Safle Academi Sgaffaldio newydd yn helpu i frwydro Covid-19


14.05.2020

Academi Sgaffaldio newydd Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru ar Ffordd Fabian Abertawe yw cartref dros dro ar gyfer cyfleusterau staff i gefnogi ysbyty maes sy’n rhan o’r ymateb i bandemig Covid-19.

The Construction Wales Innovation Centre’s new Scaffolding Academy on Swansea’s Fabian Way has become the temporary home of staff facilities to support a field hospital as part of the response to the Covid-19 pandemic.

Mae gwaith i drawsnewid dau safle allweddol ym Mae Abertawe yn ysbytai maes a chreu 1,340 o welyau dros dro yn agos at gael ei gwblhau. Mae’r sectorau cyhoeddus, iechyd a phreifat, ynghyd ag addysg bellach ac uwch, wedi cydweithio’n agos mewn ymateb na welwyd ei debyg â’r nod o ddiogelu iechyd a lles pobl sy’n byw yn Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot.

Dywedodd Barry Liles, OBE, Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) a Phennaeth Athrofa Gwyddorau a Chelf Prifysgol Cymru: “Mae ein buddsoddiad yn y safle wedi galluogi’r awdurdod lleoli gael cychwyn cyflym i’r prosiect ail-ffurfweddu ac rydym ni’n falch i chwarae ein rhan i gefnogi’r GIG ar yr amser tyngedfennol hwn. Edrychwn ymlaen at yr amser pan na fydd angen y safle fel ysbyty ac y gallwn ddychwelyd y cyfleuster i’r defnydd y bwriadwyd iddo, sef cefnogi’r diwydiant adeiladu yng Nghymru.”

Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe Rob Stewart: “Gofynnwyd i ni adeiladu ysbyty i helpu i frwydro coronafeirws a gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydyn ni’n gwneud hynny’n gyflym ac yn effeithlon.

“Yn fuan bydd gan Ysbyty Maes y Bae ar Ffordd Fabian le i o ddeutu 1,000 o welyau gwasanaeth iechyd. Bum wythnos ar ôl dechrau gweithio rydyn ni wedi trosglwyddo tua hanner y gofod i’r GIG.

“Hoffwn ddiolch i bawb, yn cynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, staff y cyngor, contractwyr, y bwrdd iechyd, Llywodraeth Cymru a Roy Thomas sy’n berchen ar y safle. Diolch hefyd i Gyngor Castell Nedd Port Talbot gan fod y cyfleuster dros y ffin yn eu sir nhw. Dyma beth yw gwaith partneriaeth ar ei orau.”

Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) PCDDS mewn partneriaeth gyda Alpha Training a Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladwaith Cymru (CITB), sy’n arwain yr Academi Sgaffaldio newydd, ynghyd â chyfleuster llai yng Nghaerdydd. Bydd yn cyflwyno amrywiaeth o gyrsiau’n lleol i fodloni anghenion y diwydiant adeiladu - a bydd hefyd yn golygu na fydd myfyrwyr yng Nghymru sy’n dymuno cael hyfforddiant sgaffaldio helaeth yn gorfod teithio i Loegr neu’r tu hwnt i fanteisio ar yr ystod lawn o gyfleoedd hyfforddi.

Mae trafodaethau ar waith i ddod o hyd i safle dros dro i’r Academi yn Abertawe, ond mae’r lleoliad yng Nghaerdydd ar gyfer rhai agweddau penodol o hyfforddiant sgaffaldio’n parhau’n ddigyfnewid.

Y Neuadd Fynediad fydd yr unig gyfleuster yn Ne Cymru a gymeradwyir gan Gynllun Cofnodi Sgaffaldio’r Diwydiant Adeiladu (CISRS) i gyflenwi’r ystod lawn o hyfforddiant gweithio ar uchder i fyfyrwyr newydd, prentisiaid, pobl sydd am wella eu sgiliau, goruchwylwyr ac arolygwyr.

Yn ogystal, mae CWIC yn dymuno gweithio gydag aelodau o’r Conffederasiwn Mynediad a Sgaffaldio Cenedlaethol (NASC) i gynnig arweiniad a chyfeiriad pellach i gwrdd ag anghenion hyfforddi a datblygu’r diwydiant sgaffaldio yng Nghymru.

Bydd ychwanegu’r ganolfan hyfforddi sgaffaldio i Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru yn galluogi’r Ganolfan i adeiladu ar gyflwyno eu cyrsiau a rhaglenni hyfforddi hynod lwyddiannus sydd wedi rhychwantu’r tair blynedd ddiwethaf.

Yn y cyfnod hwn cyflawnwyd yn agos i 408 o weithgareddau ar draws Cymru, gan gefnogi 691 o gyflogwyr a gwella sgiliau dros 3,500 o staff y diwydiant adeiladu. Bydd y Ganolfan yn adeiladu ar y rhaglen gychwynnol hon drwy barhau i gefnogi’r diwydiant adeiladu gyda chyrsiau arloesol sy’n arwain y diwydiant yn ei Hwb yn Abertawe, a’u cyflwyno ledled Cymru drwy ei rhwydwaith helaeth o bartneriaid.

Mae gwybodaeth am gyrsiau a rhaglenni’r dyfodol ar gael yn www.cwic.wales

 

The Construction Wales Innovation Centre’s new Scaffolding Academy on Swansea’s Fabian Way has become the temporary home of staff facilities to support a field hospital as part of the response to the Covid-19 pandemic.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk