Swyddi newydd ar gyfer graddedigion y Drindod Dewi Sant ym maes diogelu a gwella’r amgylchedd


15.10.2020

Mae Casey-Jo Zammit a Natasha Rose Dodds, sydd â gradd mewn Cadwraeth Amgylcheddol o’r Drindod Dewi Sant, ar fin rhoi eu sgiliau a’u harbenigedd ar waith.

Casey-Jo Zammit will start a new role as a ranger, working for the Isle of Gigha Heritage Trust, in November.

Bydd Casey-Jo yn dechrau ar swydd newydd ym mis Tachwedd fel ceidwad, yn gweithio i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Ynys Gigha ac mae Natasha wedi cael swydd fel Ecolegydd gyda’r Thomson Ecology Environmental Consultancy.

Mae gan weithwyr proffesiynol ym maes cadwraeth amgylcheddol y wybodaeth angenrheidiol i fynd i’r afael â’r heriau niferus sy’n wynebu ein hamgylchedd. Heriau megis adfer coetiroedd, cadwraeth cynefinoedd, diogelu’r arfordir a rheoli gwastraff fel adnodd.

Mae’r cwrs Cadwraeth Amgylcheddol yn y Drindod Dewi Sant yn addysgu myfyrwyr sut i reoli bywyd gwyllt a chynefinoedd yn effeithiol yn ogystal â gwerthfawrogi rôl llywodraethu a manteision cymdeithasol wrth wneud penderfyniadau. Mae’r cyfle i astudio’r amgylchedd o’r safbwynt amlddisgyblaethol hwn yn eu helpu i ddod yn llysgenhadon go iawn dros gadwraeth amgylcheddol yn y dyfodol.

Rhoddwyd Ynys Gigha ar y farchnad yn 2001 ac anogwyd y gymuned i brynu’r ynys a bod yn berchen arni.  Trosglwyddwyd Gigha i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Ynys Gigha ar 15 Mawrth 2002, diwrnod sy’n cael ei nodi ar yr ynys bob blwyddyn fel “Diwrnod Gigha”. 

Rheolir yr Ymddiriedolaeth gan Fwrdd Cyfarwyddwyr gwirfoddol. Cânt eu hethol gan yr aelodaeth i ddatblygu asedau’r ynys a bwrw ati â chynlluniau a phrosiectau ar gyfer y gymuned. Mae nifer o is-gwmnïau yn eu lle i greu incwm ar gyfer yr Ymddiriedolaeth sy’n gymorth wrth barhau i ddatblygu’r ynys.

Bydd Casey-Jo’n darparu gwasanaeth fel ceidwad yr ynys i ddiogelu a hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol, naturiol ac adeiledig Gigha; gwella mynediad ar draws yr ynys trwy reolaeth ymarferol o’r tir; gweithio i ddiogelu bywyd gwyllt a chynefinoedd; ymgysylltu ag ymwelwyr â’r ynys; a chefnogi cynaliadwyedd a mentrau carbon isel yr ynys.

Meddai Casey-Jo: “Rwy wrth fy modd i gael cynnig fy swydd ddelfrydol, yn gweithio i ddiogelu a gwella’r amgylchedd naturiol yn ogystal â gwella mynediad i natur i bawb. Roedd yr MSc mewn Cadwraeth Amgylcheddol yn baratoad perffaith ar gyfer y rôl hon, gan roi i mi’r wybodaeth i arolygu, rheoli a gwella cynaliadwyedd amgylcheddau tirol a morol.  Rwy wir yn credu na fyddwn i wedi cael y swydd hon pe bawn wedi dilyn y cwrs hwn a byddwn yn  argymell safon uchel yr addysgu a hyblygrwydd yr adran yn fawr – mae pob un ohonynt yn wych ac yn angerddol iawn, a oedd yn ysbrydoliaeth!”

Natasha Dodds has secured a job as an Ecologist at Thomson Ecology Environmental Consultancy.

Mae Natasha Rose Dodds, a raddiodd yr haf hwn mewn Cadwraeth Amgylcheddol wedi cael swydd fel Ecolegydd gyda’r Thomson Ecology Environmental Consultancy https://www.thomsonec.com.

Mae gan y cwmni dîm o dros 150 o arbenigwyr ag arbenigedd mewn ecoleg tirolgwasanaethau morolecoleg a rheolaeth dŵr croywgwasanaethau labordy morol (dadansoddiadau o infertebratau, pysgod a gwaddod)creu a rheoli cynefinoeddrheoli a mapio data daearofodolymgynghoriaeth a chontractau coedyddiaeth, a phensaernïaeth tirwedd.

Meddai Natasha: “Fe wnes i fwynhau astudio yn y Drindod Dewi Sant yn fawr iawn ac yn sgil y dosbarthiadau bach a’r ystod eang o gynefinoedd yn y cyffiniau, cynhaliwyd teithiau maes yn aml, felly llwyddais i feithrin nifer o sgiliau ymarferol gwahanol ochr yn ochr â’r darlithoedd eu hunain oedd yn ddiddorol tu hwnt. Gadewais gyda’r teimlad fy mod yn rhan o deulu ac rwy’n gobeithio dychwelyd i’r Drindod i wneud MSc ym mis Medi. Yn y cyfamser, rwyf wedi bod yn ffodus i gael swydd Ecolegydd Cynorthwyol gyda Thomson, ymgynghoriaeth ecoleg o fri, felly rwyf wrth fy modd cael bod yn rhan o hynny a dechrau fy ngyrfa mor fuan ar ôl graddio”.

Meddai’r Athro Rhian Jenkins, Cyfarwyddwr Rhaglen Cadwraeth Amgylcheddol yn y Drindod Dewi Sant: “Mae’r myfyrwyr hyn yn crisialu ein cred mai astudio cadwraeth amgylcheddol yn y Drindod Dewi Sant yw’r cam cyntaf tuag at yrfa foddhaus yn y maes amgylcheddol. Mae ein graddedigion yn cael swyddi fel ecolegwyr, cynllunwyr amgylcheddol, wardeniaid parciau cenedlaethol, rheolwyr gwastraff ac ymgynghorwyr ynni. Daw ein myfyrwyr o bob math o gefndiroedd, ond mae ganddynt un peth yn gyffredin: awydd i ddiogelu a gwella’r amgylchedd.  Llwyddodd Natasha a Casey i sicrhau swyddi mewn marchnad hynod gystadleuol ychydig wythnosau’n unig ar ôl graddio ac maen nhw nawr yn dangos eu bod yn llysgenhadon rhagorol. 

Nodiadau i Olygyddion

Mae’r amgylchedd naturiol yn rhan hanfodol o’n bywydau: y mannau rydym yn byw ynddynt, y bwyd rydym yn ei fwyta, y dŵr rydym yn ei yfed, y dillad rydym yn eu gwisgo, a hyd yn oed y ffordd rydym yn teimlo.

Mae’n gynyddol amlwg ar draws y llywodraeth, busnes a’r economi na allwn anwybyddu rôl sylfaenol yr amgylchedd naturiol yn ein bywydau ac ni allwn barhau i ddiraddio ein hadnoddau amgylcheddol.

Wedi ei greu gan ein myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr amgylcheddol gyda gwybodaeth ddefnyddiol am Abertawe, y cwrs a sut i’w oroesi, mae hefyd yn cynnwys cyngor ar gyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth ar ôl cwblhau eich astudiaethau.

Yn y Drindod Dewi Sant rydym yn cynnig graddau Amgylcheddol Israddedig ac Ȏl-raddedig yn cynnwys Cadwraeth Amgylcheddol ac Ynni, Peirianneg Amgylcheddol, Rheolaeth Cadwraeth ac Adeiladu Cynaliadwy.

Gweler gwaith prosiect blwyddyn olaf Natasha yma https://stemsummershowsuwtsd.org/

Gwyliwch fideo Natasha https://www.youtube.com/watch?v=5M1que299gM&t=3s

Diddordeb mewn ymuno â ni? Lleoedd ar gael ar ein cyrsiau Cadwraeth Amgylcheddol yma https://www.uwtsd.ac.uk/environmental/

Dewch i’n Rhith-ddiwrnod Agored ar 24 Hydref, 11-1 i gael gwybod rhagor am ein cyrsiau Amgylcheddol https://www.uwtsd.ac.uk/visitus/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk