Y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn ymuno â sefydliadau i ddatgan argyfwng hinsawdd


10.07.2020

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant wedi ymuno â’r nifer cynyddol o sefydliadau sydd wedi datgan argyfwng hinsawdd a galw am weithredu brys er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Image of the globe

Yn ei gyfarfod ddydd Iau (9 Gorffennaf) pleidleisiodd Cyngor y Brifysgol yn unfrydol i dderbyn datganiad o argyfwng hinsawdd sy’n nodi: 

Rydym yn cydnabod bod newid hinsawdd a dinistr ecolegol yn effeithio ar bob rhan o fywyd, gan gynnwys yr hyn y mae arnom ei angen fwyaf neu’r hyn a werthfawrogwn fwyaf. Mae hyn yn cynnwys dŵr, bwyd, ecosystemau, bywyd gwyllt, diogelwch, cysgod, ynni, trafnidiaeth, iechyd, cymunedau a’r economi. Mae anghenion dynol sylfaenol llawer o bobl, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed, eisoes mewn perygl.

Rydym yn cydnabod bod gwrthdaro a achosir gan yr hinsawdd, mudo torfol, effeithiau ar iechyd, costau economaidd a diraddio amgylcheddol yn cynrychioli heriau o faint eithriadol. Mewn geiriau syml: Ni cheir her yn fwy na mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol ac mae arnom ddyletswydd i’n myfyrwyr i fod ar flaen y gad yn y materion hyn. Ein prifysgol ni yw’r hynaf yng Nghymru, a sefydlwyd ar adeg pan oedd y disgwyliadau o ran rôl addysg wrth weithredu ar fater yr hinsawdd yn wahanol. Mae’r cyd-destun hwn wedi newid. Heddiw rydym yn glir bod yna argyfwng hinsawdd a fydd yn gofyn am weithredu radical, di-oed gan ein Prifysgol.

Meddai’r Athro Dylan E Jones, Dirprwy Is-Ganghellor a Chadeirydd y Pwyllgor Llesiant, “Mae penderfyniad y Cyngor yn gam mawr ymlaen a gaiff ei groesawu gan gymuned y Brifysgol o fyfyrwyr a staff.

“Roedd y Brifysgol yn falch i gefnogi cynnig Undeb y Myfyrwyr i ymuno â’r nifer o sefydliadau yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig sy’n galw am weithredu di-oed ar newid hinsawdd. Wrth wneud hynny rydym hefyd yn addo cyflawni ein cyfrifoldebau ni i leihau’r bygythiad byd-eang yn sgil yr argyfwng amgylcheddol. 

“Mae’r Brifysgol wedi gosod datblygu cynaliadwy yn egwyddor graidd o fewn ein cwricwlwm, ein campws, ein cymuned a’n diwylliant ac mae wedi gwneud ymrwymiad gwirfoddol i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Byddwn yn mynd ati yn awr i weithio gyda phartneriaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru ar gynllun gweithredu i wireddu ein hymrwymiadau.”

Meddai James Mills, Llywydd Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant: “Mae Undeb y Myfyrwyr yn falch iawn ein bod yn gwneud y Datganiad am Argyfwng Hinsawdd.  Mae’r argyfwng hinsawdd byd-eang yn fater pwysig, nid yn unig i’n myfyrwyr ni, ond i fyfyrwyr ledled y Deyrnas Unedig.

“Mae hwn yn gam enfawr a chadarnhaol i’r Drindod Dewi Sant sy’n dilyn esiampl datganiad senedd y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â nifer o sefydliadau addysgol eraill yng Nghymru a gweddill y DU. Hoffwn ddiolch hefyd i Becky Ricketts, Llywydd UCM Cymru a chyn Lywydd Grŵp y Drindod Dewi Sant am ei gwaith allweddol ar y mater y llynedd. Mae Undeb y Myfyrwyr yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Brifysgol a’i phartneriaid i ddatblygu cynllun gweithredu manwl”.