Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Dosbarth 2020 gyda chyfres o ddigwyddiadau digidol


17.07.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gynnal cyfres o ddigwyddiadau digidol i ddathlu llwyddiant academaidd myfyrwyr ‘Dosbarth 2020’.

Graffeg - Dosbarth 2020

Gyda seremonïau graddio ffurfiol wedi’u gohirio, mae’r Drindod Dewi Sant wedi trefnu cyfres o ddathliadau digidol a fydd yn cael eu cynnal ddydd Mawrth, Gorffennaf 21ain, dydd Mercher, Gorffennaf 22ain a dydd Iau, Gorffennaf 23ain.

Gan roi cyfle i fyfyrwyr ddathlu eu cyflawniadau academaidd a phersonol, bydd y digwyddiadau digidol hyn yn cynnwys negeseuon fideo gan yr Is-Ganghellor, y Profostiaid, Cymrodorion y Brifysgol yn ogystal â staff a chyd-fyfyrwyr. 

“Bydd dathliadau digidol Dosbarth 2020 yn caniatáu i ni ddod at ein gilydd - fel teulu, fel ffrindiau ac aelodau o gymuned y Brifysgol - i nodi cyflawniad academaidd ein myfyrwyr,” meddai’r Athro Medwin Hughes DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant.

“Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai anodd iawn i ni i gyd ac eto, mae’n myfyrwyr ni wedi llwyddo, ac mae’r digwyddiadau digidol hyn yn rhoi’r cyfle i ni ddathlu’r cyflawniad academaidd hwnnw. Yn wir, hoffwn ddiolch i'n holl fyfyrwyr am y ffordd y maent wedi ymateb i'r pandemig hwn a'r ffordd y maent wedi gweithio gyda'r Brifysgol. Mae’r dathliadau hyn yn gyfle i ni ddymuno'n dda i'n myfyrwyr ar gyfer y dyfodol ac i ddathlu eu gwaith caled a'u llwyddiant.”

Mae Gwilym Dyfri Jones, Profost campysau’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin a Llambed hefyd yn edrych ymlaen at y digwyddiadau ac at gael cyfle i ddathlu gyda myfyrwyr blwyddyn olaf y Brifysgol.

“Mae'r dathliadau rhithwir hyn yn gyfle i'r Brifysgol longyfarch ei ‘Dosbarth 2020’ ac i ni ddangos ein bod ni’n meddwl am bob un o'n graddedigion yn ystod y cyfnod digynsail hwn,” meddai Gwilym.

“Mae hefyd yn gyfle i ni rannu ein diolchgarwch gyda’r myfyrwyr am eu cyfraniadau gwerthfawr i fywyd y Brifysgol a’i champysau amrywiol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf,” ychwanega. “Rydym yn falch iawn o gyflawniadau ein graddedigion ac yn edrych ymlaen at ddathlu eu llwyddiannau gyda nhw mewn amgylchedd rhithwir yr wythnos nesaf.”

Mae’r Athro Ian Walsh, Profost campysau’r Drindod Dewi Sant yn Abertawe a Chaerdydd yn hynod falch o gyflawniadau’r graddedigion ac yn edrych ymlaen at nodi eu llwyddiant yn ystod digwyddiadau digidol.

“Yn ystod y tymor olaf anodd hwn, mae myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant wedi dangos gwir ystyr yr ymadrodd ‘y gorau ohonom’,” meddai’r Athro Ian Walsh. “Mae’n briodol iawn bod y Brifysgol yn cymryd amser i ddathlu llwyddiant trawiadol dosbarth 2020.

“Mae eu cyflawniadau yn dangos bod y genhedlaeth hon o raddedigion Y Drindod Dewi Sant yn meddu ar yr holl ddyfeisgarwch, gwytnwch a phenderfyniad angenrheidiol sydd angen i oresgyn yr amgylchiadau mwyaf heriol. Yn y broses, maen nhw wedi gwneud eu teuluoedd, eu ffrindiau a'u darlithwyr yn hynod falch.”

Mae James Mills, Llywydd Grŵp Undeb y Myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant hefyd yn cydnabod yr heriau digynsail a wynebir gan Ddosbarth 2020 ac yn adleisio'r balchder a deimlir gan bawb yn y Brifysgol: “Ar ran pawb yma yn Undeb y Myfyrwyr, rydym yn hynod falch o'r gwaith caled a llwyddiant ein myfyrwyr dros yr ychydig fisoedd diwethaf sydd wedi addasu'n dda i ddysgu ar-lein o dan amgylchiadau anhygoel o anodd a heriol.

“Rydym hefyd yn edrych ymlaen at groesawu ein myfyrwyr yn ôl yn y flwyddyn nesaf ar gyfer eu seremonïau graddio ar eu priod gampysau,” ychwanega.

Oherwydd pandemig Covid-19, bu’n rhaid i UWTSD - fel pob Prifysgol arall - ymateb yn gyflym i’r cyfyngiadau clo gyda’r addysgu yn symud ar-lein a dathliadau fel graddio, yn cael eu gohirio.

Fodd bynnag, mae’r Drindod Dewi Sant eisoes wedi cyhoeddi y bydd ei champysau ar agor ac yn barod i ddechrau addysgu ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, yn amodol ar ganllawiau'r Llywodraeth. Mae'r Brifysgol yn cynllunio patrwm dysgu cyfunol ar gyfer ei rhaglenni yng Nghymru sy'n golygu cyfuniad o ddarpariaeth ar-lein ac addysgu ar y campws, pan fydd yn briodol gwneud hynny.

Mae'r Brifysgol yn gweithio i gynllun manwl sy'n rhagweld gwahanol senarios o gwmpas y cyd-destun coronafeirws a chyfarwyddebau'r Llywodraeth, yn debyg i system goleuadau traffig Llywodraeth Cymru. Y nod yw sicrhau bod myfyrwyr a staff yn dychwelyd i'r campysau yn ddiogel gan alluogi cymaint o addysgu wyneb yn wyneb â phosibl er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr fwynhau rhaglen academaidd a chymdeithasol.

Mae neges y Brifysgol i fyfyrwyr yn glir. Boed hynny ar y campws neu ar-lein, gallwch fod yn sicr bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gael i chi.

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk