Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn lansio bwrsariaethau newydd i gefnogi myfyrwyr


17.07.2020

Mewn ymateb i'r pandemig Coronafeirws cyfredol, mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi lansio nifer o gynlluniau bwrsariaeth newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21, i gefnogi myfyrwyr ymhellach â'u hastudiaethau.

Image for Bursaries

Mae'r bwrsariaethau newydd hyn yn cynnwys cronfa i gefnogi Cysylltedd Digidol a Bwrsriaeth Gostyngiad Ffîoedd Cyrsiau Ȏl-raddedig newydd. Mae’r Bwrsriaeth Gostyngiad Ffîoedd Cyrsiau Ȏl-raddedig ar gael i fyfyrwyr blwyddyn olaf a graddedigion diweddar sy'n dymuno parhau â'u hastudiaethau ar gwrs Ôl-raddedig. Mae’r gronfa newydd hon yn cael ei chynnig fel bwrsariaeth gostyngiad ffioedd gwerth £3000 ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig sydd ar gael ar draws campysau’r Brifysgol.

Mae'r gronfa Cysylltedd Digidol wedi'i sefydlu er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu cymryd rhan lawn yn eu cwrs. Dywedodd Rhys Dart, Cyfarwyddwr dros dro yr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr:

“Mae'n bleser gan y Brifysgol gyhoeddi nifer o fwrsariaethau newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21, gan gynnwys cronfa newydd i gefnogi Cysylltedd Digidol a Bwrsriaeth Gostyngiad Ffîoedd Cyrsiau Ȏl-raddedig.

Fel myfyriwr yn y brifysgol mae nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i gefnogi'ch astudiaethau a'ch galluogi i wneud y gorau o'ch profiad myfyriwr. Sefydlu’r cronfeydd newydd hyn yw'r mesur diweddaraf a gyflwynwyd gan y Brifysgol mewn ymgais i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Rydym hefyd wedi cynyddu ein buddsoddiad yng Nghronfa Caledi Myfyrwyr y Brifysgol i gefnogi ymhellach ein myfyrwyr mwyaf agored i niwed. Mae'n hanfodol ein bod yn gallu helpu a chefnogi cymaint o fyfyrwyr â phosibl i oresgyn y rhwystrau hynny sy'n eu hatal rhag astudio a chael mynediad at gyrsiau."

Mae'r Brifysgol hefyd ar hyn o bryd yn cynnig Gostyngiad Ffioedd i Fyfyrwyr Rhyngwladol sy'n astudio ar lefel israddedig, ac sy'n dymuno symud ymlaen i gwrs Ôl-raddedig.

Gallwch weld yr ystod lawn o Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar wefan y Brifysgol: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bwrsariaethau/

Mae'r wefan yn rhoi manylion llawn pob dyfarniad, lefel y gefnogaeth sydd ar gael, a'r meini prawf cymhwysedd. Am unrhyw gymorth mewn perthynas â bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, cysylltwch â'r tîm Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr yma.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076