Y Drindod Dewi Sant yn croesawu myfyrwyr rhyngwladol i Gymru


27.01.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant newydd groesawu grŵp o fyfyrwyr rhyngwladol o dair gwahanol Brifysgol dramor i’w champysau i astudio am dymor.

Myfyrwyr Rhygwladol / International Students

Grŵp o fyfyrwyr tramor ar gampws y Brifsygol yng Nghaerfyrddin.

Mae grŵp o fyfyrwyr o Brifysgol Ryngwladol Malaya Cymru yn astudio BA Ffilm a’r Cyfryngau yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin tra bod grŵp arall yn astudio Seicoleg ar gampws SA1 Glannau Abertawe.  Mae myfyrwyr o Brifysgol Talaith California Fullerton yn astudio BA Actio yng Nghaerfyrddin a myfyrwyr o Brifysgol Gogledd Carolina Greensboro ar gampws Llambed yn astudio BA Saesneg a Hanes gydag eraill yn astudio BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yng Nghaerfyrddin.  

Mae gan y Drindod Dewi Sant raglen astudio dramor hir sefydledig a nifer o raglenni cyfnewid dwyffordd gydag amrywiol sefydliadau partner.

Gall myfyrwyr o’r tu allan i’r DU wneud cais i astudio yng Nghymru a fydd yn rhoi iddynt gyfle i gael persbectif rhyngwladol ar eu hastudiaethau yn ogystal â chyfle i ddysgu am wahanol ddiwylliant, hanes a ffordd o fyw.

Wedi dechrau ei Rhaglen Astudio Dramor yn 1976, mae’r Drindod Dewi Sant wedi croesawu myfyrwyr o bob rhan o’r byd i’w champysau naill ai i ddilyn rhaglenni Astudio Dramor neu i astudio llawn amser am radd israddedig.

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i greu graddedigion byd-eang, meddai Kath Griffiths, sy’n arwain rhaglenni astudio dramor o fewn y Brifysgol.  “Yn ogystal â chroesawu myfyrwyr o bob rhan o’r byd, rydym hefyd yn annog myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant i fanteisio ar gyfleoedd rhyngwladol. Mae gennym bartneriaethau hirsefydledig ardderchog ledled y byd ac rwy’n annog pob myfyriwr i fanteisio ar y cyfle gwych hwn. Nid yn unig y bydd yn rhoi cyfle addysgol arbennig i fyfyrwyr, ond mae hefyd yn newid bywydau. Rydym hefyd yn cefnogi ein myfyrwyr trwy gydol y broses gyfan.”

Un o’r rhai hynny o Brifysgol Gogledd Carolina yn Greensboro (UNCG) sydd ar y rhaglen Astudio Dramor yw Jade Young.  Enillodd Jade - sydd yn astudio yng Nghaerfyrddin am semester - Ysgoloriaeth Arweinyddiaeth Fyd-eang Gogledd Carolina a gyfrannoddNC Global Leadership yn ddiweddar a ga gyfrannodd at ei chostau teithio i Gymru.

Jade Alexandria Young

Jade Young.

Enillodd Jade Alexandria Young yr ysgoloriaeth a ddyfernir i fyfyrwyr Prifysgol i astudio dramor.  Fe wnaeth Jade, a ddaw o High Point, Gogledd California, ennill $1,000  i helpu i gynnal ei hastudiaethau yn Y Drindod Dewi Sant, ac roedd hi ymhlith yr wyth a ddaeth i’r rownd derfynol ac a gafodd eu henwebu ar sail ardal, coleg a phrifysgol. Dewisodd panel o ‘ddiplomyddion–ddinasyddion’ profiadol NC Global Leadership Jade ar gyfer trydydd dyfarniad blynyddol y sefydliad.

Mae gan Jade eisoes gefndir academaidd a theatr ddisglair. Mae’n UNCG Guarantee ScholarYsgolhaig Gwarant yn UNGC; yn Ysgolhaig Anrhydedd Rhygwladol Lloyd; yn ddirprwy i Ysgol Lywodraethwyr Gogledd Carolina Lloyd International Honours College ScholarGogledd CarolinaNC Governor’s School ac mae wedi cymryd rhan mewn cynyrchiadau niferus yn UNCG, gan gynnwys The WitchesWhen She Had Wings a Lilly’s Purple Plastic Purse.   Mae hefyd yn astudio Astudiaethau Theatr fel ei phrif bwnc ac Arwyddiaith Americanaidd fel is-bwnc.

“Mae wedi bod yn anrhydedd fawr i mi ennill yr ysgoloriaeth” medd Jade, sydd ar hyn o bryd yn ei hail flwyddyn yn UNCG.  “Dywedodd un o’m cynghorwyr wrthyf am y wobr gan ddweud y byddai’n berffaith i mi - yn wir, ni fyddai wedi bod yn bosibl i mi ddod yma hebddi.  Mae wedi bod yn fendith i mi, ac ni all unrhyw un ddychmygu cymaint y mae’r ysgoloriaeth hon wedi fy helpu.  Teimlaf yn ostyngedig iawn ac mae’n anrhydedd eu bod nhw wedi fy newis i - rwy’n ddiolchgar dros ben.”

Wrth drafod ei hargraffiadau cyntaf o’r Drindod Dewi Sant, mae’n amlwg bod Jade yn mwynhau ei hamser ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

“Mae’r cwrs BA Actio yn Y Drindod Dewi Sant yn gwrs trwyadl dros ben ac rwy wedi dysgu cymaint mewn amser byr.  Mae’n lot o hwyl, ac mae’r rhediad y cwrs yn gyflym iawn, ond rwy’n dysgu ac yn tyfu ac mae’r cwrs wedi rhagori ar fy nisgwyliadau. Mae’r tiwtoriaid yn frwdfrydig ac yn angerddol iawn am yr hyn maent yn ei ddysgu gan wneud i mi ymroi yn fwy.  Mae’n wych, rwy’n dwlu ar y cwrs

“Mae mor brydferth yma.  Rwyf wedi bod i Lansteffan, i Eglwys Gadeiriol Tyddewi ac i Draeth Mawr ac mae gweld golygfeydd newydd wedi bod yn wych. Mae pawb yn fywiog ac yn gyfeillgar ac mae pawb yn siarad â'i gilydd,” ychwanega Jade.

Wrth sôn am ysgoloriaeth Jade, meddai Franklin D. Gilliam, Jr, Canghellor UNCG: “Credwn y dylai pob myfyriwr yn UNCG gael cyfle i astudio dramor.  Mae gwneud cysylltiadau byd-eang yn rhan allweddol o gynllun strategol y Brifysgol ac yn rhan o’n hymrwymiad cyfannol i lwyddiant myfyrwyr. Rydym yn falch iawn o gyflawniad Jade ac yn ddiolchgar i Arweinyddiaeth Fyd-eang Gogledd Carolina NC Global Leadership am ei hanrhydeddu yn y modd hwn.”

Mae’r ysgoloriaeth NC Global Leadership wedi’i modelu ar ôl Ysgoloriaeth Ryngwladol Benjamin Gilman Adran y Wladwriaeth UDA Department of State’s Benjamin Gilman International Scholarship sy’n galluogi myfyrwyr o America i gael profiad o wahanol ieithoedd a diwylliannau – sgiliau sy’n hollbwysig i’w datblygiad academaidd a gyrfaol.  Gwahoddwyd adrannau Astudio Ryngwladol nifer o golegau a Phrifysgolion i enwebu unigolion o’u hysgolion unigol ar gyfer y rownd derfynol.      

Am wybodaeth bellach ynglyn â rhaglenni astudio dramor y Brifysgol, ewch i’r wefan https://www.uwtsd.ac.uk/cy/

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk