Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn treialu Edge Analytics Appliance AI Sony


06.02.2020

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi treial o REA-C1000 Edge Analytics Appliance AI Sony gyda’r bwriad o ehangu yn hwyrach yn y flwyddyn. Yn rhan o’i pherthynas bresennol gyda Sony, bydd y treial newydd hwn yn caniatáu i’r Brifysgol werthuso potensial trawsnewidiol deallusrwydd artiffisial (AI) a dadansoddeg fideo ar draws gwahanol adrannau.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) announces a trial of the intelligence-powered Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance with a view to expanding later in the year.

Mae’r REA-C1000 yn defnyddio technoleg AI i greu cynnwys cyflwyniad fideo effeithiol sy’n grymuso cyflwynwyr, dal sylw cynulleidfaoedd a thrawsnewid ansawdd cyfathrebu fel erioed o’r blaen.

Diben y treial yw helpu staff a myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant i arbrofi gyda nodweddion pwerus y cymhwyster, datblygu llifoedd gwaith ac arddulliau gwers newydd. Bydd y treial hefyd yn datgelu achosion defnydd newydd a chreu cynnwys fideo ysbrydoledig ar gyfer y senarios ac adrannau a ganlyn:

Cipio a digideiddio amser real diagramau a hafaliadau cymhleth mewn dosbarthiadau mathemateg, ffiseg a pheirianneg drwy’r nodweddion Echdynnu Llawysgrifen.

Mae technoleg Echdynnu Llawysgrifen yn darparu troslunio realiti estynedig o gynnwys bwrdd gwyn, hyd yn oed os yw’r siaradwr yn sefyll yn union o flaen y bwrdd. Yn y cyfamser, mae gan y rheiny sy’n gwylio o bell neu’r rheiny sy’n gwylio cyflwyniad yn hwyrach ymlaen gopïau digidol, clir o gynnwys bwrdd gwyn a allai fod yn anodd ei weld fel arall.

Creu deunydd dysgu o bell o ansawdd uchel yn ddi-dor a syml

Gall Y Drindod Dewi Sant ddefnyddio’r nodweddion tracio awtomatig ‘pan-tilt-zoom’, sy’n sicrhau bod cyflwynydd mewn ffocws ac yn y ffrâm o hyd trwy gydol cyflwyniad, hyd yn oed wrth iddynt symud o gwmpas y llwyfan, heb fod ag angen person camera pwrpasol.

Creu deunyddiau diddorol ar gyfer myfyrwyr a staff y Dyniaethau a’r cyfryngau

Gall myfyrwyr y cyfryngau ddefnyddio’r troslunio CG di-allwedd croma wrth greu cynnwys fideo i ddileu’r angen am stiwdio pwrpasol neu sgrîn werdd. Gall hefyd ychwanegu graffeg cefnogol, delweddau wedi’u hanimeiddio neu gefnlenni i gyflwyniadau mewn amser real.

“Mae staff wedi cael eu syfrdanu gan botensial yr Edge Analytics Appliance i yrru ymgysylltu a hybu deilliannau dysgu llwyddiannus hyd yma.” Meddai Lyndon Shirley, Pennaeth Gweithredol Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Mae’n ddatrysiad wirioneddol sythweledol a naturiol, sy’n golygu y gallwn addasu i weddu unrhyw arddull ddysgu neu addysgu yn amodol ar y pwnc dan sylw. Ar yr un pryd, mae’r dechnoleg yn ehangu cymwysiadau ein mannau dysgu.”

Gweledigaeth y Brifysgol yw creu cymdogaeth sy’n canolbwyntio ar ddysgu lle mae cydweithredu a phartneriaeth yn prif sbardunau dysgu, addysgu ac arloesi. Ar y cyd â’n partneriaid, mae’r Drindod Dewi Sant yn datblygu darpariaethau newydd i fynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau, creu canolfannau menter a chynlluniau sbarduno er mwyn meithrin busnesau newydd, datblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddiad newydd i’r ardal.

Mae cael hyfforddiant ystyrlon sy’n gysylltiedig â chyfleoedd gyrfa go iawn, wrth ennill gradd ôl-raddedig, yn fynegiant diriaethol o’r ffrwd sgiliau sy’n greiddiol i’w holl gampysau, lle rydym yn ymrwymo i ddatblygu graddedigion creadigol, medrus a chyflogadwy.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) announces a trial of the intelligence-powered Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance with a view to expanding later in the year.

Ychwanegodd Alexandra Parlour, Rheolwr Marcomms Corfforaethol ac Addysg yn Sony Professional Solutions Europe: “Mae’r Drindod Dewi Sant yn ailfeddwl ei modelau addysgu a dysgu o hyd mewn ffordd feiddgar ac uchelgeisiol. Mae’r treial hwn yn brawf i ymrwymiad y prifysgol i roi fideo wrth wraidd yr ystafell ddosbarth, sy’n hanfodol os am ddenu diddordeb myfyrwyr nawr ac yn y dyfodol. Mae REA-C1000 Edge Analytics Appliance Sony sydd wedi’i yrru gan rith-ddeallusrwydd yn cynnig manteision clir, ac rydym yn edrych ymlaen at  gydweithio ymhellach gyda’r Drindod Dewi Sant trwy gydol 2020 i ddatgloi ei botensial llawn.”

Bydd treial REA-C1000 Edge Analytics Appliance Sony yn parhau yn Y Drindod Dewi Sant trwy gydol 2020. Am ragor o wybodaeth am yr Edge Analytics Appliance ewch i: https://pro.sony/en_GB/products/edge-analytics-appliance/rea-c1000-edge-analytics-appliance

Ochr yn ochr â’r treial Edge Analytics Appliance, mae’r Drindod Dewi Sant yn parhau i ddefnyddio SONY TEOS fesul cam gyda’r nod o gynnwys y rhan fwyaf o’i 260 o fannau dysgu yn y pum mlynedd nesaf, ar gyfradd o 40 ystafell newydd bob blwyddyn.

Nodyn i'r Golygydd

Nodiadau i Olygyddion
Daw treial REA-C1000 Edge Analytics Appliance Sony Y Drindod Dewi Sant yn rhan o berthynas presennol i gyd-ddatblygu dysgu ag adnoddau technoleg o’r arfer orau.

Hanes Sony Corporation

Cwmni adloniant creadigol yw Sony Corporation sydd â sylfaen cadarn o dechnoleg. O gemau a gwasanaethau rhwydwaith i gerddoriaeth, lluniau, electroneg, lled-ddargludyddion a gwasanaethau ariannol – pwrpas Sony yw llenwi’r byd gydag emosiwn trwy rym creadigrwydd a thechnoleg.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:http://www.sony.net/

Hanes Sony Professional Solutions

Mae Sony Professional Solutions yn rhan o Sony Corporation ac mae’n bodoli i helpu gweithwyr proffesiynol i wirioneddol fyw eu gweledigaeth, drwy ddatgloi grym anhygoel delweddau. Gyda chyfuniad heb ei ail o dechnoleg arloesol ac arbenigedd diwydiannol, mae Sony yn llunio partneriaeth gyda busnesau ar draws amrywiaeth eang o sectorau yn cynnwys y Cyfryngau a Darlledu, Chwaraeon, Gofal Iechyd, Gorfforaethol, Addysg a Theatr i ddarparu  

datrysiadau cwsmeriaid o’r radd flaenaf ac sy’n drawsnewidiol. Gyda thros 40 blynedd o brofiad a rhwydwaith gellir ymddiried ynddo o bartneriaid technoleg sefydledig, mae’r portffolio Sony eang o wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau yn darparu gwir werth i fusnesau ac yn hysbysu, addysgu ac ysbrydoli eu cwsmeriaid.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: http://pro.sony

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â swyddfa’r wasg Sony Professional Solutions Europe ar: press.europe@sony.com  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk