Un o raddedigion Celfyddydau Perfformio yn Gangs of London SKY Atlantic


18.06.2020

Un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant yn y Celfyddydau Perfformio yw Darren Evans. Ers graddio yn 2011, mae wedi cael rolau yn Hunky Dory, Being Human, Casualty, The Bastard Executioner, Galavant, A Street Cat Named Bob, Requiem, Bang, Shakespeare & Hathaway ac yn fwy diweddar Gangs of London Sky.

UWTSD Performing Arts graduate stars in SKY Atlantic’s Gangs of London

Dyma ni’n dal i fyny gyda Darren i’w holi am ei yrfa hyd yn hyn ac i gael gwybod sut oedd ei radd yn y celfyddydau perfformio wedi helpu i'w baratoi ar gyfer y proffesiwn.

Sut llwydoch chi i gael rôl Ioan yn Gangs of London a sut brofiad oedd ffilmio cyfres mor uchel ei phroffil?

Mewn gwirionedd ces i rôl Ioan trwy wneud hunan-dâp. Yr oedd yn brofiad gwych i weithio arno, rhaid imi gyfaddef fy mod wedi gwneud rhai pethau rhyfedd yn fy ngyrfa ond mae'n debyg mai’r profiad mwyaf rhyfedd oedd gorfod gorwedd yn llonydd mewn bath wedi fy ngorchuddio â gwaed - roedd yn swreal iawn!

Roeddwn i wedi gweithio gyda rhai o'r criw a’r cast o'r blaen felly mae bob amser yn braf gweld hen wynebau a dal i fyny gyda nhw ac dwi i mor hapus gydag ymateb y cyhoedd. Mae bod yn yr ail sioe fwyaf erioed i Sky Atlantic ei lansio, gyda 2.23 miliwn o wylwyr, yn anhygoel a dwi eisoes wedi cael cymaint o gydnabyddiaeth yn fy nhref enedigol, sef Tredegar – mae pobl yn fy stopio i bob yn ail ddiwrnod!

Rydych chi wedi actio gyda Jodie Corner o Killing Eve yn My Mad Fat Diary, pa rolau a chydactorion eraill sydd wedi bod yn gofiadwy i chi?

Bydd y profiad o weithio gyda Jodie Comer ar My Mad Fat Diary yn parhau’n un arbennig am fy mod i’n credu ein bod ni wedi rhoi materion iechyd meddwl yn y canol ac wedi rhoi help i lawer o bobl ac wedyn sylweddoli bod gennym ni i gyd ein hansicrwydd a'i bod hi’n iawn peidio â bod yn iawn. Dwi'n dal i gael cymaint o negeseuon o gariad at y sioe honno ar Twitter a phobl yn dweud yn gyhoeddus cymaint y gwnaeth y sioe eu helpu a'u bod nhw’n awyddus i ni wneud cyfres arall.

Mae pob swydd yn gofiadwy yn ei ffordd ei hun ond un sydd wedi sefyll allan yn bendant oedd gweithio gyda Ed Sheeran ar The Bastard Executioner (neu’r TBX yn fyr), hyd yn oed nawr dwi'n dal i ofyn i mi fy hun: wnaeth hynny ddigwydd mewn gwirionedd? Roedd y gyfres Galavant hefyd yn eithaf arbennig oherwydd roedd gennym y fath gasgliad o sêr gwadd fyddai'n ymddangos ym mhob pennod megis Ricky Gervais, Matt Lucas, Vinnie Jones, Kylie Minogue ymhlith llawer, llawer mwy ac roedd pob un yn hyfryd.

Yn eich barn chi, sut gwnaeth eich gradd yn y Celfyddydau Perfformio eich paratoi ar gyfer byd actio? Oedd unrhyw beth arbennig a wnaethoch chi yno o gymorth yn arbennig i chi?

Does dim eisiau dweud bod gwneud cwrs y celfyddydau perfformio yn helpu i fagu hyder drwy berfformio o flaen pobl, ond yr hyn oedd yn syndod i mi oedd cymaint gwnes i ei ddysgu am y llais mewn gwirionedd. Y llais yw teclyn actor ac mae mor bwysig i ni - yn enwedig y ffordd rydyn ni'n ei ddefnyddio. Dysges i gymaint o sgiliau yn fy nosbarthiadau llais yn Y Drindod Dewi Sant a dwi wedi mynd â'r rhain gyda mi yn fy ngyrfa - yn enwedig mewn rolau theatr.

Cynigiwyd llawer o weithdai opsiynol i ni hefyd ynghyd â'n hastudiaethau ac mae'n bwysig iawn mynd atyn nhw. Mae gan lawer o’r rhain gyn-fyfyrwyr neu arbenigwyr o'r diwydiant sydd eisoes wedi llwyddo. Es i weithdy yn Y Drindod Dewi Sant gyda'r Cyfarwyddwr Philip John ac does dim dwywaith nad y gweithdy hwnnw oedd y rheswm i mi gael y rhannau mewn Being Human a Bang!

Mae actio'n broffesiwn cystadleuol dros ben, pa gyngor byddech chi'n ei roi i fyfyrwyr prsennol ynglŷn â llwyddo yn y diwydiant?

Mae'n bwysig bod yn eithaf croendew gan fod y diwydiant mor gystadleuol ac weithiau, y peth sy’n mynd â hi yw’r olwg yn hytrach na'r ddawn. Gallech chi roi'r perfformiad gorau yn y byd mewn clyweliad ond os nad ydych chi'n edrych yn iawn ar gyfer y cymeriad neu os nad yw'r acen yn ffitio, dyw hi ddim yn mynd eich ffordd. Mae'n rhaid i chi ddysgu symud ymlaen i'r un nesaf a pheidio â phendroni gormod uwch ei ben. Mae ceisio cael asiant hefyd yn hanfodol gan mai dim ond hyn a hyn y gallwch chi ei wneud ar eich pen hun wrth chwilio am waith, felly os gallwch chi wneud hynny, byddwn I'n argymell hyny’n fawr.

Sut ydych chi'n ymdopi ag effaith y Coronafeirws ar waith?

Mae wedi bod yn amser rhyfedd, rydyn ni actorion allan o waith ac yn cael clyweliadau cryn dipyn beth bynnag ond ar hyn o bryd hyd yn oed mae hunan-dapiau a chlyweliadau yn brin ond wrth gwrs, rhaid i ddiogelwch ddod yn gyntaf. Gobeithio na fydd hi'n llawer hirach cyn i ni ddod allan ar yr ochr draw pan fydd pethau'n dechrau gwella a bydd normalrwydd yn ailddechrau.

Beth nesa?

Llynedd gwnes i’r ffilm The Dream Horse gan actio gyda Toni Collette a Damian Lewis. Stori wir yw hon am y ceffyl Dream Alliance a gafodd ei fagu, ychydig flynyddoedd yn ôl, ar randir yng Nghefn Fforest yn y Coed Duon ac a aeth ymlaen i ennill Grand National Cymru.

Rwy'n chwarae bachgen ifanc o'r enw Goose a oedd yn rhan o'r syndicâd a oedd yn berchen ar gyfran yn y ceffyl. Roedd yn brofiad anhygoel ffilmio am fod y stori mor wych. Ces i’r pleser o'i gwylio hi ar ddechrau'r flwyddyn ac mae'n ffilm arbennig. Dylai hi fod wedi bod yn y sinemâu erbyn hyn a gorffen ei rhediad ond, oherwydd y pandemig, mae wedi cael ei gohirio - ond cadwch lygad amdani pan ddaw hi allan. Dwi hefyd mewn stori gyffrous o'r enw The Toll gyda Michael Smiley. Mae'n ffilm am ddyn sy'n gweithio yn y tollborth tawelaf yng Nghymru ond mae ei orffennol ar fin dal i fyny ag ef felly cadwch lygad am honno hefyd!

Beth fyddai swydd actio eich breuddwydion?

Yn rhyfeddol, dyw fy swydd ddelfrydol ddim byd tebyg i beth y bddech chi’n ei ddisgwyl, nid cael bri ac enwogrwydd mawr yn Hollywood nac unrhyw beth felly. Mewn gwirionedd, byddwn wrth fy modd yn camu allan o dacsi i lawr cobls Weatherfield yn Coronation Street. Dwi wedi bod yn ffan enfawr o Corrie erioed a bod mewn opera sebon yw un peth dwi ddim wedi ei wneud yn fy ngyrfa. Hoffwn i fod ynddi am ychydig o fisoedd gyda stori dda i gael y profiad.

Ar wahân i hynny byddwn hefyd yn hoffi chwarae Spiderman gan mai ef yw'r archarwr gorau ohonyn nhw i gyd ac nad oes yn rhaid i chi fod yn gorfforol iawn ar gyfer y rôl. Dim ond plentyn geeky gyda'r pwerau cŵl hyn yw e, felly dwi'n credu y byddai'r rôl yn berffaith i mi!

Gallwch ddilyn Darren Evans ar Facebook https://www.facebook.com/DarrenEvansActor/

Neu Twitter https://twitter.com/Dazzaaaaa09