Rhagoriaith yn cynnal sesiwn rhannu gwybodaeth ym maes Cyfieithu ar y Pryd


13.01.2021

Yr wythnos hon, cynhaliodd Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sesiwn rhannu gwybodaeth ym maes Cyfieithu ar y Pryd

Rhagoriaith, the University of Wales Trinity Saint David's Centre for Welsh Language Services, held an information sharing session in Simultaneous Translation.

Nod y sesiwn oedd cynnal trafodaeth ar y ffordd y mae’r maes Cyfieithu ar y pryd wedi gorfod newid ac addasu o ganlyniad i Covid 19. Gan ddyfynnu profiad un cyfieithydd, “Aeth y dyddiadur o fod yn llawn gwaith i ddim, fwy neu lai dros nos!" a buan y bu'n rhaid ymateb i hynny.  Dywedodd Dr. Lowri Lloyd, Cyfarwyddwr Rhagoriaith ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

“Gyda chyfarfodydd wyneb yn wyneb yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol ar hyn o bryd, bu'n her i’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd symud ar-lein er mwyn sicrhau cydraddoldeb ieithyddol i'r Gymraeg a'r Saesneg. Bu'n rhaid i'n cyfieithwyr yng Nghymru uwchsgilio a manteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf er mwyn galluogi i hyn ddigwydd ac mae'n syndod sut y maent wedi llwyddo.” 

Yn ystod y sesiwn, a gafodd ei gynnal gan Rhagoriaith, a'i ariannu gan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cafwyd cyfraniadau gan gyfieithwyr llawrydd a chyfieithwyr llywodraeth leol er mwyn cynnig arweiniad i unigolion nad ydynt yn gyfarwydd â'r maes. Nodwyd hanfodion y gwaith gan dynnu sylw hefyd at y manteision a'r anfanteision. Cyffyrddwyd ag ystyriaethau technegol, ariannol a chytundebol ond mae'n debyg mai'r brif neges yw'r ffordd y mae'r newid yn cynnig llu o fanteision gan gynnwys: 

  • Gweithio gartref, llai o deithio,mwy diogel o dan yr amgylchiadau. 
  • Mae’n well i’r amgylchedd. 
  • Dim angen gwefru/diheintio a chludo offer. 
  • Mae’n fwy cost-effeithiol i gwsmeriaid ac mae gwell presenoldeb mewn cyfarfodydd. 

Rhagoriaith, the University of Wales Trinity Saint David's Centre for Welsh Language Services, held an information sharing session in Simultaneous Translation.

Ym marn Lynwen Davies a Nerys Hurford, sef dau o gyfranwyr y sesiwn, mae'n annhebygol y bydd y maes hwn yn dychwelyd i'r hyn yr ydoedd cyn Mawrth 2020 ac mewn gwirionedd mae'n rhoi'r un boddhad ac ymdeimlad o fwrlwm ag yr oedd cyfieithu ar y pryd 'byw' mewn ystafell gyfarfod. Nododd Lynwen Davies:

“Cafwyd trafodaeth arbennig iawn gyda chyfieithwyr ar draws Cymru yn dod at ei gilydd i rannu eu profiadau.  Mae’r cyfnod diwethaf hwn wedi bod yn un heriol iawn ac mae pawb wedi gorfod addasu i’r ffordd newydd yma o weithio.

Rwy’n falch ein bod wedi gallu cynnig y cyfle hwn oherwydd mae gwaith cyfieithydd ar y pryd yn gallu bod yn un digon unig ar adegau.”

Bydd Rhagoriaith yn cynnig hyfforddiant ym maes Cyfieithu ar y Pryd o bell dros yr wythnosau nesaf ac mae croeso gan unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu â rhagoriaith@pcydds.ac.uk 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663