Stiwardes awyr yn cyrraedd uchelfannau newydd wrth iddi ennill gradd MA mewn Crefyddau Hynafol


22.07.2020

Yn ddiweddar, fe raddiodd Annaliese Freeman, sy’n aelod o griw caban, gyda gradd Meistr mewn Crefyddau Hynafol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed, er iddi orfod ffitio’i hastudiaethau o gwmpas teithio rhwng gwahanol gyfandiroedd.

Annaliese Freeman

Annaliese Freeman.

Dewisodd Annaliese y cwrs fel ffordd i ddatblygu ei hastudiaethau ar ôl cyflawni gradd yn y Clasuron ac Archeoleg o Brifysgol Caint.

“Penderfynais astudio’r MA mewn Crefyddau Hynafol gyda’r Drindod Dewi Sant am ei fod yn edrych fel cwrs diddorol iawn, gan ffocysu’n benodol ar agweddau crefyddol hanes yr henfyd rwy’n eu ffeindio’n ddiddorol yn bersonol,” meddai.

“Penderfynais astudio o bell gan y byddai hyn yn caniatáu i mi barhau i weithio o adref fel criw caban. Roedd hy ei hun yn heriol am fy mod yn teithio llawer yn rhinwedd fy swydd a hynny’n aml trwy wahanol barthau amser.”

Cafodd ei chynorthwyo gan y ffaith ei bod yn hawdd dal i fyny â darlithoedd a gweithio trwy e-bost a sgwrs fideo.

“Roeddwn wir yn teimlo nad oeddwn yn colli allan drwy ddysgu o bell ac y gallwn ddysgu pan oedd yn gyfleus i mi. Roeddwn yn gallu cysylltu â rhywun am help pryd bynnag yr oedd ei angen arna’i ac roeddwn hefyd yn gallu cyrchu llawer o fy adnoddau ar-lein yn hytrach na theithio i’r llyfrgell.”

Uchelgais Annaliese yw i arbenigo mewn crefydd hynafol yr Aifft ac o bosibl ddod yn ddarlithydd neu athrawes, ac mae nawr yn gobeithio gwned cais i astdio ar gyfer PHD.

“Mae’r cwrs hwn wedi fy ngalluogi i ffocysu ar yr hyn rwyf am ei gael o ran fy ngyrfa ac mae wedi fy helpu i symud ymlaen yn academaidd. Mae wedi rhoi sgiliau gwerthfawr i mi y gallaf eu cymhwyso i’m bywyd academaidd ac i’m bywyd personol hefyd.”

Mae ymrwymiad ac hyblygrwydd Annaliese wedi creu argraff fawr ar ei darlithydd, Dr Katharina Zinn.

“Meistrolodd Annaliese yr MA fel myfyriwr dysgu o bell llawn amser er gwaethaf bod yn stiwardes awyr llawn amser,” meddai.  “Cyflwynodd ei thraethodau o bob cwr o’r byd a hynny’n brydlon bob tro, gan gadw llygad cyson ar wahaniaethau amser sy’n gofyn am fwy fyth o drefnusrwydd!”

“Wrth ei goruchwylio, fe’i gwelais yn Ne America, y Dwyrain Agos a llawer o leoedd eraill. Yn ogystal, rhagorodd ar ei thraethawd hir gydag anrhydedd a phwnc heriol iawn mewn disgyblaeth a wnaeth yn eiddo iddi ei hun yn ogystal â chynnwys y modiwl.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk