Y Drindod Dewi Sant a Heddlu Gwent yn cydweithio i ddatblygu llwybr cymwysterau addysgu newydd i gefnogi datblygiad sgiliau swyddogion


29.07.2020

Bydd cydweithrediad newydd rhwng Y Drindod Dewi Sant a Heddlu Gwent yn rhoi cyfle i swyddogion wella eu sgiliau drwy astudio am Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant (PCET).

A new collaboration between UWTSD and Gwent Police will give officers the opportunity to upskill by studying for a Professional Certificate in Education and Training (PCET).

Mae'r bartneriaeth yn golygu creu fersiwn dysgu o bell newydd o'r PCET rhan-amser i gynorthwyo hyfforddwyr yr heddlu, yn ogystal â phroffesiynau eraill, i gael cymhwyster addysgu ar gyfer y sector ôl-16 mewn amgylchedd dysgu hyblyg.

Mae rhaglenni PCET amser llawn a rhan-amser yn darparu hyfforddiant ac addysg arloesol o ansawdd uchel sydd wedi'u cynllunio i helpu'r rheini o sawl disgyblaeth i gael cymhwyster addysgu ar gyfer y sector ôl-16.

Nod y rhaglenni yw darparu cyfleoedd i ddatblygu hyder a sgiliau i gymhwyso egwyddorion sylfaenol dysgu oedolion mewn cyd-destunau gwahanol.

Mae'r ddwy raglen yn cynnwys cyfuniad o hyfforddiant Prifysgol ac addysgu ymarferol drwy brofiad yn y gweithle, er mwyn darparu rhaglen astudio gyfannol ac eang.

Dechreuodd y garfan gyntaf astudio'r rhaglen dysgu o bell newydd ym mis Mehefin ac mae cydweithwyr cymwysedig yn ogystal â staff Y Drindod Dewi Sant yn eu cefnogi yn eu hymarfer addysgu.

Meddai’r myfyriwr Michael Griffiths: "Dwi'n edrych ymlaen yn arw at ddechrau ar her newydd gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ôl cofrestru gyda'r rhaglen PCET newydd.

"Bydd hon yn her bersonol newydd a minnau heb astudio yn y brifysgol o'r blaen ac mae'n gyfle da ar gyfer fy natblygiad proffesiynol parhaus.

"Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at ddysgu am egwyddorion addysgu a datblygu ymarfer proffesiynol."

Meddai Caroline Lewis, Cyfarwyddwr Academaidd Cynorthwyol Sefydliad Addysg a Dyniaethau'r Brifysgol: "Yn Y Drindod Dewi Sant mae gennym hen draddodiad o hyfforddi athrawon ar gyfer y sector ôl-orfodol ac rydym yn falch dros ben o weithio gyda Heddlu Gwent yn y cyfle newydd cyffrous hwn.

"Bydd y rhaglen yn caniatáu i swyddogion yr heddlu yn ogystal â gweithwyr proffesiynol eraill wella eu sgiliau i'w helpu i gael eu cymhwyster addysgu mewn modd sy'n cyd-fynd â'u rolau heriol.

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda charfan gyntaf swyddogion sydd ar fin dechrau eu taith ddysgu gyda ni."

Meddai’r Rhingyll Jason Rowe, Rheolwr Heddlu Gwent ar gyfer fframwaith cymwysterau addysg yr heddlu (PEQF): "Y cymhwyster ar-lein pwrpasol hwn yw'r cyntaf o'i fath ac mae'n dangos dull arloesol, a chydweithredol o ddatrys problemau yr heddlu a'r brifysgol i wella sgiliau ein staff.

"Fe'i cynlluniwyd i ddarparu hyfforddwyr yr heddlu gyda chymhwyster mewn addysg a hyfforddiant, gan gynorthwyo eu datblygiad personol eu hunain, yn unol ag arfer gorau.

"Rwy'n gyffrous iawn am ragolygon y cydweithredu rhwng Y Drindod Dewi Sant a Heddlu Gwent ac yn edrych ymlaen at glywed am lwyddiannau'r myfyrwyr yn y dyfodol."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk