Un o Fyfyrwyr Celfyddyd Gain Y Drindod Dewi Sant yn ennill Gwobr Celf Sylfaen Josef Herman 2020


24.06.2020

Llongyfarchiadau i'r fyfyrwraig Abigail Fraser sy’n graddio mewn Celfyddyd Gain yn Y Drindod Dewi Sant am ennill Gwobr Gelf Sefydliad Josef Herman 2020.

UWTSD Fine Art graduating student Abigail Fraser who has won The Josef Herman Foundation Art Award 2020.

Mae'r wobr flynyddol gan Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies, a fu farw yn 2018. Carolyn oedd Cadeirydd ac un o Ymddiriedolwyr Sefydliad Herman, a bu’n hyrwyddo’r celfyddydau yn ardal Abertawe. Roedd ganddi ddiddordeb penodol mewn helpu a chefnogi graddedigion i sicrhau cyfleoedd creadigol.

Meddai Gwenllian Beynon, Cydlynydd Cymru ac uwch ddarlithydd yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Roedd Carolyn yn berson ysbrydoledig ac yn un lew am hyrwyddo'r celfyddydau pryd bynnag y bydda’n cael cyfle. Ei ffocws allweddol oedd creadigrwydd a'r siwrnai drwy'r broses artistig. "

Mae'r wobr yn agored i fyfyrwyr Celfyddyd Gain sy’n graddio o Goleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, ac fe'i hariennir ar y cyd gan Sefydliad Josef Herman, ynghyd â David Morris (gŵr Carolyn).

Derbyniodd Abigail, a astudiodd ran o'i gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, £500 a bydd yn cael cyfle i gynnal arddangosfa unigol o'i gwaith yn y Neuadd Les yn Ystradgynlais a/neu i roi sgwrs neu weithdy yn esbonio ei syniadau ar y broses greadigol i gyflawni’r canlyniadau a ddymunir. Mae pandemig y Coronafeirws a’r cyfnod clo dilynol yn golygu y bydd y cyfleoedd hyn yn cael eu gohirio tan ddyddiad diweddarach.

Mae Gwenllian Beynon ynghyd â Sefydliad Josef Herman yn cydlynu rhaglen flynyddol ar gyfer ysgolion i weithio gyda myfyrwyr Celfyddyd Gain Coleg Celf Abertawe o fyfyrwyr Celfyddyd Gain ac archif Josef Herman. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf roedd Carolyn Davies yn allweddol yn y bartneriaeth hon.

Wrth siarad ar ran y panel dyfarnu meddai Gwenllian: "Mae gwaith Abigail yn gadarnhaol, yn lliwgar a hyd at y funud, mae'n hwyl yn ogystal ag yn wleidyddol wrth iddi fynegi'r atgofion trwy Covid-19.

"Roedd y panel o’r farn fod modd addasu ei gwaith i lwyfan ddigidol yn ogystal ag un ffisegol ac yn yr achos hwn roedd yn gryf iawn. Roedden nhw'n hoff iawn o’r ffaith fod y gwaith yn gallu bodoli trwy’r naill gyfrwng a’r llall, yn ystod y cyfnod heriol hwn i artistiaid."

Dywedodd Gwenllian fod y Panel wedi derbyn corff cryf o waith gan garfan y myfyrwyr Celfyddyd Gain a oedd yn graddio, a bod hynny wedi gwneud y broses o wneud penderfyniadau yn heriol ond hefyd yn bleserus.

Ychwanegodd: "Roedd hi’n wych gweld y myfyrwyr yn cynhyrchu gwaith mor raenus. Rydyn ni’n estyn ein llongyfarchion i Abigail am ei phortffolio ac am y gwaith y mae hi wedi'i wneud ar gyfer ei chyflwyniad diwedd blwyddyn ac yn dymuno'r gorau iddi hi a'i grŵp cyfoedion ar gyfer y cam nesaf yn eu taith gelf."

Meddai’r Athro Sue Williams, Rheolwr Rhaglen Celfyddyd Gain: Safle Stiwdio a Chyd-destun yng Ngholeg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Mae ein myfyrwyr trydedd flwyddyn wedi cynhyrchu corff rhyfeddol o waith dan y teitl ymbarél Trais a Gorffwys Bob Dydd yn ymateb i’r cyfnod clo a dylai pawb fod yn falch iawn o'r pethau gwych y maen nhw wedi eu cyflawni. Rwy'n ategu'n gadarn benderfyniad Panel Dethol Josef Herman a'u rhesymau dros eu dewis. Mae gwaith Abi yn huawdl ac yn cwmpasu persbectif eang o ieithoedd gweledol, o'r arwyneb paentiedig i'r ffurf gelfyddydol ddigidol, gan ddangos y prosesau hapfasnachol yr ydym yn annog myfyrwyr i'w harchwilio a'u croesawu."

Yn ogystal ag astudio celfyddyd gain, mae Abigail hefyd yn artist preswyl yn 'GS Artists Abertawe' o dan arweiniad yr arlunydd dylanwadol, Jane Simpson.

Yn wreiddiol o Dreorci, aeth Abigail i Ysgol Gartholwg cyn astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Meddai Abigail: "Mae ennill gwobr Sefydliad Joseph Herman eleni yn anrhydedd. A minnau’n un o raddedigion presennol Celfyddyd Gain Y Drinod Dewi Sant Abertawe, mae'n teimlo'n hwb mawr derbyn gwobr am fy ngwaith celf. Rwy’n teimlo bod y wobr yn rhoi'r hyder i mi barhau i ddilyn fy mreuddwyd o ddod yn artist proffesiynol ar ôl graddio. Diolch am y cyfle anhygoel hwn."

UWTSD Fine Art graduating student Abigail Fraser who has won The Josef Herman Foundation Art Award 2020.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk