llwyr. Gan fod llawer o aelodau’r tîm yn gorfod aros adref am 12 wythnos i hunanynysu, mae pwysau ychwanegol ar y rheiny sy’n dal i allu gweithio. Yn yr amgylchedd gofal, mae amser prydau yn rhan hanfodol o’r diwrnod gan roi strwythur a rhywbeth i edrych ymlaen ato. Heb ddigon o staff, oherwydd absenoldebau a achosir gan y pandemig, mae’n her enfawr i staff y gegin allu darparu gwasanaeth amser prydau diffwdan, effeithlon. Gyda fy help gwirfoddol, caiff peth o’r pwysau ei godi ac mae’r broses yn well profiad yn gyffredinol. Mae’r profiad wedi bod yn un boddhaus iawn. Mae gallu rhoi o fy amser rhydd i helpu pobl fwy agored i niwed yn ystod y cyfnod heriol hwn a gweld ysbryd gwych y staff  mwynhad y preswylwyr yn ystod y cyfnod ansicr hwn, yn amhrisiadwy.”

Emily Sullivan, myfyriwr Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau (addysgir rhan o’r radd drwy gyfrwng y Gymraeg gyda chymorth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

“Rwy’n siopa ar gyfer fy nghymdogion oedrannus - rwy’n byw ar stryd lle mae rhan fwyaf y trigolion yn oedrannus felly rwyf wedi bod yn casglu rhestri siopa dros yr wythnosau diwethaf ac yn cyflenwi eu bwyd. Mae fy merch wedi bod yn fy helpu”

Caroline Lewis, Cyfarwyddwr Academaidd Cynorthwyol (a Darlithydd) – Plentyndod ac Addysg

“Rwy’n dosbarthu nodiadau ar fy stryd yfory a fydd yn dangos fy rhif ffôn i unrhyw un sydd ddim yn gallu mynd i’r siopau am eu bod yn risg uchel neu’n hunanynysu neu’n weithwyr allweddol. Golyga hyn y gallant fy ffonio neu anfon neges destun, er mwyn i mi nôl eu siopa iddyn nhw. Hefyd, mae’r rhif yno ar gyfer pobl sy’n unig ac eisiau sgwrs, gan fy mod yn dda iawn am siarad felly mae’n werth i mi wneud yn fawr o’r sgil!”

Heather McInally, Myfyriwr Astudiaethau Addysg

Rwyf wedi rhoi negeseuon trwy flychau post fy nghymdogion yn dangos fy rhif ffôn rhag ofn bod angen unrhyw help arnynt. Mae fy nghymdogion oedrannus drws nesaf wedi gorfod symud at deulu eu merch am gyfnod penagored am ei bod hi’n gweithio i’r GIG ac mae ganddynt fab anabl. Rwy’n mynd i dorri eu lawnt iddynt, fel na fydd rhaid iddynt ddod adref i fforest pan fyddant yn dychwelyd”

Lesley Martin, myfyriwr Astudiaethau Addysg

“Mae fy nheulu’n berchen ar Foxtroy House, cartref gofal preswyl yn Nhondu, Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ddiweddar, gwnes gardiau Adnabod yr holl staff er mwyn eu galluogi i fyn di brynu bwyd yn ystod amseroedd penodol. Gan fy mod i’n arfer gweithio mewn cartref preswyl rwyf hefyd wrth gefn yn gyson rhag ofn na fydd digon o staff wrth i’r achosion gyrraedd eu hanterth”

Juliet MCkay, myfyriwr Dylunio Patrwm Arwyneb

“Rwyf wedi cynnig helpu gyda rheolaeth a logisteg trwy wefan gwirfoddolwyr y GIG. Rwy’n gobeithio helpu gyda rhai o’r agweddau gweinyddol os bydd angen. Fel arall, rwy’n cefnogi pobl ag awtistiaeth drwy fod yn eiriolwr - yn ffrind i siarad ag ef - gan ei fod yn gyfnod heriol iawn i bobl awtistig sydd wedi colli eu trefn feunyddiol nawr”

Mark Flagg, Darlithydd TAR PCET

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk