Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio cyfres o bodlediadau ‘Barod am Brifysgol’


01.04.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant newydd lansio cyfres o bodlediadau er mwyn ymgysylltu gyda myfyrwyr cyfredol ac ysbrydoli myfyrwyr y dyfodol.

Barod Am Brifysgol

Chloe Jones a Siobhan Eleri

Mae’r gyfres ‘Barod am Brifysgol’ yn trafod amryw o bynciau gyda’r podlediad cyntaf yn cynnig nifer o awgrymiadau ynglŷn â sut i edrych ar ôl ein hunain - yn gorfforol ac yn feddyliol - yn ystod y cyfnod rhyfedd ac anodd hwn.  Tra bod y mwyafrif ohonom ni bellach yn aros adref, mae’r podlediad hwn yn ffordd wych o glywed sut mae rhai o’n myfyrwyr ni’n difyrru’u hunain.

Mae’r ddwy raglen cyntaf yn cael eu cyflwyno gan ddwy fyfyrwraig o’r drydedd flwyddyn, sef Siobhan Eleri a Chloe Jones.  Yn fyfyrwyr BA Addysg Cynradd gyda SAC (Statws Athro Cymwysedig) sy’n astudio ar gampws y Brifysgol yn Nghaerfyrddin, mae Siobahn a Chloe wedi mwynhau’r her o gyflwyno’r podlediadau ac wedi bod wrth eu bodd yn bod yn rhan o’r fenter.

“Rydym ni wedi mwynhau’r profiad yn fawr gan nad ydym wedi cael cyfle tebyg o recordio gydag offer arbenigol a chreu podlediad o’r blaen,” meddai’r ddwy.

“Roedd y syniad yn wych a braint oedd cymryd rhan. Gan ein bod ni’n gwrando ar bodlediadau yn aml roedd yn brofiad cyffrous i fynd ati i greu un ein hunain a hynny ar bwnc cyfredol iawn.  Mae’r podlediad yn llwyddo i dargedu amryw o wrandawyr, o fyfyrwyr i rieni, a hynny’n ddwyieithog. Gan fod gennym ni gyfnod hir o’n blaenau yn aros yn ein cartrefi, mae’n syniad da i glywed pa dips sydd gan bobl i gadw’n brysur.

“Fel rhan o’r podlediad trafodwyd ein bwriadau ni yn ystod y cyfnod hwn a’n hamserlenni yn fras o’r hyn y byddwn yn gwneud i lenwi ein hamser,” parha Siobhan a Chloe.  “Trafodwyd pwysigrwydd cadw’n heini neu fynd am dro er lles ein hiechyd meddwl. Syniadau hwylus eraill oedd annog pobl i ddechrau buddsoddi mewn diddordebau newydd fel darllen, dysgu iaith neu goginio. Pwysig oedd pwysleisio’r fantais fawr o fyw mewn oes ddigidol a’n gallu i ddefnyddio’r we i ddysgu pethau newydd, mynd ar Pinterest i gael syniadau neu ddefnyddio Skype i gyfathrebu gyda theulu a ffrindiau. Hyd yn oed ymuno gyda grŵp eang Cymru ‘Côr-ona’ ar Facebook! Gan ein bod yn fyfyrwyr addysg gynradd roedd modd i ni drafod ambell dip ar sut i gadw plant ifanc yn brysur. Mae’n bwysig bod plant yn cadw at amserlen fel bod ganddynt strwythur ac yn dal ati gyda sgiliau academaidd.

“Yn ystod y podlediad, fe siaradon ni gyda dau fyfyriwr arall sy’n byw ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin. Cwestiynwyd y ddau am eu cynlluniau dros yr wythnosau nesaf a beth yw’r drefn o ran eu darlithoedd gan fod campws y Brifysgol wedi cau. Roedd y darn yma o’r podlediad yn grêt yn enwedig wrth glywed bod un fyfyrwraig yn awyddus i ganu’r harmonica i ni yn fyw!

“Bellach rydym wedi bod yn annog gwrandawyr i rannu eu syniadau ar sut i gadw’n brysur, fel ein bod ni’n gymorth i’n gilydd yn ystod y cyfnod heriol yma. Felly cadwch yn ddiogel a gwrandewch ar ein podlediad! Rydym ni wedi gwir fwynhau ac yn gwerthfawrogi’r cyfle o fod yn rhan o’r gyfres yn fawr iawn,” atega’r ddwy.

I wrando ar y ddwy raglen gyntaf yn y gyfres ‘Barod am Brifysgol’ ewch i wefan y Brifysgol:

https://uwtsd.ac.uk/cy/barodambrifysgol/

Mae’r podlediadau hefyd ar gael ar y llwyfannau podledaiadu amrywiol arferol.

Am wybodaeth bellach ynglyn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i www.ydds.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk