Un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant mewn digwyddiad brenhinol cyntaf i wrth i’r Frenhines ymuno â galwad fideogynadledda


08.07.2020

Roedd un o raddedigion Gwaith Ieuenctid a Chymunedol Y Drindod Dewi Sant Alex Atkins yn rhan o ddigwyddiad brenhinol cyntaf ar ôl i'r Frenhines gynnal ei galwad fideogynadledda gyntaf erioed.

UWTSD Youth and Community Work graduate Alex Atkins has been part of a royal-first after the Queen held her first ever video conference call.

Canmolodd y Frenhines ofalwyr am eu gwaith "eithriadol" wrth iddi ymuno â'i merch, y Dywysoges Frenhinol, i siarad â phedwar o ofalwyr a Gareth Howells, prif weithredwr Ymddiriedolaeth y Gofalwyr.

Clywodd y Frenhines am yr unigedd a'r anawsterau y mae gofalwyr yn eu hwynebu yn ystod pandemig y coronafeirws.

Yn eu plith roedd Alex, 24 oed, sydd wedi bod yn ofalwr ers 16 mlynedd, ac sy'n gofalu am ei mam Helen sydd â syndrom Bechets, yn ogystal â'i thad Keith a'i mam-gu.

Roedd yr alwad ar 4 Mehefin i nodi Wythnos y Gofalwyr. Mae'r Dywysoges Anne yn llywydd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, sy'n darparu cymorth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy'n byw gyda'r heriau o ofalu, yn ddi-dâl, i aelod o'r teulu neu ffrind sy'n sâl, sy’n eiddil, sy’n anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu gaethiwed.

Mae tua saith miliwn o ofalwyr di-dâl yn y DU, ac wrth i aelodau bregus o'r gymdeithas gysgodi gartref ar hyn o bryd, mae llawer o ofalwyr wedi cyflawni cyfrifoldebau newydd.

Graddiodd Alex o gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn 2016 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. Meddai: "Dysgais i gymaint yn ystod y radd hon a datblygu cymaint yn bersonol, a chefnogaeth ac anogaeth tîm y rhaglen sy’n gyfrifol am hynny.

"Nid dim ond darlithwyr ydyn nhw, maen nhw’n weithwyr ieuenctid hefyd, mae yn eu gwaed nhw. Dydyn nhw ddim am ein haddysgu ni ond maen nhw am ein meithrin ni hefyd, sy'n beth mor unigryw. Dydw i ddim yn credu y byddwn i wedi cymryd neu wedi cymhwyso fy hun i rai o'r cyfleoedd a gynhigiwyd i mi oni bai am anogaeth a chefnogaeth y darlithwyr. Maen nhw wir eisiau i chi wneud eich gorau a disgleirio.

"Roedd Y Drindod Dewi Sant mor gefnogol i mi tra roeddwn i’n astudio yno: o'r darlithoedd, staff cymorth myfyrwyr i hyd yn oed y derbynyddion a’r timau cynnal a chadw. Mae pob un mor groesawgar, cefnogol, gofalgar a chyfeillgar, ac os gallan nhw helpu, dyna a wnawn nhw. Roeddwn i'n astudio'n amser llawn, yn gweithio'n rhan-amser, yn gwirfoddoli yn ogystal â gofalu am fy rhieni, a minnau hefyd yn ddyslecsig gyda dyspracsia. Os galla i lwyddo ... gallwch chithau hefyd."

Ers graddio, mae Alex wedi bod yn cynnal prosiect oedolion ifanc sy'n gofalu yng Nghanolfan Gofalwyr Abertawe sy'n cefnogi Gofalwyr Oedolion Ifanc 16-25 oed.

Meddai: "Wrth redeg y prosiect hwn ces i gyfle anhygoel yn ystod Wythnos y Gofalwyr, yn gynharach y mis hwn, i siarad â'r Frenhines a'r Dywysoges Frenhinol drwy gyswllt fideogynadledda a chodi materion sy'n effeithio ar oedolion ifanc sy'n ofalwyr a gofalwyr sy'n oedolion."

Llynedd, cafodd Alex ei chydnabod hefyd am ei gwaith ieuenctid – gan ennill Gwobr ‘Gweithiwr Ieuenctid Rhagorol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae hi wedi bod yn ddarlithydd gwadd ar y campws ar y rhaglen a astudiodd yn ogystal â goruchwylio myfyrwyr ar gyfer eu modwl gwaith maes.

Meddai: "Trwy'r profiad hwn ac anogaeth gan ddarlithwyr ces i fy ysbrydoli i ddychwelyd i’r Drindod Dewi Sant i astudio PCET ar gampws SA1 y Brifysgol ym mis Medi.

"Unwaith eto cefnogaeth fy narlithwyr sydd wedi rhoi'r hyder i mi wneud hyn. Mae Angharad Lewis, Cyfarwyddwr y Rhaglen, yn mynd yr ail filltir i gynnig cymorth i fyfyrwyr presennol, darpar fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr. Mae'n poeni o ddifri am y gwaith y mae'n ei wneud ac mae am i fyfyrwyr gyflawni eu potensial llawn. Mae Angharad, ynghyd ag Alana Enoch a Sue Ainsworth nid yn unig wedi fy nghefnogi drwy'r rhaglen ond hefyd wedi fy annog i gwblhau’r cwrs PCET. Bydd hyn yn golygu y byddaf yn gallu addysgu ar lefel ôl-16."

Meddai Angharad: "Fel tîm y rhaglen, rydym yn hynod falch o lwyddiannau Alex, ac roedd yn wych gweld ei phrofiadau yn ofalwr ifanc yn cael eu cydnabod gan y Teulu Brenhinol yn ystod Wythnos y Gofalwyr yn gynharach y mis hwn.

"Un o'r negeseuon cyntaf y mae Tîm y Rhaglen Gwaith Ieuenctid yn ei rhannu â myfyrwyr wrth iddyn nhw ddechrau ar eu hastudiaethau yw mai’r hyn a gân nhw o'r profiad yw beth maen nhw’n ei roi i mewn. Roedd Alex yn crisialu'r dull hwn yn ei hastudiaethau a'i gweithgareddau allgyrsiol. Roedd Alex yn fyfyriwr ymroddgar, ymroddedig a brwdfrydig a oedd yn ymdrechu i wneud ei gorau bob amser, a gwnaeth yn fawr o bob cyfle a ddaeth i'w ran. Rhagorodd Alex yn ei gweithgareddau allgyrsiol, a oedd yn cynnwys cynrychioli pobl ifanc Cymru yn 7fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn Awstralia yn ystod ei blwyddyn olaf ar y rhaglen. Aeth Alex trwy broses ymgeisio a chyfweld cystadleuol ag aelodau'r Cynulliad. Yn Senedd Ieuenctid y Gymanwlad, cafodd Alex ei hethol yn Weinidog Materion Ieuenctid yn rhan o ffug weithgarwch gan y Llywodraeth.

"Roedd Alex hefyd yn is-gadeirydd yr ymgyrch dros Gynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru. Yn rhan o'r rôl hon, cydysgrifennodd a chydolygodd Alex — ar ran pobl ifanc yng Nghymru — adroddiad ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn, a sut mae hawliau pobl ifanc yn cael eu diwallu yng Nghymru, a chyflwynodd hi i Bwyllgor y CU yng Ngenefa. Roedd gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad Alex o'r CCUHP yn rhan annatod o'r hyfforddiant ar y CCUHP a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ac a ddarparwyd i sectorau ledled Cymru.

"Mae Alex wedi cadw mewn cysylltiad agos â ni ers graddio, ac mae wedi cymryd rhan mewn darlithoedd gwadd blynyddol yn ogystal â gweithredu’n oruchwylydd gwaith maes i fyfyrwyr ar eu lleoliadau. Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddatblygu'r cyfleoedd hyn ymhellach gydag Alex ar gyfer ei lleoliad gyda'r tîm Gwaith Ieuenctid yn rhan o'i PCET."

UWTSD Youth and Community Work graduate Alex Atkins has been part of a royal-first after the Queen held her first ever video conference call.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk