Y Drindod Dewi Sant yn croesawu cyn fyfyrwraig yn ei hôl ar gyfer sgwrs yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin


14.01.2020

Yn ddiweddar dychwelodd un o raddedigion Technoleg Gwybodaeth Busnes y Drindod Dewi Sant i’w halma mater i siarad â myfyrwyr cyfredol am ei phrofiadau mewn gwaith ers graddio.

Former student, Sophie Kift, is invited to give a talk at Carmarthen Business School

Sophie Kift gyda Glenn Behenna a Dr Roisin Mullins

Daeth Sophie Kift, sy’n gweithio ar hyn o bryd i GIG Cymru fel Rheolwr Prosiect Gwybodeg, ar ymweliad â’r Drindod Dewi Sant ar gais Glenn Behenna (Uwch Ddarlithydd a Rheolwr Rhaglen), un o’i chyn diwtoriaid.  

Ar ôl graddio yn 2014, cafodd Sophie swydd yn adran Gwybodeg TG GIG Cymru.  Ers hynny mae wedi symud yn ei blaen i swydd Rheolwr Prosiect Seilwaith, gan arwain tîm o weithwyr proffesiynol.

Bu Sophie’n siarad â myfyrwyr Lefel 5 BA Busnes a Rheolaeth ynglŷn â’i phrofiadau astudio ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, ei phrofiadau cyflogaeth a’i llwybr gyrfa ers graddio, ei phrofiad o weithio mewn tîm prosiect, yr hyfforddiant proffesiynol a’r cymwysterau mae wedi ymgymryd â nhw, a’i rôl fel Rheolwr Prosiect Seilwaith yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.  Yn ogystal cafodd myfyrwyr gyfle i ofyn cwestiynau a dysgu mwy am brofiadau Sophie.

Yn dilyn y sgwrs, nododd Sophie ar LinkedIn:

“Wrth i chi fynd yn hŷn, fe welwch fod gennych ddwy law: un er mwyn helpu eich hun a’r llall er mwyn helpu eraill.

Heddiw, cefais y profiad arbennig o gael fy ngwahodd yn ôl i’m Prifysgol, i roi cyflwyniad ar fywyd ar ôl graddio ac adeiladu gyrfa. Cyfle i roi yn ôl i’r darlithwyr a fu’n f’addysgu i!

Roedd hi’n hyfryd i gwrdd â rhai o’r myfyrwyr sy’n penderfynu ar eu camau nesaf.  Rwy’n siŵr bod yna ddarpar Reolwyr Prosiectau yn eu plith!

Diolch enfawr i Glenn Behenna a Roisin Mullins am y croeso cynnes yn ôl a’r geiriau caredig. Rydw i mor ddiolchgar am y cyfle a’r gefnogaeth rydych chi’n parhau i’w rhoi.”

Ychwanegodd Glenn Behenna, Uwch Ddarlithydd mewn Busnes a Rheolaeth a Rheolwr Rhaglen portffolio israddedig Ysgol Fusnes Caerfyrddin:

“Yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin, rydym yn mwynhau cadw mewn cysylltiad â’n graddedigion wrth iddynt ddatblygu eu llwybrau gyrfa.   Mae’n hyfryd eu gweld yn tyfu yn eu hamrywiol swyddi a galwedigaethau ac yn gwireddu eu potensial.  Rydym bob amser wedi annog ein cyn fyfyrwyr i gadw mewn cysylltiad, i ymweld â ni ac i siarad â’n myfyrwyr cyfredol ac maent yn parhau i wneud hynny.

Graddiodd Sophie Kift â gradd mewn Technoleg Gwybodaeth Busnes yn 2014 ac mae’n hyfryd ei chroesawu yn ôl yn rhinwedd ei swydd fel Rheolwr Prosiect Seilwaith ar gyfer Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i rannu ei phrofiadau gyda’n myfyrwyr rheoli prosiectau.  Roedd yn fyfyrwraig ragorol ac mae bellach yn arwain tîm o weithwyr proffesiynol.  Mae’n enghraifft o’r hyn y gellir ei gyflawni.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin, y Drindod Dewi Sant, ewch i: https://uwtsd.ac.uk/cy/ysgolfusnescaerfyrddin/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663