Prosiect Chwaraeon cyfrwng Cymraeg yng Nghaerfyrddin yn lwyddiant mawr


17.06.2020

Rhwng mis Medi a mis Mawrth eleni, bu Academi Cymru ar Gyfer Iechyd a Llythrennedd Corfforol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad â Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu clybiau Chwaraeon er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg wrth i blant ymgymryd â gweithgaredd corfforol, egnïol a chyffrous.

Clwb Dringo / Climbing Club

Plant ardal Caerfyrddin yn mwynhau'r Clwb Dringo.

Sefydlwyd clwb beicio mynydd ynghyd â chlwb dringo ac antur ar gyfer plant oed 10 - 18 gan alluogi’r plant i ddefnyddio cyfleusterau Antur ac Awyr Agored Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.  Cawsant gyfle i ddysgu sgiliau newydd mewn awyrgylch hwyliog tra hefyd yn cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Roedd yn gyfle gwych hefyd i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Brifysgol sy’n fyfyrwyr Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n astudio cyrsiau Chwaraeon ac Awyr Agored i hyfforddi’r bobl ifanc gan ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth hwythau.

Cynhaliwyd y cwrs beicio mynydd ar safle ‘Cynefin’ y Bifysgol yn Nhre-Ioan, Caerfyrddin yn ystod tymor yr Hydref 2019.  Dyma ganolfan Addysg Awyr Agored pwrpasol sydd wedi’i chynllunio’n arbennig ar gyfer rheiny sy'n dysgu neu'n addysgu ym maes Addysg Awyr Agored. Mae’n gartref i drac sgiliau beicio mynydd heriol yn ogystal â gweithdy beiciau penodol sydd ar gael i fyfyrwyr wella eu sgiliau cynnal a chadw beiciau a’u sgiliau trwsio.

Dros gyfnod o chwe wythnos daeth criw o bobl ifanc o wahanol ardaloedd o Sir Gâr i ddysgu am sut i ofalu a thrwsio beic a datblygu sgiliau craidd beicio mynydd gan ddefnyddio rhwystrau pren a'r trac heriol beicio mynydd. Roedd nodweddion trac yn caniatáu dilyniant sgiliau o rai dibrofiad i feicwyr mwy datblygedig.

Cynefin

Canolfan 'Cynefin' y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Yna, rhwng Ionawr a Mawrth eleni, sefydlwyd Clwb Dringo ac Antur, eto er mwyn annog plant a phobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd tra hefyd yn cymdeithasu ac yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynhaliwyd y sesiynau hyn yng nghanolfan Chwaraeon ar gampws y Drindod Dewi Sant.

Dros gyfod o wyth wythnos daeth oddeutu pymtheg o bobl ifanc Sir Gâr, o 10 – 15 mlwydd oed, o wahanol ardaloedd yn Sir Gâr i ddysgu am sut i ddringo wal gan ddefnyddio offer arbenigol. Buon nhw hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau datrys problemau - yn unigol, fesul pâr ac fel aelod o grŵp. 

Myfywyr cyfrwng Cymraeg sy’n astudio ystod o raddau gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyda chefnogaeth staff y Brifysgol a Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr a fu’n arwain y cyrsiau.

“Fe wnaeth y clybiau yma gynnig ffynhonnell perffaith i'n myfyrwyr fedru ymarfer nifer o sgiliau ymarferol sy'n berthnasol i'w gradd, megis y BA Addysg Gorfforol a’r BA Addysg Awyr Agored,” meddai Heddwen Davies, Darlithydd Iechyd, Chwaraeon ac Addysg Gorfforol yn Y Drindod Dewi Sant.  “Roedd y clybiau’n cynnig llwyfan ddelfrydo I alluogi’r myfyrwyrl i wneud hyn trwy gyfrwng y Gymraeg ag o ganlyniad , magwyd eu hyder wrth drafod enwau offer technegol a dulliau gweithredu cywir ym myd beicio mynydd a dringo gan ddefnyddio'r Gymraeg. Diolch yn fawr i Fenter Iaith Gorllewin Sir Gâr am fod yn bartneriaid mor cefnogol i ni fel Prifysgol, yn Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol,” atega.

Roedd y fenter iaith leol hefyd yn falch o gydweithio gyda’r Brifysgol ar y math hwn o weithgaredd.

Meddai Nia ap Tegwyn o Fenter Iaith Gorllewin Sir Gâr:  “Roedd hi’n braf cydweithio gyda’r Brifysgol i gynnig rhywbeth gwahanol i bobl ifanc yr ardal ac rydym yn edrych ymlaen at gyfleoedd eraill i gydweithio yn y dyfodol.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r clybiau, cysylltwch u â Heddwen Davies 

Gallwch ddysgu mwy am y graddau Chwaraeon a gynigir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ein gwefan.

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk