Y Drindod Dewi Sant yn ennill dwy Wobr Whatuni 2020 ac yn sicrhau safle 5 uchaf yng nghategori ‘Prifysgol y Flwyddyn’


09.07.2020

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi ennill gwobr y categori mawreddog ‘Cyrsiau a Darlithwyr' yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni (WUSCAs).

What Uni Cymraeg Cwrs a Darlithoedd

Gyda’r seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ar-lein eleni, cyhoeddwyd hefyd bod y brifysgol wedi ennill y wobr ‘Llety’ a gyflwynir i’r brifysgol sy’n rhoi profiad ‘cartref oddi cartref’ gorau i fyfyrwyr. Hefyd, sicrhaodd y Drindod Dewi Sant y 4ydd safle gan sicrhau lle yn y pump uchaf yn y categori ‘Prifysgol y Flwyddyn’. Roedd canlyniadau nodedig eraill yn cynnwys y 9fed safle ar gyfer ‘Cymorth i Fyfyrwyr’ a 13eg ar gyfer ‘Bywyd lleol’.

Bellach yn eu seithfed flwyddyn, mae gwobrau WUSCA yn cydnabod sefydliadau am ragoriaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd academaidd a chymdeithasol ac yn cynnig cyfle i ddarpar fyfyrwyr i gael gwybodaeth amgen sy’n wahanol i’r systemau graddio prifysgol draddodiadol. Mae'r gwobrau'n seiliedig ar gyfartaledd miloedd o adolygiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr i Whatuni.

Yn dilyn y Seremoni Wobrwyo, dywedodd Llefarydd ar ran Whatuni:

“Gan ennill am yr ail flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ymgysylltu ac yn cael eu hysbrydoli gan y dysgu sy'n digwydd yn y Brifysgol. Mae cael dosbarthiadau bach yn golygu bod myfyrwyr yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth bob cam o'r ffordd gan eu darlithwyr.

Gan ddringo'r holl ffordd i'r brig, coronwyd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn enillydd ar gyfer ‘Llety’ am y tro cyntaf. Roedd eu hadolygiadau myfyrwyr ar gyfer llety yn adlewyrchu pa mor ddiogel yw'r ardal i fyw ynddi, gan ei bod wedi'i lleoli mewn lleoliad hyfryd nad yw byth yn rhy bell o'r amwynderau sydd eu hangen ar fyfyrwyr. "

Dywedodd Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr: "Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi ennill y categori 'Cwrs a Darlithwyr' ​​am yr ail flwyddyn yn olynol gan fod y wobr hon yn cydnabod ansawdd addysgu a darparu cyrsiau ac asesiadau. Rydym hefyd yn croesawu'r canlyniadau yn y categorïau 'Prifysgol y Flwyddyn', 'Cymorth i Fyfyrwyr' a 'Llety'. Mae ein pwyslais cryf ar ddysgu wedi'i bersonoli, dosbarthiadau bach, cymorth i fyfyrwyr a chydweithio â'n myfyrwyr mewn partneriaeth agos wedi bod yn hanfodol i gyflawni'r canlyniadau hyn. Mae ansawdd profiad y myfyriwr yn ganolog i'n cenhadaeth. "

Mae bob un o gampysau'r Drindod Dewi Sant yn cynnig profiad myfyriwr gwahanol, er bod gan bob un yr un naws bach, cyfeillgar a chymunedol. Ychwanegodd Helen, sy'n astudio Archaeoleg BA (Anrh):

“Mae'r gost yn ardderchog. Ac mae'r ystafelloedd mewn cyflwr da iawn. Mae'r staff cynnal a chadw yn gyfeillgar ac yn barod iawn i helpu gydag unrhyw broblemau."

Nododd Daniel, Addysg Antur Awyr Agored (BA):

“Rydw i wedi fy ysbrydoli gan y wybodaeth sydd gan fy nhiwtoriaid o’r awyr agored. Mae'r amrywiaeth o waith ymarferol a theori yn rhagorol. ”

Whatuni Cymraeg Accommodation

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663