Wythnos Ddylunio 2020


18.02.2020

Mae’r rhaglenni BA(Anrh) Dylunio Graffig a’r BA(Anrh) Hysbysebu a Dylunio Brand unwaith eto wedi cwblhau digwyddiad deinamig i’r diwydiant yn ein Hwythnos Ddylunio flynyddol. Bellach yn ei 7fed flwyddyn, mae’r digwyddiad wedi denu cyflogwyr ac artistiaid a dylunwyr dylanwadol sy’n gwneud cyfraniadau pwysig i’r byd creadigol.

The BA (Hons) Graphic Design and BA (Hons) Advertising & Brand programmes at UWTSD’s Swansea College of Art have once again completed a dynamic industry event at their annual Design Week.

Nid ydym byth yn gorfodi thema yn ein Hwythnos Ddylunio, gan adael i siaradwyr, artistiaid a dylunwyr fod yn rhydd o ran yr hyn yr hoffent ei rannu â’n myfyrwyr. Ar ddiwedd yr wythnos, adnabyddwn thema sy wedi’i hesblygu’n naturiol. Yn hinsawdd gyfredol y DU ni allai hyn fod wedi dod ar amser gwell wrth i thema 2020 esblygu'n ‘Gymuned a’r Gwir’.

Eleni buom wrth ein bodd i groesawu Uwch Ddylunwyr Sky, Gareth Winter sy’n un o raddedigion y rhaglen BA(Anrh) Dylunio Graffig, a Harry Ward, Cyfarwyddwr Dylunio gyda Sky. Bu’n sgwrs rymus, a ddangosodd sut y gall bwriad da, wedi’i gyfuno â sgiliau dylunio, roi dewisiadau cadarnhaol ar waith. Roedd yn ddiddorol dysgu am yr ethos parthed sut mae’r cwmni hwn yn gofalu am ei staff a sut maent bob amser yn ymdrechu i fod neu wneud yn well. Dros y ddeng mlynedd diwethaf mae Sky wedi cyflogi llawer o’n graddedigion ac mae pob un wedi cael cyfleodd gwych ac wedi ffynnu mewn nifer o feysydd gwahanol. Y dasg a osodwyd i’r myfyrwyr oedd ‘Sky a’r newid yn yr hinsawdd’ ac rydym wrth ein bodd bod yr enillwyr, Georgia McDonald, Dylan Davies, Megan John a Callum Smith ar eu ffordd i wneud cyflwyniad ym mhencadlys Sky yn Llundain.

Dan Alcorn a ddechreuodd yr wythnos gydag agwedd ddiddorol at sut mae dylunwyr yn symud i mewn i’r gymuned. Cafodd Dan, sy hefyd yn un o raddedigion y BA(Anrh) Dylunio Graffig, ddechrau anodd i’w yrfa, ond bu’r cyfan o fudd iddo. Mae Dan yn arbennig o gryf ei gymhelliad, ac mae bellach yn rheoli Gŵyl Ddylunio Birmingham yn flynyddol (GDB). Nid ydym yn siŵr sut mae’n gwneud y cyfan, gan y cyflawnir hyn i gyd yn ei amser sbâr tra’n gweithio fel Uwch Ddyluniwr i Substrakt. Mae GDB yn ddigwyddiad cyffrous a yrrir gan ddylunwyr, ac sy’n denu siaradwyr o’r byd i gyd. Cynhaliodd y digwyddiad cyntaf gant a hanner o sgyrsiau ar draws y ddinas ac nid oedd erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen. Mae Dan yn ddi-ofn ei agwedd, a buom wrth ein bodd i’w wahodd yn ôl i Abertawe. Mae Dan yn ymdrechu tuag at yrfa sydd â mwy o sail yn y gymuned, a chreodd ei egni a’i ysfa i greu bywydau gwaith cynaliadwy argraff dda ar y myfyrwyr.

Cyflwynodd Suzy Prince sgwrs onest a hynod o graff ar hunan-gyhoeddi cylchgronau. Unwaith eto, siaradodd artist sy wedi ymrwymo i’w chrefft yn onest am beryglon a gorfoledd creu’r cyhoeddiad ‘Actual Size’. Bu’n arbennig o ddymunol i glywed myfyrwyr sydd eisoes yn cyfeirio’n ôl at ei chyflwyniad a sut mae wedi eu helpu dod o hyd i fwy o bwrpas ac eglurder o ran yr hyn yr hoffent ei gyflawni yn eu gwaith eu hunain.

Ar ôl taith chwe awr o Shipley, daeth Nick Loaring, o The Print Project i mewn i’r ddarlithfa mewn ton o frwdfrydedd ac egni, ynghyd â thiwb yn llawn printiau hardd. Creodd ei ddefnydd deinamig o liw ynghyd â’i ddull medrus argraff dda ar y myfyrwyr, a gadawyd pawb yn ysu i blymio i mewn i’n stafelloedd argraffu ein hunain, yn llawn syniadau newydd ac ysbrydoliaeth.  Pan gyfunwch gwaith hardd â phobl angerddol sy’n llawn enaid, mae’r stafell yn dod yn fyw. Mae’r myfyrwyr yn dal i siarad amdano. Dewch yn ôl unrhyw bryd Nick.

Treuliodd Rhian Hullin a Rachael Wheatley, o’n cwmni dylunio lleol, y diwrnod cyfan gyda ni ar weithdai i’r myfyrwyr. Mae’r diwrnod yn llawn hwyl a meddwl yn greadigol, sy’n tynnu i ffwrdd yr angen am gynnyrch gorffenedig ac sy’n gwneud i ni weithio gyda’n gilydd ar draws pob grŵp blwyddyn. Cafwyd llawer o chwerthin a syniadau o ganlyniad, felly diolch yn fawr i Waters am eu cefnogaeth barhaus i’n myfyrwyr a’n graddedigion cyfredol. Mae Waters hefyd yn cynnal yn fisol eu sgyrsiau Dylunio Abertawe yn adeilad Alex yng Ngholeg Celf Abertawe.

Eleni rydym hefyd wedi cynnal Diwrnod Dathlu Myfyrwyr. Mae’r diwrnod prysur a bywiog hwn yn annog myfyrwyr i gyflwyno eu hoff brosiectau. Cyfle gwych yw hwn i fyfyrwyr nid yn unig ennill hyder wrth gyflwyno, ond hefyd rhannu beth aeth o’i le yn ogystal â beth aeth yn iawn. Roedd y diwrnod yn llawn ffraethineb, angerdd a gonestrwydd, gyda’r bwriad o rannu arfer da.

Meddai Donna Williams, Cyfarwyddwr Cwrs y BA (Anrh) Dylunio Graffig: “Bu hon yn wythnos ddiddorol o ‘gymuned a’r gwir’, yn rhannu profiadau ac yn ystyried sut yr addysgwn, sut y dysgwn a sut mae graddedigion yn dod o hyd i'r gyrfaoedd o’u dewis. Hoffai’r staff a’r myfyrwyr ddiolch yn enwedig i’r siaradwyr ac arweinwyr y gweithdai. Rhaid i mi gyfaddef yn bersonol bod ein siaradwyr unwaith eto wedi bod yn ddeinamig ac yn ffynhonnell ardderchog o wybodaeth a syniadau, ond fy hoff foment yn ystod yr wythnos oedd ein Diwrnod Dathlu Myfyrwyr.  Mae ein myfyrwyr yn glod i’w crefft. Mae hefyd yn wych bod cynifer o’n graddedigion eisiau dychwelyd i Goleg Celf Abertawe a rhoi o’u hamser a'u doethineb, ac fel darlithydd, mae hyn yn gwneud y cyfan yn werth chweil”.

Mae Coeg Celf Abertawe PCYDDS yn cynnig graddau BA a graddau Meistr mewn Dylunio Graffig a Hysbysebu Creadigol, sydd i gyd â graddfeydd cyflogadwyedd ardderchog i'w graddedigion.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

BA Dylunio Graffig, cysylltwch â Donna Williams os gwelwch yn dda ar donna.williams@uwtsd.ac.uk http://www.uwtsd.ac.uk/ba-graphic-design/

BA Hysbysebu Creadigol, cysylltwch â Martin Bush os gwelwch yn dda ar martin.bush@uwtsd.ac.uk https://www.uwtsd.ac.uk/ba-creative-advertising/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk