Un o raddedigion Ffilm YDDS yn cydweithio ar brosiect newydd gyda Brian May


05.06.2020

Yn ddiweddar, gwnaeth Brian May, un o aelodau’r grŵp Queen, gefnogi’r band King’s Daughters, sydd wedi ei leoli yn Llundain, gyda record sengl newydd o’r enw ‘Get Up’. Rhyddhawyd i godi ysbryd dilynwyr yn ystod y cyfyngiadau symud oherwydd Coronafeirws, a gwnaethpwyd hynny mewn partneriaeth â’r elusen iechyd meddwl MIND. Cyfarwyddwyd a golygwyd gan ŵr graddedig Cynhyrchu Ffilm a Theledu YDDS, Jamie Panton, sy’n rhedeg ei fusnes gwasanaethau fideo ei hun.

UWTSD Film & Television Production graduate Jamie Panton who runs his own video services business.

Gwnaethom ddal i fyny â Jamie er mwyn darganfod mwy.

Dyma ddolen i’r fideo cerddoriaeth:

https://www.youtube.com/watch?v=qtiLKCYMkTw

Felly, beth yw’r hanes sydd y tu cefn i’r fideo gyda Brian May?

"Rwy’n adnabod Isabel a Vicky (dwy ran o dair o’r band King's Daughters) ers tipyn erbyn hyn. Gwnes gwrdd â Vicky drwy Rachel K Collier, cyfaill a chleient o Abertawe sy’n creu tiwniau ffantastig (plugtime – gwrandewch arni). Gwnawn siarad mwy am Vicky nes ymlaen. Ond, ie, roeddwn yn gweithio yn Llundain rywbryd yn gynharach eleni i ychydig o gleientiaid, a gwnaeth King’s Daughters ofyn am wasgu sesiwn stiwdio gyflym iawn i mewn oherwydd roedd ganddynt beth deunydd i’w ddarlledu ar y teledu ar gyfer ei record sengl newydd "Get Up". Felly, cwrddais â Talia Dean, y gantores, sy’n wych, ac roedd pob un ohonynt yn hapus gyda’r darn. Roedd hyn tua mis Chwefror, ac felly, rydym i gyd yn gwybod beth ddigwyddodd nesaf. Roedd angen fideo ar y band ar gyfer rhyddhau eu gwaith, ond nid oedd unrhyw ffordd iddynt fynd allan a’i ffilmio.

"Dylwn efallai sôn yma am Brian May, aelod o Queen. Bu Talia yn gweithio ar faes awyr lle roedd hi’n gyfrifol am gynrychiolydd cwrdd a chyfarch Brian. Mewn byr eiriau, daeth Brian i glywed am King's Daughters, gwnaeth hoffi’r hyn yr oeddent yn ei wneud yn fawr a gweithiodd ar y trac gyda nhw. Roedd y merched am ymgorffori dawns yn y trac ac rwy’n meddwl y gwnaethant (gyda Brian) benderfynu i ofyn i bobl o gwmpas y byd i ffilmio’r ddawns a fyddai’n cael ei chynnwys mewn fideo cerddoriaeth y byddai’r King’s Daughters yn ei ffilmio yn eu tai. A byddwn innau yn helpu ei gyfarwyddo, ac yna ei olygu.

"Ond rhaid i mi ddweud, nid wyf erioed wedi cyfarwyddo fideo cerddoriaeth o’r bath o’r blaen. Ond dyna rywbeth rwy’n bwriadu ei wneud eto ar ôl i’r cyfyngiadau symud ddod i ben!

"Roedd y golygu yn wallgof, a gwnaethom fodloni terfyn amser anhyblyg iawn yr oedd bron yn amhosibl ei gwrdd. Yna, gyda 48 awr ar ôl cyn yr oedd ei angen arnynt, gofynnodd PR i ni ei gwblhau 24 awr yn gynt er mwyn iddo ei ddangos ar y teledu (byddai’n cael ei ddarlledu ar Lorraine a Sky). Rwy’n credu y gwnes i ddarganfod hyn tua 3pm, ac roeddwn y gwybod yn yr eiliad honno na fyddwn yn gadael fy nghyfrifiadur tan y bore canlynol. Gorffennais am 8am, cysgais am ychydig oriau a dihunais i weld llawer o nodiadau ar gyfer y golygu terfynol, ac yna, gwnes ei anfon atynt dim ond mewn pryd. Roedd hi’n debyg i fod yn fyfyriwr unwaith eto, ond gyda chan gwaith y pwysau arnaf. Nid oedd Brian May yn marcio fy ngwaith yn y Brifysgol ac nid oeddwn yn dawnsio mewn drag wrth ochr Matt Lucas mewn fideo!

"Mae hynny’n swnio’n fwy fel breuddwyd twymyn na realiti. Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn rhyfedd.

Mae wedi gwneud argraff wirioneddol arnaf Jamie! Pa bethau eraill sydd wedi digwydd i ti yn dy fusnes?

"Fy uchafbwynt, heb unrhyw amheuaeth oedd gweithio am wythnos yn Hollywood yn gynharach yn y flwyddyn. Dyna beth oedd gwibdaith. Roeddwn wedi treulio wythnos haf diwethaf yn ffilmio rhaglen ddogfennol pryf ar y pared gyda Vicky yn Llundain, roedd hi’n gwneud ychydig o recordio ar gyfer ei phrosiect ei hun. Dyna beth ddylai’r darn wedi bod. Ond gwnaeth y ffilm ddatblygu ar ei phen ei hun, gan dyfu’n ddarn mwy am gariad a chyfriniaeth a’r holl gymeriadau llawn hwyl y gwnes i gwrdd â nhw ar hyd y ffordd.

Dyma glip o’r fideo gyda Vicky O’Neon yn Hollywood: https://www.facebook.com/jamiepantonvideoservices/videos/350017279270070/&

"Taw beth, chwe mis wedyn roedd hi’n recordio mwy o waith yng Nghaliffornia ac yn priodi, a gofynnodd i mi a oeddwn am hedfan i’r Unol Daleithiau. Gwnaeth gymryd llai nag eiliad i benderfynu. Mae’r golau sydd yno yr un mor hudolus ag y maen nhw’n ei ddweud. Mae’r wythnos honno yn aneglur erbyn hyn; treuilwyd y rhan fwyaf ohoni yn Laurel Canyon ac mewn tŷ yn West Hollywood, ond gwnaethom ffilmio rhannau hefyd yn yr anialwch ac ar Venice Beach.

"Rydym yn gobeithio ffilmio rhagor yno flwyddyn nesaf, yn ogystal â darnau yn y Ffindir, mamwlad yr artist Vicky O'Neon. Fel y dywedais, mae’n wibdaith ac yn un o’r prosiectau hynny sydd wedi datblygu ar ei ben ei hun. Rydym yn ffodus iawn ein bod ni hefyd newydd dderbyn cyllid ar gyfer cyfres fawr i’w rhoi ar y we, sydd wedi’i sgriptio, i weithio ochr yn ochr â’r rhaglen ddogfennol hon a rhyddhad ei halbwm solo, felly, bydd y prosiect hwn yn ffocws mawr i mi am y 18 mis nesaf."

Yn eich barn chi, pa sgiliau gwnaeth YDDS eich cyfarparu chi â nhw er mwyn eich helpu i ddechrau eich busnes eich hun?

"Bu’r Drindod Dewi Sant yn amhrisiadwy parthed fy ysgogi i ddechrau fy musnes. O’r flwyddyn gyntaf, gwnaeth roi cyfleoedd i mi weithio. Am hynny, roeddwn yn gallu ymadael â’r Brifysgol gyda digon o gytundebau a phortffolio digon da i weithio llawn amser ar fy liwt fy hun. Roedd hi’n wych hefyd cael lle i arbrofi a datblygu arddull weledol, un yr wyf ers hynny wedi ei datblygu a’i chynnig i fandiau a cherddorion, ond yn fwy na dim, roedd cael tair blynedd i chwarae yn werthfawr dros ben.

"Drwy gynlluniau’r Brifysgol megis y Swigen Greadigol, Olion a’r Celfyddydau ar Waith, dechreuais hefyd addysgu a chynnal gweithdai creu ffilmiau. Nid oeddwn erioed wedi meddwl am wneud rhywbeth fel hyn ond ers hynny mae wedi datblygu’n rhan fawr o’m busnes a gwnaeth fy ngalluogi bryd hynny i fforddio buddsoddi mewn offer, a oedd yn fonws mawr.

"Gwnaeth prosiectau fel Olion (prosiect celfyddydau YDDS a ariennir gan ESF ac sy’n ymgysylltu pobl ifanc â’r celfyddydau) ddangos i mi, er bod cael arian yn wych (ac nid wyf yn mynd i ddweud celwydd ond rwy’n hoff iawn ohono, mae bob un ohonom yn hoff iawn ohono, hwrê i arian), y mae pethau pwysig eraill y gallwch gynnig gyda busnes – sef rhoi i bobl lle diogel i gael hwyl, ymlacio, hamddena a chreu celf. Ers hynny, rwyf wedi rhedeg gweithdai fel hyn i elusennau. Mae’r Wallich yn enghraifft o hyn ac mae rhywbeth ystyrlon go iawn mewn mynd â grŵp o bobl ar wibdaith wythnos o hyd sy’n hwylus, ac yn aml yn wallgof, a’u gweld yn dod yn fwy agored, yn dysgu sgiliau a hefyd yn cwympo mewn cariad â gwneud ffilmiau. Cael hoe bach ac anghofio’r trafferthion dyddiol. Mewn gwirionedd, mae’n anrhydedd fy mod yn gallu gwneud hynny. Y llynedd, gwnes brosiect mewn Ysgol Gynradd gyda myfyrwyr Blwyddyn 3, a threuliais ddiwrnod yr wythnos dros nifer o fisoedd yn adeiladu fideo mawr gyda nhw, rhan ohono’n ddogfennol, rhan yn gelf, a rhan yn ffilmiau mud. Rydych yn cael

"rhyw ymdeimlad da o’u gweld fel cymeriadau unigol. Gwnaethant ei fwynhau’n fawr ac rwy’n gwybod y gwnaiff llawer ohonynt ei gofio am weddill eu hoes. Mae hynny’n golygu rhywbeth."

Pa awgrymiadau y byddech chi’n eu rhannu gyda myfyriwr sy’n ystyried dechrau ei fusnes ei hun?

"Gwaith. Gwthio. Gwaith. A’i ailwneud. Rhagor o wthio. Manteisiwch ar BOB cyfle sy’n dod eich ffordd. Cofiwch nad ydych fyth yn gwneud digon, ac mae bob amser angen gwneud mwy.

"Mae hyn yn swnio’n eithafol ac efallai bod hynny’n wir, ond mae’n ffordd o gyrraedd y nod. Hefyd, ystyriwch adeiladu eich busnes mewn meysydd gwahanol. Gwnes raddio bron chwe mlynedd yn ôl ond dim ond yn awr yr ydwyf wedi dechrau gweithio mwy neu lai ar y sîn gerddorol yn unig, oherwydd dyna’r peth yr wyf yn frwdfrydig drosodd. Ond pan ddechreuais, gwnes addysgu, ffilmio pethau corfforaethol, dechreuais farchnata’r cyfryngau cymdeithasol a chreu fideos yn yr arddull honno ... ac roedd hynny o fudd mawr, oherwydd pan wnaeth un set o gleientiaid yn ddistaw neu nid oedd cyllid ar gael am gyfnod, roedd setiau eraill o gleientiaid a mathau o swyddi eraill ar gael ar fy nghyfer. Roedd adegau yn fy mywyd pan wnaeth cyfnod hir o waith corfforaethol dalu fy miliau; adegau eraill pan wnaeth cynnal gweithdai eu talu. Heb amrywio, byddwn wedi mynd i’r wal drosodd a throsodd.

"Felly, meddyliwch am sut y gallwch gymhwyso yr hyn yr ydych yn ei wneud at feysydd, sectorau a chleientiaid gwahanol. Peidiwch â chodi eich trwyn ar waith corfforaethol. Rwyf wedi dysgu pethau newydd drwy ffilmio fideos corfforaethol, ac wedi eu defnyddio wedyn i greu gwell fideos cerddoriaeth. A pheidiwch â meddwl nad ydych o reidrwydd yn gallu addysgu. Nid oeddwn yn meddwl y byddwn innau yn gallu chwaith. Nawr ewch amdani.

"Ond wrth gadw eich opsiynau ar agor, mireiniwch eich sgiliau ar gyfer ennill eich lle. Rydych am bobl i ddod atoch, nid oherwydd i gael comisiwn yn unig, ond i gael comisiwn wrthych chi."

UWTSD Film & Television Production graduate Jamie Panton who runs his own video services business.

Beth sydd gan y dyfodol i gynnig i chi – ble ydych chi am fynd nesaf?

"Wel, mae Coronafeirws wedi llyncu llawer o’m busnes. Dywedwn y collwyd o leiaf werth rhyw £10k o waith o fewn wythnos, efallai wythnos a hanner. Bwm!, mae wedi mynd. Ond rwy’n gwneud yn iawn ac yn cadw i fynd gydag ychydig o fideos cerddoriaeth, prosiectau celf a’r ffilm ddogfennol hon i Vicky O'Neon. Dyna yw un o’m prif ganolbwyntiau ar gyfer mwy neu lai’r flwyddyn nesaf. Rwy dim ond yn gobeithio y gwnaiff y cyfyngiadau symud wella cyn bo hir er mwyn i mi ddychwelyd at ffilmio fideos. Rwyf wedi bwcio un gyda band aruthrol o Gymru o’r enw Chroma, ond wrth gwrs rydym am aros tan ei bod hi’n ddiogel i wneud hynny. Ond ydw, rwy’n hapus iawn i fod lle yr wyf ar hyn o bryd ac rwyf am i’r daith hon i fyd cerddoriaeth barhau. Mae dilyn bandiau o gwmpas gyda chamera yn ffordd wych o ennill eich plwyf. Mae ambell un o’m ffilmiau diweddar wedi golygu gweithio gyda chylidebau a chriw mwy (rwy’n gweithio’n bennaf ar fy mhen fy hun) ac mae hynny wedi bod yn dipyn o hwyl ac yn foddhaol iawn. Felly, mwy ohono!

"Er hynny, ar hyn o bryd rwy’n arafu ychydig. Un peth pwysig y dylech wybod am fod yn hunangyflogedig yw sut i reoli gorweithio, ond mae fy ymdrechion i wneud hynny wedi bod yn ofnadwy ers i mi ddechrau yn y Brifysgol. Felly, heb swnio’n rhy hipïaidd, cyn belled ag y mae’r dyfodol agos yn y cwestiwn, byddaf yn cael seibiant er mwyn dadweindio ac ailgysylltu â fy hun. Hefyd, gwneud fideos ‘analogue glitch art’ sydd wedi’u hysbrydoli gan yr Ocwlt, ac am fy mod gartref ac yn gaeth, ac mae gennyf yr holl offer hyn, man a man fy mod yn gwneud rhywbeth rhyfedd ag ef."

Fideo cerddoriaeth a wnaed gan Jamie i Ambre IV https://www.youtube.com/watch?v=qNqbdDszmus

Fideo cerddoriaeth i’r band o Abertawe,Trampolene https://www.facebook.com/jamiepantonvideoservices/videos/700999360299942/

Gallwch ddilyn Jamie Panton ar Instagram www.instagram.com/jtcpanton

 

Gallwch e-bostio neges at Jamie gan ddefnyddio jamietcpanton@gmail.co

UWTSD Film & Television Production graduate Jamie Panton who runs his own video services business.