Trawsnewidiad digidol y Drindod Dewi Sant


10.08.2020

Roedd symud i weithio gartref a chyflwyno ar-lein wedi gofyn am feddwl arloesol ac mae wedi bod yn ysgogydd allweddol ar gyfer trawsnewidiad digidol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Student with Laptop and book

Yn ddiweddar mae’r Brifysgol wedi gosod trywydd newydd i’r dyfodol sydd wedi galluogi iddi achub ar y cyfle i adolygu’i harlwy academaidd cyfredol gan gynllunio cyfres o fodylau ar draws ei phortffolio sydd â’r nod o ddatblygu sgiliau a chymwyseddau myfyrwyr, yn rhan o Fframwaith Priodoleddau Graddedigion.  Mae’r symud hefyd wedi ailddatgan pwysigrwydd bod yn eofn ac yn barod i symud i ffwrdd oddi wrth strwythurau traddodiadol, gan ddatblygu arlwy academaidd y gellid ei adeiladu a’i gyflwyno mewn modd llawer mwy hyblyg.  Yn y dyfodol bydd cyrsiau’r Brifysgol yn cael eu paratoi er mwyn cynnwys cyflwyno ar ddull traddodiadol ar gyfer dysgu ar y campws ynghyd â chyflwyno ar-lein i greu dull dysgu cyfunol.

 Fframwaith Priodoleddau Graddedigion y Brifysgol

Egwyddorion Craidd Fframwaith Priodoleddau Graddedigion y Brifysgol

“Ar bob lefel o radd brifysgol, cynigir rhai modylau drwy ddysgu ar-lein yn unig a bydd cynnwys ein graddau’n adlewyrchu realaeth yr heriau o ran cyflogaeth y bydd ein myfyrwyr yn eu hwynebu, yn enwedig ar ôl Covid, meddai James Cale, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol yn y Brifysgol sydd hefyd yn arwain Grŵp Gorchwyl Ystadau a Seilwaith y Brifysgol, fel rhan o’i Grŵp Pontio Ôl-Covid.

“Diogelwch a llesiant ein holl fyfyrwyr a staff yw ein blaenoriaeth bennaf, ond rydym hefyd wrth gwrs wedi ymrwymo’n llawn i ddarparu’r profiad astudio a phrofiad cymdeithasol o’r safon uchaf bosibl ar gyfer ein myfyrwyr.  Rydym wedi gwneud ymrwymiad i’n holl fyfyrwyr y byddan nhw, drwy ein darpariaeth dysgu cyfunol, yn gallu derbyn addysgu wyneb yn wyneb ar y campws pryd bynnag y mae’n ddiogel ac yn bosibl, ac y bydd addysgu ar-lein anghydamserol (dysgu’r un cynnwys ar wahanol adegau) a chydamserol (dysgu ar yr un adeg) a gyflwynir i’r myfyrwyr hynny oddi ar y campws, yn parhau i fod ar gael pan fo’n bosibl.”

Mae’r Brifysgol yn gwybod bod mynediad at staff academaidd yn bwysig i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant a bod sylw personol gan staff ymhlith y rhesymau niferus pam y gosodwyd y Brifysgol yn 1af yn y DU am yr ail flwyddyn o’r bron am ei Chyrsiau a’i Darlithwyr yn dilyn pleidlais Gwobrau Student Choice gan What Uni, a’i bod yn cyrraedd y safle 1af yng Nghymru am ei chymuned ddysgu yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020.

“Gellir darparu’r sylw personol hwnnw hefyd ar y campws ac ar-lein trwy atebion megis Microsoft Teams” meddai James. “Byddwn yn parhau i ddarparu cyfleoedd ar gyfer amser cyswllt rheolaidd gyda thiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr.”

Mae rhaglenni seiliedig ar arfer sy’n gofyn am fannau a chyfarpar arbenigol, megis stiwdios, gweithdai a labordai, yn cael eu haddasu i gynnwys cadw pellter cymdeithasol er iechyd a diogelwch staff a myfyrwyr ynghyd â mesurau a chyfarpar hylendid a glanhau priodol.  Mae’n bosibl y bydd sesiynau o’r fath yn fwy cyfyngedig ar y dechrau, ond mae’r Brifysgol yn cyflwyno’r hyblygrwydd i allu newid o ddarpariaeth wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein, ac i’r gwrthwyneb, mewn ymateb i gyngor iechyd y cyhoedd a’r cyd-destun o ran coronafeirws ar y pryd.

“Gwyddom fod gan rai myfyrwyr bryderon ynghylch cyflwyno dysgu ar-lein”, ychwanega James. “Ond nid yw darparu dulliau ar-lein amgen ar gyfer darlithoedd yn golygu y bydd myfyrwyr yn colli’r profiad prifysgol personol ac mae ymchwil yn dangos y gall dysgu cyfunol gynnig mwy o hyblygrwydd a deilliannau gwell i ddysgwyr”.  

 Pileri Safonau Dysgu ac Addysgu Digidol y Brifysgol

Pileri Safonau Dysgu ac Addysgu Digidol y Brifysgol.

Bydd addysgu grwpiau mwy o faint yn cael ei gyflwyno’n ddigidol os bydd angen a phan nad yw cyflwyno ar-lein yn bosibl, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod y rhain yn hygyrch i bawb naill ai drwy eu recordio neu eu ffrydio.  Bydd sesiynau addysgu ar-lein cydamserol ac anghydamserol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddilyn syniadau drwodd drwy bostio cwestiynau ar-lein mewn mannau trafod lle bydd staff academaidd yn postio atebion ac esboniadau pellach.  Dull hirdymor yw hwn a fydd yn galluogi’r Brifysgol i ddarparu mwy o hygyrchedd, hyblygrwydd, a thegwch.  

Hefyd mae’r Brifysgol wedi bod yn gweithio’n weithredol ar atebion priodol, gan fod gan rai myfyrwyr fynediad cyfyngedig at ddyfeisiau pan fyddant oddi ar y campws ac mae rhai mewn ardaloedd sydd â darpariaeth gyfyngedig neu ddim darpariaeth o ran band eang.  Gan weithio drwy’i thîm Gwasanaethau Myfyrwyr, mae’r Brifysgol wedi buddsoddi yn ei chyllid bwrsarïau er mwyn darparu cymorth ar gyfer y rheini sydd ei angen ar ffurf dyfeisiau Surface Go gan Microsoft, cymorth ariannol ar gyfer cysylltedd a mynediad at adnoddau ar gyfer cyllid ar ffurf grantiau Llywodraeth Cymru i ardaloedd â chysylltedd band eang gwael.  

Er mwyn ei gosod ei hun yn y sefyllfa orau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae’r Brifysgol wedi bod yn buddsoddi’n drwm yn ei fframwaith sgiliau digidol er mwyn darparu cyfleoedd i staff a myfyrwyr adfyfyrio ar eu llythrennedd digidol eu hun, yn ogystal â rhoi mynediad at adnoddau perthnasol i gyfoethogi eu sgiliau digidol.  Yn ddiweddar mae’r Brifysgol wedi tanysgrifio i wasanaeth Adeiladu Galluoedd Digidol Jisc sy’n rhoi mynediad i’r holl fyfyrwyr a staff at nifer o adnoddau perthnasol.

 Egwyddorion Arweiniol Dysgu Cyfunol y Brifysgol

Egwyddorion Arweiniol Dysgu Cyfunol y Brifysgol

Hefyd mae nifer o fentrau eraill i’r dyfodol gan gynnwys datblygu Microsoft Teams, Fframwaith Digidol Sefydliadol newydd ar gyfer Dysgu Cyfunol – gan gynnwys y Fframwaith Sgiliau Digidol i staff a myfyrwyr, buddsoddi mewn Meddalwedd Bwrdd Gwaith o Bell – er mwyn caniatáu i fyfyrwyr gysylltu o bell â chyfrifiaduron Windows/Mac ar y campws er mwyn cefnogi mynediad at adnoddau arbenigol yn ogystal â chreu tîm cynhyrchu mewnol i gefnogi creu cynnwys ar-lein a darparu cyfarwyddyd arbenigol ar gyfer staff academaidd.  

 

Meddai’r Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor “Rydym yn ceisio cyflwyno’r profiad addysgol gorau ar gyfer ein myfyrwyr gan integreiddio addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â chyflwyno ar-lein. Rydym yn dymuno sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd dysgu hyblyg, creadigol sy’n gwneud y defnydd gorau o amser myfyrwyr ar y campws ac yn cefnogi dysgu ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol o fewn Canllawiau Llywodraeth Cymru.

 

“Cryfder y Drindod Dewi Sant yw amrywiaeth ein myfyrwyr a’n nod yw darparu’r amgylchedd addysg gorau posibl i bob unigolyn gyrraedd ei botensial.  Mae ein datblygiadau diweddar ar y campws wedi pwysleisio addysgu grwpiau bach ac addysgu yn seiliedig ar arfer, gan integreiddio mannau astudio ffisegol a rhithwir i gael yr effaith fwyaf bosibl.  Mae’r pandemig wedi cyflymu’r dull hwn, ond roedd y trywydd i’r dyfodol eisoes wedi’i benderfynu wrth i ni geisio paratoi ein graddedigion ar gyfer gweithle sy’n newid yn barhaus lle mae’r defnydd o dechnoleg yn chwarae rôl ganolog.”